Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Voorbereiding Generaal Kapittel 2020

In onze voorbereiding staat het huis van Bethanië met Maria, Martha en Lazarus centraal. In 7 stappen werd ieder persoonlijk of met anderen samen in groepsgesprekken uitgenodigd om aan de voorbereidende bezinning deel te nemen. Belangrijke thema’s daarbij waren:  De roeping; de leefstijl; de zalving van Jezus en zijn betekenis; het mystieke, profetische teken van Bethanië voor onze tijd.

De laatste voorbereiding is toegespitst op het in verbondenheid met Maria van Bethanië verder gaan.
Maria van Bethanië doet ons denken aan hoop, geloof en liefde.
Maria van Bethanië, door Jezus geroepen deel te nemen aan het wonder van het leven.
Maria van Bethanië, een vrouw die getuigt van liefde en trouw aan haar meester.

 Onze Zr. Laurensia uit Indonesië heeft daarbij een meditatiebeeld geschilderd met rechts het licht vanuit het graf van Lazarus. In het midden boven, Jezus die ons wil opwekken ten leven.  Aan de onderkant is een door stenen gevormde weg. De weg duidt op beweging want de lucht is in beweging. In het midden is de gemeente van Bethanië: intercultureel, verenigd door hetzelfde levensproject, het project Jezus. Ze lopen blootsvoets, zonder angst, niet denkend aan zichzelf, bereid zich voor het leven in te zetten.
Als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, uitgezonden in 4 continenten, lopen zij het leven tegemoet, om het leven te verdedigen. Met hen lopen andere vrouwen met daarboven wat onopvallender mannen mee… onze zusters en broeders die bij dit project voor het leven betrokken zijn.


BIJEENKOMST IN LATIJNS-AMERIKA

Zoals in Europa heeft ook Latijns-Amerika met terugloop van het ledenaantal en veroudering van leden te maken. Ook daar wordt het steeds moeilijker geschikte bestuursleden te vinden voor de verschillende provincies en regio die Brazilië telt.
Daarom was er van 24-27 juni 2019 in Florianopolis, Brazilië een bijeenkomst van het generaal bestuur met afgevaardigden van de 4 provincies/regio en enkele commissies. Bij dit samenzijn werd bij wijze van spreken een eerste stap gezet in het proces van het samengaan van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika. In de verschillende kapittels van provincies/regio van 2018 was dit besluit genomen om in de toekomst tot één provincie in Brazilië te komen. Tot het generaal kapittel ligt de verantwoordelijkheid bij het generaal bestuur om dit proces van coördinatie te begeleiden. Daartoe behoren een netwerkteam en drie commissies: Vorming en Spiritualiteit; Zending; en Structuur. Bij deze eerste bijeenkomst werden doel en handelwijze voor de tijd van 2019-2023 vastgesteld.


Op weg naar het generaal kapittel 2020

Met onze steeds kleiner en ouder wordende groep zusters in Nederland voelen we ons binnen de internationale congregatie nog steeds uitgedaagd deel te nemen aan de activiteiten ter voorbereiding op het generaal kapittel dat in januari 2020 in Curitiba, Brazilië zal plaatsvinden. De commissie ‘Herstructurering constituties’ vraagt om verbetering/ aanvulling van de herschreven tekst. Verdieping in deze tekst roept op tot inkeer en verdieping van je eigen beleving en je functioneren binnen een internationale gemeenschap.

Daarnaast houdt het thema van het kapittel : “Bethanië, icoon van een mystiek-profetisch kloosterleven, dat op weg gaat om op te komen voor het leven” ons bezig. Toetsend aan het bezoek van Jezus in Bethanië stelt het ons voor de vragen: Hoe beleef ik mijn relatie met Jezus? Waar ligt onze zending nu? Welke openheid is noodzakelijk om de identiteit van Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te duiden? Welke eigenschappen willen we als gemeenschap in acht nemen binnen de machtsconflicten van onze tijd? Met een groep van 7 personen zijn we daarvoor een middag samen in discussie geweest. Het delen van elkaars visie hierop heeft ons versterkt, bemoedigd en houdt ons actief betrokken bij het internationaal gebeuren.


Een internationaal netwerk ter verdediging van het leven

Tijdens het generaal overleg dat in 2016 in Duitsland plaatsvond, werd de aanbeveling gedaan om als provincies/regio’s een gezamenlijk project te starten. Dit project zou als doel hebben het opkomen voor vrouwen en meisjes en opvangen van migranten en vluchtelingen en zo mensenhandel tegen te gaan. Op 3 november 2017 werd dit project door alle provincies/regio’s en de Nederlandse communiteit officieel goedgekeurd.
Allereerst werd nagegaan wie reeds in dit werk hand en spandiensten verrichtte.
Zr. Laurentine uit Indonesië was in 2012 al voor deze opdracht vrijgesteld, nadat ze aan een training over activiteiten tegen mensenhandel had deelgenomen. Een actie die georganiseerd werd door de Indonesische religieuzen. Met zr. Lydia , generaal bestuurslid, volgde zij in 2018 een cursus in Rome, georganiseerd door de stichting van Religieuzen die de naam draagt van Talitha Kum.

Ook in Brazilië waren al enkele zusters vrijgesteld voor opvang van vrouwen die in mensenhandel terecht waren gekomen.
Het netwerk van zusters in de USA tegen mensenhandel organiseerde een bijeenkomst voor religieuzen om in gezamenlijk overleg deze problematiek ter sprake te brengen. Deze bijeenkomst vond plaats van 24-27 oktober 2018 in Cleveland /Ohio. Vanuit het Braziliaanse netwerk “Een schreeuw om Leven” was onze medezuster zr. Valmi Bohn uit Manaus, coördinatrice van dit netwerk, afgevaardigd met nog een pater uit Curitba en zr. Joanne uit Maceio “ .Meer dan 1000 religieuzen kwamen daar samen uit Noord- Midden- en Zuid Amerika. Zij zijn allen verenigd en aangesloten bij het netwerk Talitha Kum in Rome. Het thema was: “Grenzen vormen geen barrière”.

