Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Provinciaal kapittel in Cuiabá, Brazilië 14-18 november
Op 14 november 2018 werd het 7de kapittel in Cuiabá geopend. Het thema voor het kapittel was: “In verbinding met de bron, dankbaarheid voor het voorbije, sterkte voor het heden en een nieuwe stap naar de toekomst”. Bij de opening verzamelde men zich bij een bron. Daar werd uit het Johannesevangelie 4,1-30 de tekst gelezen: “Geef mij te drinken” Wij werden uitgenodigd uit deze Bron te drinken, “Want bij u is de Bron van het leven, door uw licht zien wij licht”. Ps. 36,10
Het provinciebestuur gaf daarna een overzicht van de voorbije 5 jaren met symbolen en thema’s die in die jaren aan de orde waren gesteld.
De begeleidster laste een integratiemoment in van “Ik zie u – Ik ben hier”. Dit moment schonk de groep licht, vreugde, liefde, leven schenkende energie, nieuwe moed en een gevoel van saamhorigheid. Met deze verworven energie werden de stappen voor de komende 5 jaren geformuleerd.
Op 17 november werd na de bevestiging van de genomen besluiten, het nieuwe bestuur gekozen. Na een dag van stilte en bezinning rond de tekst uit het boek Rechters 5, over de Bijbelse vrouw Debora, kwam het moment van onderscheiding.

Als nieuw bestuur voor de komende 5 jaren werden gekozen:
Zr. Maria Regina de Oliveira
Zr. Dulce Maria Abreu
Zr. Elizabeth Alves da Silva

Tijdens de Eucharistieviering werden de nieuw gekozen bestuursleden door de priester voorganger en de zusters feestelijk gezegend. Met een blij hart danken zij allen die door hun gebed en wensen hebben bijgedragen voor het slagen van dit kapittel.

Verheugend bericht uit Malawi
De 3de november 2018, voor ons een belangrijke dag vanwege de 176ste Stichtingsdag van onze congregatie, hadden we extra reden tot vreugde en dankbaarheid. Drie zusters legden de eerste Geloften af en twee postulanten werden
opgenomen in het noviciaat. De feestelijkheden vonden plaats in de kapel in Natipwili.

Aansluitend waren er spontane ontmoetingen. Met liederen, gezangen en dansen werd onze dankbaarheid tot uitdrukking gebracht.
Wij verheugen ons met de roeping van deze jonge Malawische vrouwen en wensen hen de zegen toe van Gods voorzienigheid op hun weg in navolging van Jezus Christus.

 

3 November 1842-2018

Op onze stichtingsdag vieren we als zusters van de Goddelijk Voorzienigheid ons leven in de navolging van Jezus Christus.
We staan stil bij de woorden van onze Stichter Eduard Michelis: “Christus is de sleutel van de wereldgeschiedenis; zoals de mens het heden slechts begrijpt in Christus, zo verstaat hij ook alleen in Hem het verleden en de toekomst”.

(dagboek Eduard Michelis 1838)

Vandaag, op de 176ste Stichtingsdag  van onze congregatie kijken we dankbaar terug op ons leven in dienst van het Rijk Gods. In onze congregatie bespeuren  wij een intensieve innerlijke en uiterlijke beweging. Wij ervaren dit zowel persoonlijk alsook in ons gemeenschappelijk leven, in onze provincies en regio’s. Wij zijn allen op zoek naar een gelovig antwoord op de vragen van onze tijd.

Het beeld wil de beweging in ons leven tot uitdrukking brengen. Hoeveel wegen zijn we al gegaan? Hoeveel wegen willen en moeten we nog gaan om op te komen voor het leven en daarvoor zorg te dragen?

Deze dag laat  ons ook vreugde, hoop en de uitdaging herkennen, die God ons heden ten dage stelt: vreugde over alles, wat wij door onze inzet voor het leven, verder gaande dan onze geschiedenis, kunnen doen. Vreugde over de overgave van zoveel zusters, die ons voorgingen en hun getuigenis hebben nagelaten. Hoop, door de initiatieven, die wij gezamenlijk met onze broeders en zusters op zoek naar meer leven plannen en doorvoeren. De uitdaging, als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in verbondenheid te leven, om zo levende tekens te zijn van de mystiek-profetische kracht te midden van de verdeeldheid in onze wereld.

