Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Opening kloostertuin America

Op zaterdag 17 juli 2023 vond de opening plaats van de Kloostertuin in Horst-America. Deze tuin grenst aan het vroegere klooster, nu Laefhoês geheten. In de periode 1926 – 1981 hebben hier 61 zusters gewoond  en gewerkt. Vanuit America zijn 17 zusters ingetreden.

Voorafgaand aan de opening kwamen  inwoners met het luminieuze initiatief een blijvende herinnering te plaatsen aan deze zusters. Foto’s van zr. Margriet Nabuurs, onderwijzeres  en alom bekend in America hebben gediend als voorbeeld. De plooitjes in het habijt en de rozenkrans zijn niet vergeten. Dit standbeeld weegt  ‘maar’ 350 kilo. De kunstenares Petra Noordijk-Tielen vertelde daarbij hoe ze het ontwerp eerst in klei gemaakt had en daar een mal van had laten  maken. Deze mal werd ondersteboven in de grond geplaatst en vervolgens werd daar  aluminium beton in gegoten. Zo is het beeld bestand tegen weer en wind.

 

 


Professiefeest in de regio Malawi

De regio Malawi heeft het professiefeest gevierd van zr. Anastanzia Goba. Zij komt uit de parochie “H. Hart van Jezus – Diocees Chikwawa. Uit een gezin met vier kinderen – twee meisjes en twee jongens – werd zij als derde kind geboren op 30 september 1999. Nadat zij de roep van de Heer gehoord had, werd Anastazia op 31 oktober 2020 als postulant in onze congregatie opgenomen. Na haar postulaatsjaar is ze op 1 december 2021 opgenomen in het noviciaat. 

 

 

 

 

 

 

Op deze weg van de vorming in het religieus leven bevestigde ze haar roeping in de congregatie. Ze was er van overtuigd dat het Gods wil was dat zij Zijn weg in de congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zou voort zetten. Op 27 januari 2024 legde ze dan ook haar eerste gelofte af.

Het feest vond plaats bij het vormingshuis Eduard Michelis in Nantipwilli – Blantyre. Om half tien begon de plechtigheid waarin aartsbisschop Thomas Luke Msua voorging. Priesters en religieuzen uit de omgeving alsook andere genodigden waren bij dit bijzondere gebeuren aanwezig.

Het was een heldere zonnige dag reden waarom de Eucharistieviering buiten onder een tent naast de Mariagrot kon plaatsvinden.

De regio Malawi dankt God voor Zijn zorg en hoopt dat Hij de regio met nog meerdere roepingen zegent.


Provincie Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Brazilië

Van 21 tot 31 januari 2024 waren zusters en leken aanwezig in Curitiba, Brazilië voor het samenvoegen van de vier provincies van Latijns-Amerika. Met grote vreugde en bereidwilligheid gingen ze verder op de weg die sinds 2015 was ingeslagen in participatieve dynamiek en synodaliteit. De zogenoemde ‘Provincie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Brazilië’ omvat gemeenschappen in Brazilië, Paraguay en Bolivia, evenals de missie in Mozambique en São Tomé en Príncipe.

Het thema van het kapittelproces was: “Laten we in solidariteit verder gaan als vrouwen in trouw aan God en Zijn verbond!”  met het inspirerend motto: “Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan” (Fil 3:16)!

De tijd in Curitiba werd gekenmerkt door solidariteit, gemeenschap, uitwisseling en het samen bouwen in een “laboratorium van synodaliteit”, zoals pater Itacir Brassiani, msf, die het kapittel leidde, trachte te zeggen. Zuster Annette Havenne, ism, als spirituele begeleidster rijkte  momenten van mystiek en spiritualiteit aan en was daarmee een waardevolle aanwezigheid. Als “ambachtslieden van zorg”, een uitdrukking die Zr Annette benadrukte, bleven alle kapittelleden besluiten over de koers van de Nieuwe Provincie ondersteunen. Met dit in gedachten werd de visie gedefinieerd, besluiten genomen en aanbevelingen gedaan.