Belangrijke aandachtsvelden voor de toekomst werden hier vastgelegd:
– De onderlinge solidariteit, de netwerken en de communicatie versterken
– Andere mensen activeren voor het preventieve werk tegen mensenhandel
– Elkaar ondersteunen en versterken om instanties/regeringen mede te beïnvloeden om mensenhandel te stoppen en de overlevenden te helpen.

Het was een rijke ervaring zo’n uitgebreid inzicht te krijgen in de gezamenlijke problematiek van mensenhandel in Noord-Midden- en Zuid Amerika. Belangrijk was ook te ontdekken met hoeveel enthousiasme zoveel zusters en broeders zich inzetten in deze strijd tegen mensenhandel.
Zr. Laurentine deelt in 2019 haar verdere ervaringen met ons:
“De stem van het hart is de stem van de Heer” dat is de leidraad van onze dienst, om de slachtoffers van mensenhandel te begeleiden. Wij geloven dat deze dienst de roep van God is. Deze opdracht is niet eenvoudig, zelfs zeer gevaarlijk, omdat ze tegen de Maffia voor mensenhandel in Indonesië ingaat.
Daarnaast kreeg ik in 2015 van het Ministerie van Sociale Zaken in Indonesië de opdracht om 120 kinderen en volwassenen te begeleiden die voor werk naar Maleisië gestuurd zouden worden. Gelukkig ging dit plan niet door. De Sociale Dienst van Oost Nusa Tenggara heeft deze mensen opgevangen en mogelijkheden aangeboden om bepaalde werkzaamheden te leren, voordat ze naar hun families zouden terugkeren.
Hoe meer ik op de zaak in ga des te meer kom ik uit bij de problemen van migranten. De arbeidsters worden door de werkgevers mishandeld; ze worden ziek door ondervoeding; hebben te zwaar werk; worden depressief, ziek en krijgen HIV en TBC, of sterven door een ongeval. Het is treurig te weten dat enkele mensen van de regering Immigrantenzorg, medewerksters van het vliegveld of van de politie daaraan meewerken.
Sinds 2 jaar doe ik in samenwerking met het netwerk moeite om overleden migranten naar hun familie terug te brengen. Vaak worden deze overledenen gebruikt om er geld van te maken. De diensten in Maleisië en Indonesië die de overledene naar hun familie sturen, vragen daar veel geld voor, zo’n € 1 tot 1½ miljoen. Ze helpen hen niet, maar maken de problemen alleen maar erger, waar uiteindelijk de regering voor verantwoordelijk is.
Ik neem ook deel aan het program preventieve zorg. We begeleiden jonge mensen zodat ze het gevaar van mensenhandel kennen en bieden mogelijkheden aan om hun capaciteiten te ontplooien. Mijn Provinciaal bestuur heeft nog twee andere zusters vrijgesteld om deze zendingsopdracht tegen mensenhandel voort te zetten”.

Bijeenkomst met de kapittelleden in Munster

Op de bijeenkomst voor kapittelleden van de Provincie Duitsland op 16 en 17 maart waren wij als Nederlanders ook uitgenodigd. Centraal stond op deze dagen de bespreking van de herschreven constituties en het directorium. We kregen allereerst uitvoerige informatie over het werk dat de Commissie Constituties in de 4 jaren verzet heeft. Werd er eerst gedacht over gedeeltelijke aanpassing, uiteindelijk werd het een geheel nieuwe formulering. De oude uitgave van onze leefregel was van 1984 en gezien de ontwikkelingen was deze aan vernieuwing toe.
We hadden ons thuis kunnen inlezen in de aangepaste versie. Op de bijeenkomst werd ons charisma nog eens duidelijk verwoord. De rode draad is: vertrouwen in Gods Voorzienigheid, de christelijke hoop en Gods liefde uitdragen en samen met andere mensen als zusters opkomen voor het leven en werken aan bevrijding. Deze kerngedachten zijn in de herschreven teksten veelvuldig terug te vinden.
Opdracht is nu de teksten te bestuderen en waar nodig wijzigingen aan te brengen.
Deze moeten voor 15 juli binnen zijn. De commissie verwerkt deze, zodat ze in januari 2020 definitief afgestemd kunnen worden op het generaal kapittel in Brazilië.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2a.jpg

Eerste bijeenkomst als voorbereiding op het generaal kapittel in Curitiba/Br

Van 1-3 maart 2019 waren 27 kapittelleden van Brazilië in Curitiba aanwezig om het proces van de actualisering van de constituties en het directorium te bespreken. Belangrijke momenten die daar plaatsvonden waren:

1. Een gevoelsmatig inleven door het maken van patchwork om de persoonlijke bereidheid van de kapittelleden op te roepen en daarmee indrukken weer te geven over de realiteit  van de eigen provincie/regio en van Latijns Amerika.

2. Een terugblik te werpen op het werk van de Commissie Actualisering van de Constituties en het Directorium en het verdiepen in de geschiedenis van de congregatie om het gemeenschappelijk fundament waarop we staan te beleven. 

  1. De vreugde van de herschreven constituties en directorium tot uiting te brengen door enkele oefeningen die tot bevestiging kunnen leiden.
  2. Een creatieve evaluatie in de vorm van een interview van Moeder Bertha met Eduard Michelis bracht een positieve houding tot stand die leidde tot een hoopvol en bemoedigend perspectief naar het generaal kapittel.

Gelijksoortige bijeenkomsten vinden in alle continenten plaats. In Indonesië was dit op16 en 17 januari, in Duitsland is dit geweest op 16 en17 maart en in Malawi zal dit eind april zijn.
In vertrouwen gaan we verder op deze weg die ons uitdaagt om de nood van de tijd steeds opnieuw vanuit het geloof een antwoord te geven.