 (Feestwens van het generaal bestuur.)

Provinciaal kapittel in Florianopolis 22-28 oktober

Het was het 15e kapittel dat in deze provincie plaatsvond. Een gebeurtenis die extra aandacht kreeg binnen de zending van vrouwelijke religieuzen. Ook hier was het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” met het motto: “Hier ben ik, zend mij” Jes. 6,8. De voorbereidingsdag was een dag van bezinning door P. Vanio da Silva met impulsen over de zending van Abraham, de bekering van de Samaritaanse vrouw, en het beschouwen van de leliën op het veld. De officiële opening was op 23 oktober waar veel zusters uit de provincie aan deelnamen.
Daarna volgde rijke dagen waar veel activiteiten in alle rust en verantwoordelijkheid werden doorgenomen. De zegen van de Drie-ene God en de kracht van de H. Geest gaf de nodige dynamiek voor een goed verloop van het kapittel.

Tijdens deze dagen werd ook het nieuwe coördinatieteam van de provincie gekozen:
Zr. Sandra Judite Roaris  –  Coördinatrice  
Zr. Rosiléa  Aperecida Maia – plaatvervangster
Zr. Jacira Maria dos Santos   – lid.

Het kapittel werd afgesloten met een Eucharistieviering waarin de Aartsbisschop Dom Wilson Tadeu Jönck voorging.

 

Provinciaal kapittel in Curitiba Brazilië 13 – 20 oktober

Uitgaand van het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” en onder het motto: “
Maria stond onmiddellijk op en ging naar Jezus” gingen we het kapittel in. In deze dagen bemerkten wij het werk van de Geest bij onze evaluatie en besluitvorming dat ons gelijktijdig naar een onderscheidingsproces leidde.
We werden door de theologische begeleidster zr. Annette Havenne ism uitgedaagd de weg met Jezus te gaan. Zo openden we als voorbeeld een weg waar we onze zendingsopdracht opnieuw vormgaven in vorming om zo de namen en gezichten van armen en uitgestotenen te herkennen. In de geest van de zalving in Bethanië gingen we de geloofsweg van onderscheiding. Dat was een wonderlijk en door God gezegend proces.
In dit proces van openheid en grootmoedigheid gaven de volgende zusters hun jawoord voor de komende 5 jaren: 
Zr. Beatriz Zanatti, provinciale overste
Zr. Maria José de Lima
Zr. Leny Stahl
Zr. Johanna Mensor
Zr. Sueli Maria Tavares

Jaarvergadering Nederlandse Communiteit 16 oktober 2018

Daar wij een communiteit vormen onder het generaal bestuur, hebben we geen kapittel meer, maar een jaarlijkse vergadering. Deze bijeenkomst vond plaats op 16 oktober 2018 in Boxmeer waar de meeste van onze zusters wonen. Er stond dit keer veel op het programma. Een overzicht van gebeurtenissen binnen de communiteit; vergaderingen, overlegsituaties, overleden zusters met daaraan verbonden verhuizingen, veranderingen in de woonsituatie in het Zorgcentrum St. Anna en de komende bestuurswisseling binnen de Adviesraad. De vernieuwde website werd gepresenteerd met de aanvulling van de werkgroep Erfgoed. Vanuit het generaal bestuur kregen we informatie over de voorbereiding op het generaal kapittel die in januari in Indonesië had plaatsgevonden en waar het hoofdthema voor de komende provinciale/regionale kapittels werd aangegeven. Verder informatie over de kapittels in Indonesië en Malawi die reeds een nieuw bestuur hebben gekozen voor de komende 5 jaren. De mogelijkheid tot ontmoeting, gesprek en het stellen van vragen gaf de betrokkenheid intern en extern weer. Het was een volle middag maar ook een vreugdevol samenzijn.


.
.
Commissie herstructurering Constituties

Op 20 en 21 september 2018 was er in het generalaat in Munster een bijeenkomst van de commissie Constituties met de kerkrechtelijke adviseur, P. Leonello Leidi, uit Rome over de actualisering van de constituties. P. Leonello had de wens geuit om over de eerste op schrift gestelde aanpassing van de constituties en het directorium met enkele leden van de commissie in een open gesprek enkele kritische formuleringen te bespreken. Bij deze bijeenkomst waren Zr. Marian, zr. Lucia, zr.Laetitia en zr. Leonie aanwezig. Het was een verrijkende en leerzame bijeenkomst die helpt om de tot nu toe afgelegde weg tot herstructurering van de constituties en het directorium voort te zetten.