 

De keuze van het nieuwe bestuur bestaat uit zeven personen
Provinciale overste; Beatriz, plaatsvervangend zr. Sandra Roraris, en als leden Sandra Pires, Sueli, Eloni, Elisabeth en Lucila

Met lof en dank konden we dit historisch moment binnen de congregatie vieren! Moge de Drie-ene God ons verder zegenen en helpen, zodat we steeds meer samen onderweg kunnen zijn.

Communicatieteam van het kapittel

 


Feestgroet op Stichtingsdag 3-11-2023

Op de 181ste Stichtingsdag van onze congregatie sturen wij als generaal bestuur een feestelijke groet met het mooie glasvenster van Eduard Michelis om onze oorsprong en verbondenheid met elkaar te versterken.

 

Dit raam heeft een lange geschiedenis. Het komt uit Nederland en is een ontwerp van zr. Gotharde Geuer (1876-1988). Dit raamwerk werd als buitenraam in 1948 geplaatst in het St. Josephklooster in Steyl. Na verkoop van dit klooster in 1994 werd het als muurdecoratie geplaatst in het Annaklooster in Tegelen. Toen dit klooster in 2014 werd verkocht heeft het provinciebestuur van Münster het onder haar hoede genomen tot na de renovatie van het generalaat. Daar kreeg het tenslotte een eervolle plaats in de tentoonstellingsruimte.

Zr. Gotharde heeft met dit ontwerp iets willen uitdrukken wat ons als Zuster van de Goddelijke Voorzienigheid inspireert. In het midden staat een boom die uit het zaad uitgegroeid is tot een grote boom. Haar takken hebben zich wijd verspreid, zodat de vogels er zich in kunnen nestelen. Dit herinnert ons aan de uitbreiding van het Rijk Gods en tegelijk aan het Bijbelwoord: “de vossen hebben hun holen …, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waarop Hij zijn hoofd kan leggen”. (Mt 8,20) Onder in het raam is de vos te zien. Ook de vogels in de lucht en de lelies op het veld herinneren ons aan Gods Voorzienigheid: “Zie de vogels in de lucht;  ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren maar uw hemelse Vader voedt ze ……. En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijk naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen” (Mt 6, 26-28)

In de kruin van de boom is een driehoek met de hand Gods te zien met rode stralen. Deze verschillende tekens symboliseren ons geloof in Gods Voorzienigheid en aan de liefde en trouw van de Drieëne God. Eduard Michelis schreef in het latijn op het gerolde lint de tekst “Deus pro videbit” God zorgt voor ons. Het vertrouwen op Gods Voorzienigheid is de rode draad die door onze geschiedenis loopt. Ja het is het diepe geloof dat alles goed komt, omdat Hij ons heeft toegezegd: “Wees sterk en moedig en laat u door geen vrees verlammen, want Jahwe uw God is met u”.(Josua 1, 9)

Wij wensen u allen veel vreugde, hoop en vertrouwen!

Generaal bestuur


Jaarvergadering 17 oktober 2023

Met een aantal zusters en medewerk(st)ers hadden we ons om 14.00 uur verzameld op de kapel in Blerick. We begonnen met een mooi verzorgde gebedsdienst met als thema ”Leven uit Gods Voorzienige kracht”. Een viering van dank en inspiratie met de vrouw bij Jezus aan de bron van leven, liefde en trouw, een bron van overvloed.

Na een versterking in de huiskamer met koffie en heerlijke koek werden we overvloedig geïnformeerd over het voorbije jaar, waarbij zr. Cornelia de spits afbeet met een terugblik over haar laatste periode van drie jaar. Door de corona kwamen de bezoeken, ontmoetingen op feestdagen en regelmatige bezinningsbijeenkomsten op een laag pitje te staan. Bij de herdenking van de acht overleden medezusters in deze jaren was het opmerkelijk dat de Nederlandse communiteit met bijna de helft is afgenomen. Hoe zal dat zijn na weer een periode van drie jaar?
Met een dankwoord mede namens zr. Magdalien voor de samenwerking en het vertrouwen van medezusters en medewerkers eindigde ze haar betoog.