Voorbereiding Generaal kapittel 2020

Nadat alle provinciale/regionale kapittels hebben plaatsgevonden en de afgevaardigde leden voor het generaal kapittel gekozen zijn, worden nu ook alle zusters opgeroepen deel te nemen aan de voorbereiding van het komende generale kapittel dat in 2020 in Curitiba, Brazilië zal plaatsvinden.

Het thema dat we gezamenlijk volgen is:
Bethanië, icoon van een mystiek-profetisch leven,
is op weg gaan om op te komen voor het leven.
”Maria stond meteen op en ging naar Hem toe” (
Joh. 11,29)
Sleutelwoorden: lopen… ontmoeten…. opkomen voor het leven.

De gemeenschap van Bethanië is als inspirerende icoon en vooral als “spirituele plek” voor de doorvoering van het generaal kapittel rijk aan Bijbelse wezenlijke resonanties. Het opent perspectieven van vernieuwing en van een daadkrachtig antwoord in dialoog met Jezus en in de zorg om het leven van broeders en zusters – de kern van het charisma van het apostolisch leven. Het geeft mogelijkheden het nieuwe te ontdekken dat de Goddelijke Voorzienigheid ons laat zien te midden van situaties zoals chaos, sterven en woestijnen in deze wereld, die ons raken en onze zending kunnen verdiepen.
Zoals Malala, zuster Dorothy en zuster Zilda willen we op weg gaan om op te komen voor het leven. Zoals Hagar, Ruth, Maria uit Nazareth en veel andere vrouwen, vriendinnen van vandaag en gisteren, willen we strijden om het leven te verdedigen. Stap voor stap willen we de weg naar het huis van Bethanië gaan in de heroverweging van onze roeping als pelgrimsweg naar de bronnen van onze zending als congregatie.


Evaluatie in de Duitse provincie Munster 30.11-02.12. 2018

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1.jpg  

In al onze provincies en regio’s hebben intussen kapittels plaatsgevonden. In de Duitse provincie zijn ze met de bouw van het nieuwe provincialaat bezig, met daarop volgend een grote verhuizing. Het provinciaal kapittel is hiervoor verschoven naar 2020. Wel heeft nu met de leden van het laatste kapittel een terugblik plaatsgevonden op de voorbije jaren en tevens werden er nieuwe afgevaardigden gekozen voor het komend generaal kapittel dat in 2020 zal plaatsvinden in Curitiba Brazilië.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3.jpgIn het midden van de zaal lagen meerdere sleutels. De herinnering aan die verschillende sleutels was heel persoonlijk, maar bracht ook de verwachting van de komende dagen tot uitdrukking. Voor de evaluatie van de voorbije jaren had de provincie een PowerPoint samengesteld om daarmee de uitvoering van besluiten en aanbevelingen van het provinciaal kapittel in 2014 uitvoerig te bespreken. Het werd duidelijk hoe veelvuldig en op verschillende manieren de opdrachten aangenomen en doorgevoerd waren. Tevens werd naar de toekomst gekeken.
De volgende thema’s werden geformuleerd:

Ontwikkelen van alternatieve vormen van leiding geven; verdere ontwikkeling van intercommunitaire gespreksgroepen; het leven in een nieuw provincialaat; voorbereiding op het kapittel van 2020; vorming van zusters om voor te gaan bij liturgische vieringen. Hiervoor werden verschillende gespreksgroepen gevormd die in oktober 2019 voorstellen ter tafel zullen brengen.


Provinciaal kapittel in Porto Alegre 1-8 december 2018

Het voorbereidingsproces op dit kapittel begon op 9 december 2017, bij de slotbijeenkomst van het 175 jarig jubileum van de congregatie. Daarbij werden alle zusters uitgenodigd om de eerste stappen te zetten tot onderscheiding van de Geest en de voorbije periode te evalueren, analyseren en een dialoog op gang te brengen. Vóór het kapittel hadden we 2 bijeenkomsten waar we een toekomstvisie ontwikkeld hebben voor de komende 5 jaren.
Het kapittel zelf had als thema: „Met de profetische houding van Jezus opkomen voor de verdediging van het leven” en de uitnodiging: “Sta op en kom naar buiten”.
Bij de opening van het kapittel op 1 december zei zr. Inês Preto onder andere: “Met Jezus en zoals Jezus plaatsen we ons in een houding van luisteren, dialoog, vertrouwen en medeverantwoordelijkheid door ons open te stellen voor het proces van onderscheiding. Dat Gods Geest ons daarbij moge leiden en bemoedigen”.

Op 6 december 2018 heeft het provinciaal kapittel het nieuwe bestuur voor de komende 5 jaren gekozen: 

Zr. Sandra Maira Pires – provinciaal
Zr. Maria Beatriz Mohr – plaatsvervangster
Zr. Janete Beatriz Maders
Zr. Aline Elisa Ody
Zr. Cleusa Maria Andreatta

Wij danken allen die gedurende het kapittel met ons verbonden waren. We hebben duidelijk de kracht en het geloof van deze verbondenheid ervaren.

Regionaal kapittel Montes Claros 22- 24 november

Bij de opening van het regionaal kapittel waren Zr. Márian en Zr. Maria Rita van het generaal bestuur, Zr. Sandra provinciaal van Florianopolis en alle zusters van de regio aanwezig. Met het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” werd het kapittel geopend. Met vreugde en geloof in Gods Voorzienigheid die ons oproept tot die mystieke-profetische zending in het noorden van Minas Gerais zoals ook in de hele wereld, sprak de regionale overste Zr. Pureza in haar openingswoord over de omstandigheden die in de loop van de laatste 5 jaren in de regio hebben plaatsgevonden en die steeds om nieuwe antwoorden in geloof vroegen.

Ter sprake kwamen de Braziliaanse cultuur, de internationaliteit en algemene aandachtspunten van de congregatie. Na veel gebed en intensieve gesprekken werden 3 prioriteiten vastgesteld. Deze weerspiegelen de wezenlijke brandpunten nl.: vorming, zending onder het volk en de reorganisatie van de regio. Ten slotte vond de keuze van een nieuw bestuur voor de komende 5 jaar plaats.