 

 

 

 


 

Als voorbereiding op het Generaal kapittel dat in 2020 zal plaatsvinden zijn intussen de regionale en provinciale kapittels begonnen.

Provinciaal kapittel in Indonesië 2018

Op zaterdag 1 september was de opening van het kapittel in de provincie Maria Sterre der Zee.
De 26 gedelegeerden en medewerkers begonnen met een pelgrimstocht naar het kerkhof van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en naar de Mariagrot in Kerep Ambarawa.

Het kapittel dat van 1-7 september plaats vond, had als thema:
“De Goddelijke Voorzienigheid, die creatief is, geeft ons kracht om met vreugde grenzen te overschrijden en het leven dat bedreigd wordt te omarmen”.
De evangelietekst van Matheus 15: 21-28  ‘De genezing van de dochter van de heidense vrouw’ zou deze dagen mede inhoud geven.

Na een terugblik op de ambtsperiode 2013-2018 rond – berichten van de provincie, economaat, vorming en communiteiten – kwamen er actuele vragen aan de orde over kerk en gemeenschap. Bovendien kon het kapittel naar nieuwe wegen en concepten zoeken voor de komende 5 jaren.

Op 6 september werd een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2018-2023.
Sr. Klarista Laksmiwati – herkozen als Provinciale overste
Sr. Grace Budiman -plaatsvervangende overste
Sr. Teresa Nani Agustina – lid
Sr. Anna Marie Mei Jin – lid
Sr. Cendra Tan-  lid

De Indonesische provincie is dankbaar voor deze gezegende dagen en staat nu voor de uitdaging om de volgende stappen te zetten.
Moge de Drie-ene God hun daarin begeleiden. Hun dank gaat uit naar allen die het kapittelproces mede vorm en inhoud hebben gegeven


Het regionaal kapittel in Malawi 27 juli – 3 augustus 2018

Op zaterdag 27 juli begon het regionaal kapittel in Malawi. Door 26 zusters werd daar aan deelgenomen, 21 zusters met eeuwige geloften en 5 junioren. Het kapittel kreeg als thema mee:

  “ Laat ons met vertrouwen  op Gods Voorzienigheid 
     op weg gaan en profetisch leven.

De evangelietekst Lucas 5: 11 ‘Ze trokken de boten aan land, lieten alles achter en volgden Hem’ was hun inspiratiebron. Moge de H. Geest het kapittelproces begeleiden.

Gedurende deze dagen werden nieuwe wegen ontsloten, die voor de komende jaren noodzakelijk zijn voor het leven en werken van de zusters. Als vertegenwoordigsters van het generalaat waren zr. Marian en zr. Lydia hierbij aanwezig. Onder hun leiding vond tevens de keuze van het nieuwe regionaal bestuur plaats.
Voor de periode 2018-2023 werden gekozen:
Sr. Agnes Banda – regionale overste
Sr. Matilda Likoto,
Sr. Helena Mkaka

Het nieuwe bestuur kreeg een lamp als symbool van licht voor hun zending, voor de internationale verbondenheid en het komende generale kapittel

 

 

Het nieuwe bestuur met hun gekozen symbool voor hun nieuwe zendingsopdracht.
Van rechts naar links:
Zr. Agnes Banda, zr. Mathilde Likoto en
zr. Helena Mkaka

 

Wij wensen het regionale bestuur veel vreugde en Gods zegen bij hun nieuwe opdracht en dat de zusters in Malawi samen met openheid en moed de toekomst ingaan.