De leden van de Adviesraad gaven informatie over hun taak zoals de telkens terugkerende thema’s over de laatste ontwikkelingen binnen de Nederlandse Communiteit, financiën, personeel en het kerkhof. Bijzonder dit jaar was ook het regelen van een visum voor zr. Imelda Bieger van de provincie Porto Alegre, Brazilië.

Zorgcoördinator Lilian Koks nam ons mee in de ontwikkelingen van de zorg die de nodige beslommeringen met zich mee brengen door de telkens wijzigende wetgeving en de veranderingen in het verpleeghuis St. Anna en de ouder wordende zusters. We mogen ons gelukkig prijzen met de adviserende en sturende leden van Adrem en de zorgcoördinator die met zoveel zorg en toewijding voor ons klaar staan.

Het belangrijkste moment van deze bijeenkomst was het afscheid nemen van zr Cornelia en zr. Magdalien als huidige leiding van de Nederlandse Communiteit. Zr. Lydia, generale overste en zr. Christa, dankten beide zusters voor hun inzet, waarmee ze hun verantwoordelijke taak hadden vervuld. Daarna werd zr. Imelda gevraagd of zij voor de komende 3 jaar de leiding voor de zusters van de Nederlandse communiteit wilde aannemen. Met een positief “Ja”  vertrouwend op Gods hulp en de medeverantwoordelijkheid en samenwerking van alle zusters en medewerkenden durfde ze deze stap te zetten. Met bloemen en geschenken als afscheid en als dank voor het jawoord eindigde deze middag en ging iedereen voldaan, dankbaar en tevreden huiswaarts.

 


In memoriam pastor Theo Peters

De in Sevenum geboren Theo Peters – op 10 januari 1939 – werkte na zijn wijding in 1965 zo’n 37 jaar in de gemeente Venlo. Eerst in de H. Geestparochie in Venlo-Oost en later in de Onze-Lieve-Vrouwe-parochie in Venlo-Zuid, in de volksmond Mariakerk.

Na zijn pensioen bleef hij zich bezig houden met sociale werkzaamheden zoals het KBO, wijkcentrum,  Venlona en verenigingen in de buurt.

Hij was priester in hart en nieren en bouwde een goede band op men de mensen. “Ik geloof niet in een godsdienst, puur om het geloof alleen. Ik geloof in samen. Samen zoeken naar geluk.”

Het toeval wilde nu dat de communiteit in Blerick op zoek was naar een priester die de zondagsvieringen en de feestdagen zou willen verzorgen. Pastor Peters werd gevraagd en stemde toe. Al gauw wist hij zijn draai te vinden en op verzoek verzorgde hij ook donderdags een eucharistieviering met altijd wel een stichtelijk woordje aan het begin van de viering.

Met pastoor Jan Billekens, zaliger, verzorgde Theo de zondagsdiensten. De heren werden natuurlijk ouder en wilden wat rustiger aan doen.

Een leuk detail is mijn vraag hoe hij het vond om gewoon als aanwezige achter in de kapel te zitten als pastoor Billekens voorging. Zijn antwoord was: “Dan voel ik me hier op vakantie.”

Maar helaas, de dementie die opkwam nam steeds ernstiger vormen aan. Theo Peters overleed dan ook op 25 maart 2023 in “Hof te Berkel” te Horst aan de Maas.

De zusters en de acolieten mochten zo de laatste acht jaar van zijn leven van hem genieten.

“Theo, hij ruste in vrede”.

Harry van Helden

 

 


Opname in het noviciaat in Indonesië

Op 23 juni 2023 willen twee postulanten die hun vorming van hun postulaat met moed voltooid hebben, zich verder laten vormen binnen het religieus leven. Daarvoor werden zij opgenomen in het noviciaat.

Zr. Klarista, provinciale overste, riep de beide postulanten op en benoemde hen tot novice van de congregatie Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid met hun nieuwe kloosternaam nl. zr. Angelina en zr. Ivania. Voor dit feest hadden beiden als evangelietekst gekozen Marcus 10,28-31dat gaat over de beloningen voor degenen die kiezen om in navolging van Jezus te leven.