In het regionaal bestuur werden gekozen:  

Zr. Magdalena de Jesus – regionale overste
Zr. Alenice Aparecida- plaatsvervangend
Zr. Leticia Moreira – lid

Bij de sluiting gaf zr. Márian als aanbeveling mee: Hanteer bij de roepingenpastoraal nieuwe methodes, maak gebruik van sociale netwerken, spreek de jeugd persoonlijk aan en wees getuige van je charisma. Met andere woorden; schud  de wereld wakker!

Provinciaal kapittel in Cuiabá, Brazilië 14-18 november
Op 14 november 2018 werd het 7de kapittel in Cuiabá geopend. Het thema voor het kapittel was: “In verbinding met de bron, dankbaarheid voor het voorbije, sterkte voor het heden en een nieuwe stap naar de toekomst”. Bij de opening verzamelde men zich bij een bron. Daar werd uit het Johannesevangelie 4,1-30 de tekst gelezen: “Geef mij te drinken” Wij werden uitgenodigd uit deze Bron te drinken, “Want bij u is de Bron van het leven, door uw licht zien wij licht”. Ps. 36,10
Het provinciebestuur gaf daarna een overzicht van de voorbije 5 jaren met symbolen en thema’s die in die jaren aan de orde waren gesteld.
De begeleidster laste een integratiemoment in van “Ik zie u – Ik ben hier”. Dit moment schonk de groep licht, vreugde, liefde, leven schenkende energie, nieuwe moed en een gevoel van saamhorigheid. Met deze verworven energie werden de stappen voor de komende 5 jaren geformuleerd.
Op 17 november werd na de bevestiging van de genomen besluiten, het nieuwe bestuur gekozen. Na een dag van stilte en bezinning rond de tekst uit het boek Rechters 5, over de Bijbelse vrouw Debora, kwam het moment van onderscheiding.

Als nieuw bestuur voor de komende 5 jaren werden gekozen:
Zr. Maria Regina de Oliveira
Zr. Dulce Maria Abreu
Zr. Elizabeth Alves da Silva

Tijdens de Eucharistieviering werden de nieuw gekozen bestuursleden door de priester voorganger en de zusters feestelijk gezegend. Met een blij hart danken zij allen die door hun gebed en wensen hebben bijgedragen voor het slagen van dit kapittel.

Verheugend bericht uit Malawi
De 3de november 2018, voor ons een belangrijke dag vanwege de 176ste Stichtingsdag van onze congregatie, hadden we extra reden tot vreugde en dankbaarheid. Drie zusters legden de eerste Geloften af en twee postulanten werden
opgenomen in het noviciaat. De feestelijkheden vonden plaats in de kapel in Natipwili.

Aansluitend waren er spontane ontmoetingen. Met liederen, gezangen en dansen werd onze dankbaarheid tot uitdrukking gebracht.
Wij verheugen ons met de roeping van deze jonge Malawische vrouwen en wensen hen de zegen toe van Gods voorzienigheid op hun weg in navolging van Jezus Christus.

3 November 1842-2018

Op onze stichtingsdag vieren we als zusters van de Goddelijk Voorzienigheid ons leven in de navolging van Jezus Christus.
We staan stil bij de woorden van onze Stichter Eduard Michelis: “Christus is de sleutel van de wereldgeschiedenis; zoals de mens het heden slechts begrijpt in Christus, zo verstaat hij ook alleen in Hem het verleden en de toekomst”.

(dagboek Eduard Michelis 1838)

Vandaag, op de 176ste Stichtingsdag  van onze congregatie kijken we dankbaar terug op ons leven in dienst van het Rijk Gods. In onze congregatie bespeuren  wij een intensieve innerlijke en uiterlijke beweging. Wij ervaren dit zowel persoonlijk alsook in ons gemeenschappelijk leven, in onze provincies en regio’s. Wij zijn allen op zoek naar een gelovig antwoord op de vragen van onze tijd.

Het beeld wil de beweging in ons leven tot uitdrukking brengen. Hoeveel wegen zijn we al gegaan? Hoeveel wegen willen en moeten we nog gaan om op te komen voor het leven en daarvoor zorg te dragen?

Deze dag laat  ons ook vreugde, hoop en de uitdaging herkennen, die God ons heden ten dage stelt: vreugde over alles, wat wij door onze inzet voor het leven, verder gaande dan onze geschiedenis, kunnen doen. Vreugde over de overgave van zoveel zusters, die ons voorgingen en hun getuigenis hebben nagelaten. Hoop, door de initiatieven, die wij gezamenlijk met onze broeders en zusters op zoek naar meer leven plannen en doorvoeren. De uitdaging, als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in verbondenheid te leven, om zo levende tekens te zijn van de mystiek-profetische kracht te midden van de verdeeldheid in onze wereld.

 (Feestwens van het generaal bestuur.)

Provinciaal kapittel in Florianopolis 22-28 oktober

Het was het 15e kapittel dat in deze provincie plaatsvond. Een gebeurtenis die extra aandacht kreeg binnen de zending van vrouwelijke religieuzen. Ook hier was het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” met het motto: “Hier ben ik, zend mij” Jes. 6,8. De voorbereidingsdag was een dag van bezinning door P. Vanio da Silva met impulsen over de zending van Abraham, de bekering van de Samaritaanse vrouw, en het beschouwen van de leliën op het veld. De officiële opening was op 23 oktober waar veel zusters uit de provincie aan deelnamen.
Daarna volgde rijke dagen waar veel activiteiten in alle rust en verantwoordelijkheid werden doorgenomen. De zegen van de Drie-ene God en de kracht van de H. Geest gaf de nodige dynamiek voor een goed verloop van het kapittel.

Tijdens deze dagen werd ook het nieuwe coördinatieteam van de provincie gekozen:
Zr. Sandra Judite Roaris  –  Coördinatrice  
Zr. Rosiléa  Aperecida Maia – plaatvervangster
Zr. Jacira Maria dos Santos   – lid.