ECHOS BIJ DE SLUITING VAN HET JUBILEUMJAAR

Het generaal bestuur stuurde een feestwens voor 3 november met de volgende tekst: 
Een jaar lang, evenals op andere momenten van ons leven, spiegelden wij ons aan de houdingen van de anonieme vrouw uit Lucas 15, 8-10,
vrouw – die zinnebeeld is voor het Rijk Gods
vrouw – die licht is
vrouw – die authentiek is
vrouw – die initiatieven neemt
vrouw – die op zoek blijft
vrouw – die ontmoeting zoekt
vrouw – die viert!
Zoals jij, hebben we een gave, een schat geërfd, met als doel deze ten gunste van het leven in te zetten. Wij zijn erfgenamen van een onvergelijkbaar rijk en vruchtbaar charisma: “Door Jezus Christus gezonden, moeten wij voor de mensen, vooral de armen getuigen van christelijke hoop en liefde van de Vader”. (Const. Nr.1)
Op de afbeelding van Cláudio Pastro zien we een vrouw met “tweesnijdend zwaard”. Moge Gods Woord zo ook tot de diepte van ons leven als zuster van de Goddelijke Voorzienigheid doordringen.

In het kader van het jubileumjaar kwam
 van 25 oktober tot 4 november een internationale groep zusters, 2 zusters uit iedere provincie en regio, samen in Munster om in de sporen van de stichter de geschiedenis van onze congregatie van dichtbij mee te maken. Ze gingen met elkaar in dialoog, wisselden hun ervaringen uit – opgedaan in eigen provincie/regio en brachten hun meegebracht symbool, als gevonden drachme, in.
Internationale bijeenkomst in het provincialaat, Münster
Onder het Thema: “Verheugt u met mij” kwamen ze samen om de Eucharistie te vieren met verschillende culturen, met muziek, zang, dans, lichtprocessie en gebed waarin de verscheidenheid van taal en cultuur tot uitdrukking kwam en waar vreugde merkbaar was.
De groep deelneemsters van de internationale bijeenkomst presenteerde zich nadien. Hiermee  kwamen enkele markante punten van de verscheidenheid van  provincies/regio’s tot uitdrukking. 
– In Malawi leven 25 zusters met 4 novicen, 6 postulanten en 5 vrouwen die binnenkort opgenomen zullen worden.
– Bij de voorstelling van de afzonderlijke leden van Latijns-Amerika kwam naar voren dat de gezinnen waaruit de zusters afkomstig zijn verschillende wortels hebben: Afrika, Bolivia, Italië, India, Duitsland, en Portugal.
– Met een dans uit Java werd de vreugde van de teruggevonden drachme tot uitdrukking gebracht.

 

De bijeenkomst eindigde met een gemeenschappelijke maaltijd en intensieve gesprekken. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het mortuarium op het kerkhof bij het Vorsehungskloster. Het was een gelegenheid om de zusters te gedenken die in de loop van het feestjaar waren gestorven. Voor hen werd een lichtje aangestoken en tevens werden de overleden missionarissen herdacht met een witte roos.

 

 

 

 

In vreugde samenzijn!’
Op 31 oktober bracht de internationale groep zusters, in verband met ons 175-jarig bestaan een bezoek aan de Nederlandse Communiteit, om te beginnen in Blerick, waar Jacqueline als communiteitsleidster had gezorgd voor koffie met speciale gebakjes  waarop ‘175 jaar’ vermeld stond. Heel toepasselijk. Omdat niet alle zusters in Blerick aanwezig konden zijn en we toch graag alle zusters erbij wilden betrekken, hebben we dit gedaan aan de hand van een symbool: een kleurig, sprankelend boeket. Iedere bloem vertegenwoordigt een zuster. Iedere bloem (zuster) is belangrijk, oud of jong, hoe verschillend we ook zijn. Geen enkele zuster kunnen we missen.
Samen vormen we een kleurig, levendig boeket (gemeenschap). We voelen ons sterk met elkaar verbonden. Tot slot werd aan iedere gast een zakje met zaad gegeven, om daar waar ze werkzaam zijn het uit te zaaien en zo het leven uit de Nederlandse Communiteit door te geven want het leven is de moeite waard, ook als we ouder zijn! 
Rond 15.00 uur arriveerden de zusters in Boxmeer waar ze ook weer allerhartelijkst ontvangen werden en met de nodige tolken tot goede kennismakingsgesprekken kwamen.