Zr. Angela vertelde dat zij gedurende haar postulaatstijd veel van Gods liefde had ervaren dat zij als beloning voor haar leven in navolging van Jezus onder woorden bracht. Ze drukte haar dankbaarheid uit in het symbool van een bloem die door God is geschapen. Zij wil die bloem blijven begieten en verzorgen zó dat zij een zegen voor anderen wordt. Ze wil een diepere band tot God opbouwen door vrij, oprecht en getrouw het gebed en de dagelijkse opgaven in de gemeenschap te vervullen.

Zr. Ivania wil haar leven wijden aan anderen en in alle eenvoud een zegen voor hen zijn. Met een open hart en de bereidheid tot voortdurende omkeer en door zich te laten leiden, wil ze een nauwere relatie tot God ontwikkelen. Daarom heeft zij een symbool van een blanco blad papier gekozen, daar ze bereid is door God beschreven te worden. Zij stelt zich beschikbaar om met open hart ieder mens te accepteren die op het blanco vel komt te staan  en zo haar levensgeschiedenis te veranderen door gelukkige en bittere ervaringen.

Moge de ijver van zr. Angela en zr. Ivania gedurende hun gezamenlijk noviciaat standhouden en kracht geven in hun vormingstijd.
Proficiat zr. Ivania en zr. Angela


Eeuwige professie  van drie zusters in Malawi 24-07-2023.

Nadat ze meerdere jaren als junioren in de congregatie zusters van de Goddelijke Voorzienigheid hun roeping in het licht van de H. Geest naar hun gevoel succesvol hadden beoefend, vroegen de zusters  Catherine Boloma, Ruth Kacheka en Margaret Gama of ze de eeuwige geloften mochten afleggen.

Het feest vond plaats op 24 juni 2023, feestdag van Johannes de Doper.  Het was een bijzondere dag voor de drie zusters, de regio Malawi en de hele congregatie.

Zr. Lydia, generale overste, zr. Prisca Phandaphwanda, lid van het generaal bestuur, zusters van de regio Malawi, priesters, broeders en zusters uit de verschillende parochies waren hierbij aanwezig. Eveneens waren veel mensen, zowel christenen als ook niet-christenen, uit de omgeving van Limbe, andere parochies en  geboorteplaatsen van de drie zusters naar dit belangrijke feest gekomen.

De Eucharistieviering begon om half tien met voorganger aartsbisschop Thomas Luke Msusa uit het Aartsbisdom Blantire. Een aangrijpend moment was de oproep van regionale overste zr. Agnes Banda

aan de drie zusters om met hun trotse ouders naar het priesterkoor te komen. Ontroerend was het vervolgens om te zien hoe zr. Lydia Liong en zr. Agnes Banda de geloften van de drie kloosterlingen voor het altaar in ontvangst namen.

In zijn preek bemoedigde de aartsbisschop de zusters en wees hun erop om in hun dienst aan God ook bij toekomstige moeilijkheden de gekozen weg steeds trouw te blijven volgen. Hij zei: “God waardeert uw dienst en is gelukkig met uw volledige overgave. Daarom mag u Hem in geen geval teleurstellen”.
De aartsbisschop bedankte ook de ouders die door hun geloof in God het in hun opvoeding mogelijk hadden gemaakt dat de drie zusters voor het kloosterleven hadden gekozen.

Na de viering werd het feest voortgezet in versierde tenten die op het kerkplein waren opgesteld en waar een rijkelijk middagmaal werd geserveerd dat  door de regionale zusters in samenwerking met het bestuur en het organisatiecomité van de parochie was voorbereid. Door de familie van de drie zusters werden volksdansen uitgevoerd zoals de “Utse” en de “Ngole”, waarbij zelfs de aartsbisschop aan mee deed.  Het was een tijd van veel plezier en zorgeloze vreugde.