Het kapittel werd afgesloten met een Eucharistieviering waarin de Aartsbisschop Dom Wilson Tadeu Jönck voorging.

Provinciaal kapittel in Curitiba Brazilië 13 – 20 oktober

Uitgaand van het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” en onder het motto: “
Maria stond onmiddellijk op en ging naar Jezus” gingen we het kapittel in. In deze dagen bemerkten wij het werk van de Geest bij onze evaluatie en besluitvorming dat ons gelijktijdig naar een onderscheidingsproces leidde.
We werden door de theologische begeleidster zr. Annette Havenne ism uitgedaagd de weg met Jezus te gaan. Zo openden we als voorbeeld een weg waar we onze zendingsopdracht opnieuw vormgaven in vorming om zo de namen en gezichten van armen en uitgestotenen te herkennen. In de geest van de zalving in Bethanië gingen we de geloofsweg van onderscheiding. Dat was een wonderlijk en door God gezegend proces.
In dit proces van openheid en grootmoedigheid gaven de volgende zusters hun jawoord voor de komende 5 jaren: 
Zr. Beatriz Zanatti, provinciale overste
Zr. Maria José de Lima
Zr. Leny Stahl
Zr. Johanna Mensor
Zr. Sueli Maria Tavares

Jaarvergadering Nederlandse Communiteit 16 oktober 2018

Daar wij een communiteit vormen onder het generaal bestuur, hebben we geen kapittel meer, maar een jaarlijkse vergadering. Deze bijeenkomst vond plaats op 16 oktober 2018 in Boxmeer waar de meeste van onze zusters wonen. Er stond dit keer veel op het programma. Een overzicht van gebeurtenissen binnen de communiteit; vergaderingen, overlegsituaties, overleden zusters met daaraan verbonden verhuizingen, veranderingen in de woonsituatie in het Zorgcentrum St. Anna en de komende bestuurswisseling binnen de Adviesraad. De vernieuwde website werd gepresenteerd met de aanvulling van de werkgroep Erfgoed. Vanuit het generaal bestuur kregen we informatie over de voorbereiding op het generaal kapittel die in januari in Indonesië had plaatsgevonden en waar het hoofdthema voor de komende provinciale/regionale kapittels werd aangegeven. Verder informatie over de kapittels in Indonesië en Malawi die reeds een nieuw bestuur hebben gekozen voor de komende 5 jaren. De mogelijkheid tot ontmoeting, gesprek en het stellen van vragen gaf de betrokkenheid intern en extern weer. Het was een volle middag maar ook een vreugdevol samenzijn.


.
.
Commissie herstructurering Constituties

Op 20 en 21 september 2018 was er in het generalaat in Munster een bijeenkomst van de commissie Constituties met de kerkrechtelijke adviseur, P. Leonello Leidi, uit Rome over de actualisering van de constituties. P. Leonello had de wens geuit om over de eerste op schrift gestelde aanpassing van de constituties en het directorium met enkele leden van de commissie in een open gesprek enkele kritische formuleringen te bespreken. Bij deze bijeenkomst waren Zr. Marian, zr. Lucia, zr.Laetitia en zr. Leonie aanwezig. Het was een verrijkende en leerzame bijeenkomst die helpt om de tot nu toe afgelegde weg tot herstructurering van de constituties en het directorium voort te zetten.

 


Als voorbereiding op het Generaal kapittel dat in 2020 zal plaatsvinden zijn intussen de regionale en provinciale kapittels begonnen.

Provinciaal kapittel in Indonesië 2018

Op zaterdag 1 september was de opening van het kapittel in de provincie Maria Sterre der Zee.
De 26 gedelegeerden en medewerkers begonnen met een pelgrimstocht naar het kerkhof van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en naar de Mariagrot in Kerep Ambarawa.

Het kapittel dat van 1-7 september plaats vond, had als thema:
“De Goddelijke Voorzienigheid, die creatief is, geeft ons kracht om met vreugde grenzen te overschrijden en het leven dat bedreigd wordt te omarmen”.
De evangelietekst van Matheus 15: 21-28  ‘De genezing van de dochter van de heidense vrouw’ zou deze dagen mede inhoud geven.

Na een terugblik op de ambtsperiode 2013-2018 rond – berichten van de provincie, economaat, vorming en communiteiten – kwamen er actuele vragen aan de orde over kerk en gemeenschap. Bovendien kon het kapittel naar nieuwe wegen en concepten zoeken voor de komende 5 jaren.

Op 6 september werd een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2018-2023.
Sr. Klarista Laksmiwati – herkozen als Provinciale overste
Sr. Grace Budiman -plaatsvervangende overste
Sr. Teresa Nani Agustina – lid
Sr. Anna Marie Mei Jin – lid
Sr. Cendra Tan-  lid

De Indonesische provincie is dankbaar voor deze gezegende dagen en staat nu voor de uitdaging om de volgende stappen te zetten.
Moge de Drie-ene God hun daarin begeleiden. Hun dank gaat uit naar allen die het kapittelproces mede vorm en inhoud hebben gegeven


Het regionaal kapittel in Malawi 27 juli – 3 augustus 2018

Op zaterdag 27 juli begon het regionaal kapittel in Malawi. Door 26 zusters werd daar aan deelgenomen, 21 zusters met eeuwige geloften en 5 junioren. Het kapittel kreeg als thema mee:

  “ Laat ons met vertrouwen  op Gods Voorzienigheid 
     op weg gaan en profetisch leven.

De evangelietekst Lucas 5: 11 ‘Ze trokken de boten aan land, lieten alles achter en volgden Hem’ was hun inspiratiebron. Moge de H. Geest het kapittelproces begeleiden.