Viering van het 175-jarig bestaan in Mauritzkinderheim in Münster

Een samenkomst van vieren en zich verheugen bij de wieg van onze congregatie.
De gezegende bodem die ook vandaag nog het leven van kinderen, opgroeiende jeugd in risicosituaties opneemt, verdedigt en vormt. Hoogtepunt van de feestelijkheid was de Eucharistieviering met de zusters, kinderen, medewerkers/sters, leden van het directiebestuur en vrienden. Met een trommelkorps van kinderen en leidsters werden we verwelkomd. Het thema de “zoekende vrouw”, (Lk. 15, 8-10) met wie we een heel jaar onderweg waren, liep als een rode draad door de hele viering heen. Een afgevaardigde van iedere provincie had een symbool meegebracht dat kort toegelicht in het midden van de zaal op een keurig uitgespreide doek werd neergelegd. De Nederlandse communiteit had een herfstkrans. “We leven allemaal in de herfst van ons leven, waar de kleuren niet ontbreken. We zijn en blijven nationaal en internationaal verbonden”.
Na het middageten bezochten we op het kerkhof St. Mauritz het graf van Franz Spiegel, een vriend en medewerker van Eduard Michelis en in de Mauritzkirche baden we aan de doopvont, waar Eduard Michelis gedoopt werd. Bij deze gelegenheid en op deze gezegende  plek startten we ons gezamenlijk project: “Internationaal netwerk van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ter verdediging van het leven”, dat we onder de bescherming van onze stichter Eduard Michelis hebben gesteld.

Drievuldigheidszondag, hoogfeest van onze congregatie.

Barmhartig zijn als de Voorzienige God

In de vierde etappe van ons vernieuwingsproces zijn we solidair met onze zusters en broeders in Afrika die in hun situatie barmhartigheid van ons vragen. In 1960 begonnen 5 zusters uit Duitsland en Nederland in Malawi hun zendingsopdracht.

In ons vernieuwingsproces van Barmhartigheid danken we God voor de liefde, de moed, het uithoudingsvermogen en de bereidheid van de zusters die in Malawi geleefd en gewerkt hebben. Zij zijn het missiewerk begonnen (ziekenhuis, bejaardenzorg, internaat en onderwijs) dat nu door onze zusters uit Malawi wordt voortgezet. Tevens gedenken we de missionarissen van Brazilië en Malawi die sinds 1994 zich inzetten voor de vorming van meisjes en vrouwen in Mozambique.

In deze vierde fase, vlak voor de viering van onze stichtingsdag op 3 november, herinneren we ons Eduard Michelis, hoe hij op de noodkreet in zijn omgeving reageerde. Nu mogen wij het 175-jarig jubileum van onze congregatie vieren, omdat onze zusters gevoelig zijn gebleven voor de vele noodkreten van broeders en zusters, dichtbij en veraf. Daar waar wij gehoor geven aan de noden van mensen en ons daadkrachtig samen met hen inzetten voor betere levensvoorwaarden, daar hebben wij te midden van alle leed alle reden, het leven te vieren en Gods barmhartige Voorzienigheid met ons dankbaar te prijzen.

Drievuldigheidszondag, hoogfeest van onze congregatie.

 Bij deze gelegenheid kregen we een extra impuls, via beeld en woord, vanuit het generaal coördinatieteam in Münster. Ieder persoonlijk  kreeg de bijgevoegde kaart met een afbeelding,  gemaakt door de Zwitserse kunstenares Sr. Caritas Müller. Een uitnodiging om in rust en eerbied stil te staan bij het geheim van de barmhartige Drievuldigheid.

 

In het beeld richten de Vader, de Zoon en de Geest zich tot de mens, die in hun midden is opgenomen. De rondingen drukken de cirkelvormige dynamiek van het geheim van de liefde uit. Deze open cirkels wijzen ook op de wisselende aanvulling en de openheid, die deel uitmaken van het zijn en handelen van de Drievuldigheid, de oorsprong, de bron en de drijfkracht van Barmhartigheid.

 

Bijgevoegd werd een tekst van paus Franciscus uit Misericordiae Vultus:

Uit het hart van de Drie-eenheid, uit het diepste van het mysterie van God ontspringt en vloeit onophoudelijk de grote stroom van de barmhartigheid. Deze bron zal nooit opdrogen, hoe velen er ook zijn die tot haar naderen. Telkens als iemand er behoefte aan zal hebben, zal hij tot haar kunnen komen, omdat de barmhartigheid van God eindeloos is. Zo ondoorgrondelijk als de diepte van het mysterie dat zij omgeeft, zo ondoorgrondelijk is ook de rijkdom die eruit voortkomt.