Gedurende deze dagen werden nieuwe wegen ontsloten, die voor de komende jaren noodzakelijk zijn voor het leven en werken van de zusters. Als vertegenwoordigsters van het generalaat waren zr. Marian en zr. Lydia hierbij aanwezig. Onder hun leiding vond tevens de keuze van het nieuwe regionaal bestuur plaats.
Voor de periode 2018-2023 werden gekozen:
Sr. Agnes Banda – regionale overste
Sr. Matilda Likoto,
Sr. Helena Mkaka

Het nieuwe bestuur kreeg een lamp als symbool van licht voor hun zending, voor de internationale verbondenheid en het komende generale kapittel

Het nieuwe bestuur met hun gekozen symbool voor hun nieuwe zendingsopdracht.
Van rechts naar links:
Zr. Agnes Banda, zr. Mathilde Likoto en
zr. Helena Mkaka

Wij wensen het regionale bestuur veel vreugde en Gods zegen bij hun nieuwe opdracht en dat de zusters in Malawi samen met openheid en moed de toekomst ingaan.


ECHOS BIJ DE SLUITING VAN HET JUBILEUMJAAR

Het generaal bestuur stuurde een feestwens voor 3 november met de volgende tekst: 
Een jaar lang, evenals op andere momenten van ons leven, spiegelden wij ons aan de houdingen van de anonieme vrouw uit Lucas 15, 8-10,
vrouw – die zinnebeeld is voor het Rijk Gods
vrouw – die licht is
vrouw – die authentiek is
vrouw – die initiatieven neemt
vrouw – die op zoek blijft
vrouw – die ontmoeting zoekt
vrouw – die viert!
Zoals jij, hebben we een gave, een schat geërfd, met als doel deze ten gunste van het leven in te zetten. Wij zijn erfgenamen van een onvergelijkbaar rijk en vruchtbaar charisma: “Door Jezus Christus gezonden, moeten wij voor de mensen, vooral de armen getuigen van christelijke hoop en liefde van de Vader”. (Const. Nr.1)
Op de afbeelding van Cláudio Pastro zien we een vrouw met “tweesnijdend zwaard”. Moge Gods Woord zo ook tot de diepte van ons leven als zuster van de Goddelijke Voorzienigheid doordringen.

In het kader van het jubileumjaar kwam
 van 25 oktober tot 4 november een internationale groep zusters, 2 zusters uit iedere provincie en regio, samen in Munster om in de sporen van de stichter de geschiedenis van onze congregatie van dichtbij mee te maken. Ze gingen met elkaar in dialoog, wisselden hun ervaringen uit – opgedaan in eigen provincie/regio en brachten hun meegebracht symbool, als gevonden drachme, in.
Internationale bijeenkomst in het provincialaat, Münster
Onder het Thema: “Verheugt u met mij” kwamen ze samen om de Eucharistie te vieren met verschillende culturen, met muziek, zang, dans, lichtprocessie en gebed waarin de verscheidenheid van taal en cultuur tot uitdrukking kwam en waar vreugde merkbaar was.
De groep deelneemsters van de internationale bijeenkomst presenteerde zich nadien. Hiermee  kwamen enkele markante punten van de verscheidenheid van  provincies/regio’s tot uitdrukking. 
– In Malawi leven 25 zusters met 4 novicen, 6 postulanten en 5 vrouwen die binnenkort opgenomen zullen worden.
– Bij de voorstelling van de afzonderlijke leden van Latijns-Amerika kwam naar voren dat de gezinnen waaruit de zusters afkomstig zijn verschillende wortels hebben: Afrika, Bolivia, Italië, India, Duitsland, en Portugal.
– Met een dans uit Java werd de vreugde van de teruggevonden drachme tot uitdrukking gebracht.

De bijeenkomst eindigde met een gemeenschappelijke maaltijd en intensieve gesprekken. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het mortuarium op het kerkhof bij het Vorsehungskloster. Het was een gelegenheid om de zusters te gedenken die in de loop van het feestjaar waren gestorven. Voor hen werd een lichtje aangestoken en tevens werden de overleden missionarissen herdacht met een witte roos.

In vreugde samenzijn!’
Op 31 oktober bracht de internationale groep zusters, in verband met ons 175-jarig bestaan een bezoek aan de Nederlandse Communiteit, om te beginnen in Blerick, waar Jacqueline als communiteitsleidster had gezorgd voor koffie met speciale gebakjes  waarop ‘175 jaar’ vermeld stond. Heel toepasselijk. Omdat niet alle zusters in Blerick aanwezig konden zijn en we toch graag alle zusters erbij wilden betrekken, hebben we dit gedaan aan de hand van een symbool: een kleurig, sprankelend boeket. Iedere bloem vertegenwoordigt een zuster. Iedere bloem (zuster) is belangrijk, oud of jong, hoe verschillend we ook zijn. Geen enkele zuster kunnen we missen.
Samen vormen we een kleurig, levendig boeket (gemeenschap). We voelen ons sterk met elkaar verbonden. Tot slot werd aan iedere gast een zakje met zaad gegeven, om daar waar ze werkzaam zijn het uit te zaaien en zo het leven uit de Nederlandse Communiteit door te geven want het leven is de moeite waard, ook als we ouder zijn! 
Rond 15.00 uur arriveerden de zusters in Boxmeer waar ze ook weer allerhartelijkst ontvangen werden en met de nodige tolken tot goede kennismakingsgesprekken kwamen.


Viering van het 175-jarig bestaan in Mauritzkinderheim in Münster

Een samenkomst van vieren en zich verheugen bij de wieg van onze congregatie.
De gezegende bodem die ook vandaag nog het leven van kinderen, opgroeiende jeugd in risicosituaties opneemt, verdedigt en vormt. Hoogtepunt van de feestelijkheid was de Eucharistieviering met de zusters, kinderen, medewerkers/sters, leden van het directiebestuur en vrienden. Met een trommelkorps van kinderen en leidsters werden we verwelkomd. Het thema de “zoekende vrouw”, (Lk. 15, 8-10) met wie we een heel jaar onderweg waren, liep als een rode draad door de hele viering heen. Een afgevaardigde van iedere provincie had een symbool meegebracht dat kort toegelicht in het midden van de zaal op een keurig uitgespreide doek werd neergelegd. De Nederlandse communiteit had een herfstkrans. “We leven allemaal in de herfst van ons leven, waar de kleuren niet ontbreken. We zijn en blijven nationaal en internationaal verbonden”.
Na het middageten bezochten we op het kerkhof St. Mauritz het graf van Franz Spiegel, een vriend en medewerker van Eduard Michelis en in de Mauritzkirche baden we aan de doopvont, waar Eduard Michelis gedoopt werd. Bij deze gelegenheid en op deze gezegende  plek startten we ons gezamenlijk project: “Internationaal netwerk van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ter verdediging van het leven”, dat we onder de bescherming van onze stichter Eduard Michelis hebben gesteld.

Drievuldigheidszondag, hoogfeest van onze congregatie.

Barmhartig zijn als de Voorzienige God

In de vierde etappe van ons vernieuwingsproces zijn we solidair met onze zusters en broeders in Afrika die in hun situatie barmhartigheid van ons vragen. In 1960 begonnen 5 zusters uit Duitsland en Nederland in Malawi hun zendingsopdracht.

In ons vernieuwingsproces van Barmhartigheid danken we God voor de liefde, de moed, het uithoudingsvermogen en de bereidheid van de zusters die in Malawi geleefd en gewerkt hebben. Zij zijn het missiewerk begonnen (ziekenhuis, bejaardenzorg, internaat en onderwijs) dat nu door onze zusters uit Malawi wordt voortgezet. Tevens gedenken we de missionarissen van Brazilië en Malawi die sinds 1994 zich inzetten voor de vorming van meisjes en vrouwen in Mozambique.

In deze vierde fase, vlak voor de viering van onze stichtingsdag op 3 november, herinneren we ons Eduard Michelis, hoe hij op de noodkreet in zijn omgeving reageerde. Nu mogen wij het 175-jarig jubileum van onze congregatie vieren, omdat onze zusters gevoelig zijn gebleven voor de vele noodkreten van broeders en zusters, dichtbij en veraf. Daar waar wij gehoor geven aan de noden van mensen en ons daadkrachtig samen met hen inzetten voor betere levensvoorwaarden, daar hebben wij te midden van alle leed alle reden, het leven te vieren en Gods barmhartige Voorzienigheid met ons dankbaar te prijzen.

Drievuldigheidszondag, hoogfeest van onze congregatie.

 Bij deze gelegenheid kregen we een extra impuls, via beeld en woord, vanuit het generaal coördinatieteam in Münster. Ieder persoonlijk  kreeg de bijgevoegde kaart met een afbeelding,  gemaakt door de Zwitserse kunstenares Sr. Caritas Müller. Een uitnodiging om in rust en eerbied stil te staan bij het geheim van de barmhartige Drievuldigheid.

In het beeld richten de Vader, de Zoon en de Geest zich tot de mens, die in hun midden is opgenomen. De rondingen drukken de cirkelvormige dynamiek van het geheim van de liefde uit. Deze open cirkels wijzen ook op de wisselende aanvulling en de openheid, die deel uitmaken van het zijn en handelen van de Drievuldigheid, de oorsprong, de bron en de drijfkracht van Barmhartigheid.

Bijgevoegd werd een tekst van paus Franciscus uit Misericordiae Vultus:

Uit het hart van de Drie-eenheid, uit het diepste van het mysterie van God ontspringt en vloeit onophoudelijk de grote stroom van de barmhartigheid. Deze bron zal nooit opdrogen, hoe velen er ook zijn die tot haar naderen. Telkens als iemand er behoefte aan zal hebben, zal hij tot haar kunnen komen, omdat de barmhartigheid van God eindeloos is. Zo ondoorgrondelijk als de diepte van het mysterie dat zij omgeeft, zo ondoorgrondelijk is ook de rijkdom die eruit voortkomt.

 
Meester van Alkmaar: De zeven werken van barmhartigheid

Ga eens in de schoenen van de ander staan

Barmhartig zijn als de voorzienige God 

is het thema dat we in februari aangereikt kregen voor ons vernieuwingsproces op weg naar ons 175 jarig bestaan van de congregatie.

In deze 3 maanden, van boetetijd voor Pasen en de verrijzenis, verbinden we ons heel bijzonder met de broeders en zusters van het Latijns-Amerikaans continent. Hier begonnen onze zusters 122 jaar geleden in alle openheid aan hun eerste missiewerk buiten Europa en gaven gehoor aan de vele dringende noodkreten voor barmhartigheid, gerechtigheid en het leven van dit reusachtige continent. We willen ons in gebed verenigen met de zusters in Brazilië, Bolivia en Paraguay  in hun solidariteit met de daklozen en landloze boeren, met de vrouwen en allen die een zwaar kruis te dragen hebben.

Op onze gemeenschappelijke weg herlezen we hoofdstuk II van onze constituties: “Onze zending als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid”. Hoe maken we ons ter plekke gevoelig voor de noden en realiteiten om ons heen? Kijk ik bewust naar de mensen op straat, in de omgeving en neem ik hetgeen ik waarneem mee in mijn gebed? Wat raakt me en welke tekenen van barmhartigheid  heb ik gegeven? Ben ik een getuige van christelijke hoop en Gods Liefde? Genoeg aanzetten om niet moe te worden ons hart te laten vormen naar Gods hart.

Ontmoeting met de Europese coördinatieteams

Op 12 januari 2017 vond een ontmoeting tussen de coördinatieteams van de Duitse provincie en de Nederlandse communiteit plaats in het generalaat. Die dag stond in het teken van “De toekomst met hoop omarmen door met passie in het heden te leven!”.

In de ochtend was er tijd voor ontmoeting, een gebed en een korte bijbels-theologisch reflectie. ’s Middags werd er aandacht geschonken aan de verschillende onderwerpen van de coördinatieteams. Het was een stimulans voor uitwisseling en wederkerige ondersteuning.