 
Meester van Alkmaar: De zeven werken van barmhartigheid

Ga eens in de schoenen van de ander staan

Barmhartig zijn als de voorzienige God 

is het thema dat we in februari aangereikt kregen voor ons vernieuwingsproces op weg naar ons 175 jarig bestaan van de congregatie.

In deze 3 maanden, van boetetijd voor Pasen en de verrijzenis, verbinden we ons heel bijzonder met de broeders en zusters van het Latijns-Amerikaans continent. Hier begonnen onze zusters 122 jaar geleden in alle openheid aan hun eerste missiewerk buiten Europa en gaven gehoor aan de vele dringende noodkreten voor barmhartigheid, gerechtigheid en het leven van dit reusachtige continent. We willen ons in gebed verenigen met de zusters in Brazilië, Bolivia en Paraguay  in hun solidariteit met de daklozen en landloze boeren, met de vrouwen en allen die een zwaar kruis te dragen hebben.

Op onze gemeenschappelijke weg herlezen we hoofdstuk II van onze constituties: “Onze zending als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid”. Hoe maken we ons ter plekke gevoelig voor de noden en realiteiten om ons heen? Kijk ik bewust naar de mensen op straat, in de omgeving en neem ik hetgeen ik waarneem mee in mijn gebed? Wat raakt me en welke tekenen van barmhartigheid  heb ik gegeven? Ben ik een getuige van christelijke hoop en Gods Liefde? Genoeg aanzetten om niet moe te worden ons hart te laten vormen naar Gods hart.

Ontmoeting met de Europese coördinatieteams

Op 12 januari 2017 vond een ontmoeting tussen de coördinatieteams van de Duitse provincie en de Nederlandse communiteit plaats in het generalaat. Die dag stond in het teken van “De toekomst met hoop omarmen door met passie in het heden te leven!”.

In de ochtend was er tijd voor ontmoeting, een gebed en een korte bijbels-theologisch reflectie. ’s Middags werd er aandacht geschonken aan de verschillende onderwerpen van de coördinatieteams. Het was een stimulans voor uitwisseling en wederkerige ondersteuning.

 

 

Als men alleen droomt is het slechts een droom …

 “Als men alleen droomt is het slechts een droom …
… Als we samen dromen, dan is dit het begin van een nieuwe werkelijkheid. “

Deze zin, die Dom Hélder Câmara vaak gebruikte, kan worden toegepast op onze geschiedenis. Over de stichting van onze congregatie Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, lezen we in onze constituties het volgende;
“Münster, 3 november (1842 –  175 jaar geleden). “Het was op de dag van Onnozele-Kinderen van het vorig jaar, dat onze vrienden bij elkaar kwamen om te overleggen, hoe de vele wezen, die geen aanspraak konden maken op een opname in het bestaande burgerweeshuis, een toevluchtsoord kon worden geboden. Daar zouden ze dan in hun nood geholpen worden en er zou zorg gedragen worden voor een opvoeding tot een vroom, deugdzaam en werkzaam leven. In dit tehuis zouden ook kinderen worden opgenomen die nog wel een vader of moeder in leven hadden, maar die er vaak erger aan toe waren dan echte wezen”. (zie zondag journaal voor katholieke christenen, S . 479 f)
Opening jubeljaar 2016 – 2017
Op 3 november 1842 is in Münster/ Duitsland de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gesticht door de priester Eduard Michelis. Als voorbereiding op het 175-jarig bestaan op 3 november 2017  zijn we op 3 november 2016  gestart met een  vernieuwingsproces als voorbereiding op het jubeljaar van barmhartigheid. Vanuit het generaal coördinatieteam kregen we daarvoor het nodige materiaal aangereikt.
Een kalender vermeldt alle belangrijke gebeurtenissen die in die 174 jaar in de 4 continenten hebben plaatsgevonden, zoals bv. stichtingsdagen van de provincies, regio’s en communiteiten of andere  gegevens, waaraan we herinnerd worden. Voor elke maand zijn speciale gebedsthema aangereikt o.a. straatkinderen, daklozen, vluchtelingen, vrouwenhandel, honger, congregatie, kerk e.a. Verder kunnen   natuurlijk persoonlijke intenties, intenties van de communiteit of van de provincie of regio worden ingebracht.
Bij de opening op 3 november  werd een enveloppe uitgereikt, waarop iedere zuster haar naam schreef. Deze enveloppe dient als verzamelmap voor de bezinningsteksten die in vier fases worden aangereikt. Tevens is het een uitdrukking van de bereidheid tot deelname aan dit project. Iedere zuster kan er afzonderlijk ofwel in groepsverband mee aan de slag gaan. Zo zijn we gezamenlijk op weg gezet en proberen er het beste van te maken.
  

4 BEZINNINGSMIDDAGEN

De vrouw bij de bron

Pater Cees Maas neemt ons met een inleidend woord en prachtige afbeeldingen mee naar de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw. (Joh. 4, 1-42
In Jezus’contact met haar laat Hij zien dat het Hem gaat om de persoon van deze vrouw, om haar heil en geluk. Hij is daarvoor bereid om over vooroordelen en grenzen, die er in die tijd wel degelijk waren, heen te stappen.we kunnen het verhaal niet los zien van onze tijd. Onze wereld kent vele ‘vreemdelingen’: zij wonen dichtbij en veraf.
Er is nooit eerder zoveel mobiliteit geweest, maar…. Ze is er wel altijd geweest!

Datum: dinsdag 16 februari

Plaats Blerick

Tijd: 14.00 tot 16.00 u

Inleiding: Pater Cees Maas SVD

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis, waar ieder schepsel een unieke waarde heeft.

Paus Franciscus spreekt in zijn Encycliek “Laudato Si” de zorg uit voor ons gemeenschappelijk huis in de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is. Het gaat hem niet alleen om het klimaat, maar ook de gerechtigheid jegens de armen die kwetsbaar zijn, jegens de komende generaties en tegenover alle schepselen Gods. Het voorbeeld van Franciscus volgend stelt hij ons een andere kijk op de schepping voor en een spiritualiteit van eenvoud die zijn vreugde vindt in de kleine dingen van het leven.

Gerard Moorman wil dit gedachtegoed van Paus Franciscus toelichten en met ons daarover in gesprek gaan.

Datum: dinsdag 26 april

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: Gerard Moorman

De vlucht van Jezus, de gezalfde, naar Egypte

In de bijbel komt de woorden ‘vluchteling’ en ‘vluchten’ naar verhouding maar weinig voor. Maar verhalen over mensen, die een goed heenkomen moeten zoeken of op de vlucht gedreven worden voor honger en/of geweld des te meer!
Dit maakt mensen tot vluchtelingen, d.w.z .’vreemdelingen’; en de vreemdeling tot ‘mens’ en ‘mede-mens’-voor- jou.De samenleving wordt door de vluchteling uitgedaagd tot mensvriendelijkheid en menslievendheid. Zo leert ons het bijbelse verhaal van Ruth 1 – 4. Vluchten voor de honger en voor het geweld is in de bijbel schering en inslag, net als in de ons omringende wereld nu. Jezus zelf is zo’n belichaming van de vluchteling. zo wordt ons verteld in het geboorteverhaal van Matteus 2: 1-23).
Wat betekent mijn antwoord concreet voor mijn omgang met ‘andersdenkenden’ over vluchtelingen, die asiel zoeken bij ons in Nederland?

Datum: dinsdag 13 september

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: Dr. Bert Zonneberg

Zorg

Waar staan we … Waar staan we voor…..?

Ieder van ons heeft zijn eigen kern, zijn eigen innerlijk kompas en zal dus bij zichzelf te rade gaan.

De kern van ons leven is een routebeschrijving een manier waarop we beslissingen nemen ten aanzien van ons leven en ons staan in de samenleving. De Bijbel geeft daarvan voorbeelden o.a.

“Hebt uw naasten lief als uzelf” “ De zeven werken van barmhartigheid” en zoveel andere.
We staan midden in een samenleving met veel ontwikkelingen. Wat kan ik betekenen om die samenleving overeind te houden? Vanuit de praktijk kunnen we ons afvragen wat zijn onze kernwaarden? Waar liggen voor ons de grenzen als ontvanger en als gever? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan.

Datum: donderdag 10 november

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: door de vormingsgroep