 

Als men alleen droomt is het slechts een droom …

 “Als men alleen droomt is het slechts een droom …
… Als we samen dromen, dan is dit het begin van een nieuwe werkelijkheid. “

Deze zin, die Dom Hélder Câmara vaak gebruikte, kan worden toegepast op onze geschiedenis. Over de stichting van onze congregatie Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, lezen we in onze constituties het volgende;
“Münster, 3 november (1842 –  175 jaar geleden). “Het was op de dag van Onnozele-Kinderen van het vorig jaar, dat onze vrienden bij elkaar kwamen om te overleggen, hoe de vele wezen, die geen aanspraak konden maken op een opname in het bestaande burgerweeshuis, een toevluchtsoord kon worden geboden. Daar zouden ze dan in hun nood geholpen worden en er zou zorg gedragen worden voor een opvoeding tot een vroom, deugdzaam en werkzaam leven. In dit tehuis zouden ook kinderen worden opgenomen die nog wel een vader of moeder in leven hadden, maar die er vaak erger aan toe waren dan echte wezen”. (zie zondag journaal voor katholieke christenen, S . 479 f)
Opening jubeljaar 2016 – 2017
Op 3 november 1842 is in Münster/ Duitsland de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gesticht door de priester Eduard Michelis. Als voorbereiding op het 175-jarig bestaan op 3 november 2017  zijn we op 3 november 2016  gestart met een  vernieuwingsproces als voorbereiding op het jubeljaar van barmhartigheid. Vanuit het generaal coördinatieteam kregen we daarvoor het nodige materiaal aangereikt.
Een kalender vermeldt alle belangrijke gebeurtenissen die in die 174 jaar in de 4 continenten hebben plaatsgevonden, zoals bv. stichtingsdagen van de provincies, regio’s en communiteiten of andere  gegevens, waaraan we herinnerd worden. Voor elke maand zijn speciale gebedsthema aangereikt o.a. straatkinderen, daklozen, vluchtelingen, vrouwenhandel, honger, congregatie, kerk e.a. Verder kunnen   natuurlijk persoonlijke intenties, intenties van de communiteit of van de provincie of regio worden ingebracht.
Bij de opening op 3 november  werd een enveloppe uitgereikt, waarop iedere zuster haar naam schreef. Deze enveloppe dient als verzamelmap voor de bezinningsteksten die in vier fases worden aangereikt. Tevens is het een uitdrukking van de bereidheid tot deelname aan dit project. Iedere zuster kan er afzonderlijk ofwel in groepsverband mee aan de slag gaan. Zo zijn we gezamenlijk op weg gezet en proberen er het beste van te maken.
  

4 BEZINNINGSMIDDAGEN

De vrouw bij de bron

Pater Cees Maas neemt ons met een inleidend woord en prachtige afbeeldingen mee naar de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw. (Joh. 4, 1-42
In Jezus’contact met haar laat Hij zien dat het Hem gaat om de persoon van deze vrouw, om haar heil en geluk. Hij is daarvoor bereid om over vooroordelen en grenzen, die er in die tijd wel degelijk waren, heen te stappen.we kunnen het verhaal niet los zien van onze tijd. Onze wereld kent vele ‘vreemdelingen’: zij wonen dichtbij en veraf.
Er is nooit eerder zoveel mobiliteit geweest, maar…. Ze is er wel altijd geweest!

Datum: dinsdag 16 februari

Plaats Blerick

Tijd: 14.00 tot 16.00 u

Inleiding: Pater Cees Maas SVD

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis, waar ieder schepsel een unieke waarde heeft.

Paus Franciscus spreekt in zijn Encycliek “Laudato Si” de zorg uit voor ons gemeenschappelijk huis in de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is. Het gaat hem niet alleen om het klimaat, maar ook de gerechtigheid jegens de armen die kwetsbaar zijn, jegens de komende generaties en tegenover alle schepselen Gods. Het voorbeeld van Franciscus volgend stelt hij ons een andere kijk op de schepping voor en een spiritualiteit van eenvoud die zijn vreugde vindt in de kleine dingen van het leven.

Gerard Moorman wil dit gedachtegoed van Paus Franciscus toelichten en met ons daarover in gesprek gaan.

Datum: dinsdag 26 april

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: Gerard Moorman

De vlucht van Jezus, de gezalfde, naar Egypte

In de bijbel komt de woorden ‘vluchteling’ en ‘vluchten’ naar verhouding maar weinig voor. Maar verhalen over mensen, die een goed heenkomen moeten zoeken of op de vlucht gedreven worden voor honger en/of geweld des te meer!
Dit maakt mensen tot vluchtelingen, d.w.z .’vreemdelingen’; en de vreemdeling tot ‘mens’ en ‘mede-mens’-voor- jou.De samenleving wordt door de vluchteling uitgedaagd tot mensvriendelijkheid en menslievendheid. Zo leert ons het bijbelse verhaal van Ruth 1 – 4. Vluchten voor de honger en voor het geweld is in de bijbel schering en inslag, net als in de ons omringende wereld nu. Jezus zelf is zo’n belichaming van de vluchteling. zo wordt ons verteld in het geboorteverhaal van Matteus 2: 1-23).
Wat betekent mijn antwoord concreet voor mijn omgang met ‘andersdenkenden’ over vluchtelingen, die asiel zoeken bij ons in Nederland?

Datum: dinsdag 13 september

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: Dr. Bert Zonneberg

Zorg

Waar staan we … Waar staan we voor…..?

Ieder van ons heeft zijn eigen kern, zijn eigen innerlijk kompas en zal dus bij zichzelf te rade gaan.

De kern van ons leven is een routebeschrijving een manier waarop we beslissingen nemen ten aanzien van ons leven en ons staan in de samenleving. De Bijbel geeft daarvan voorbeelden o.a.

“Hebt uw naasten lief als uzelf” “ De zeven werken van barmhartigheid” en zoveel andere.
We staan midden in een samenleving met veel ontwikkelingen. Wat kan ik betekenen om die samenleving overeind te houden? Vanuit de praktijk kunnen we ons afvragen wat zijn onze kernwaarden? Waar liggen voor ons de grenzen als ontvanger en als gever? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan.

Datum: donderdag 10 november

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: door de vormingsgroep