De regio Malawi kijkt dankbaar terug op dit feest en is trots dat het aantal zusters met eeuwige geloften is toegenomen. Daarbij zijn ze God, de Vader van Voorzienigheid, dankbaar dat HIJ veel roepingen in de regio tot leven brengt. Dat geeft hoop voor de toekomst van de regio en voor de congregatie in zijn geheel.

Op voorspraak van moeder Maria en priester Eduard Michelis moge alle zusters van de Goddelijke Voorzienigheid waar ook ter wereld lang leven.

Zr. Elisabeth Balala


Algemene feestdag 23 mei 2023             

 En toen was het dan zover!  Dinsdag 23 mei, de dag waar we met z’n allen naar hadden uitgekeken: de algemene feestdag van het jaar. Aanleiding waren de feestelingen zr. Henrica, die haar 70-jarig kloosterjubileum herdacht en Jacqueline Hendriks- Slaats die dit jaar haar 40-jarig dienstjubileum viert. Ook werd er officieel afscheid genomen van Birgit Hess-Veltmaat die haar dienst  bij onze zusters in St. Anna in Boxmeer moest beëindigen vanwege de terugloop van het aantal zusters daar. Tevens werd Zr. Imelda Bieger, die zich vanaf deze dag aansloot bij de Nederlandse Communiteit om de groep te versterken en zich daar verdienstelijk te maken, extra in het zonnetje gezet.

Omdat zulke bijeenkomsten in Boxmeer niet meer mogelijk zijn, was de plaats van bijeenkomst “De Boswachter” in Maasbree.

De dag begon met een feestelijke Eucharistieviering waarin pastor Jo Janssen voorging en inging op het thema van de viering: “Gods Voorzienige aanwezigheid”.  Dit kwam tot uiting in het voor die dag gekozen Evangelie: Johannes 4, 4-24: De vrouw bij de bron.

Na de Eucharistieviering in de “kapel” volgden de felicitaties  in de feestzaal en konden we genieten van de heerlijk vers gezette koffie met  gebak naar keuze.

In de feestrede die vervolgens plaats had, ging zr. Cornelia uitvoerig in op het leven van zr. Henrica en Jacqueline. Dit kwam nog eens tot uiting in de van hoog gehalte gedichte feestliederen die zr. M. Desiree voor beiden had gemaakt en door een ad hoc-koortje en de aanwezigen ten gehore werd gebracht.

De redevoering werd besloten met een extra dankjewel aan Birgit en een heel hartelijk welkom aan zr. Imelda. De dag verliep verder met borrelen en een overheerlijk buffet, waarvan iedereen volop heeft genoten. De dag werd besloten met nog een gezellig samenzijn met koffie of thee voor de liefhebbers. Zoals ieder jaar kunnen we ook nu weer terugzien op geslaagde dag en kijken we nu al weer uit naar de feestdag in 2024.

Harry van Helden

 


Bijeenkomst van het Generaal Overlegorgaan, maart 2023

In de geest van Synodaliteit[1] – Samen op weg – vindt dit overleg plaats op basis van vertrouwen en openheid.

Men is gedreven door het thema “De kracht van het charisma die ons er toe aanzet ons in te zetten voor het leven” én men is uitgedaagd door de uitnodiging van Gods woord via de Bijbeltekst “Brood delen”.

Het generaal overlegorgaan – generaal bestuur en provinciale/regionale oversten – is volgens de Constituties nrs 132 en 133 het adviserend en bindend orgaan en is voor dit doel door het generaal bestuur bijeen geroepen.

In  de eerste week hebben we ons verdiept in de sociale, politieke en kerkelijke realiteit maar ook in het religieuze leven van de verschillende continenten. We luisterden naar en reflecteerden op elkaar. We namen kennis van de verschillende culturen met hun noden en uitdagingen maar ook de mogelijkheden, krachten en hoop, voortkomend uit de levende aanwezigheid van ons charisma.
De noodkreet van de armen, de honger, de oorlogen, het geweld, het ontbreken van sociale politiek en beschermende mensenrechten, dat alles speelt op alle continenten.
In de tweede week hebben we gewerkt aan de uitvoering van de besluiten van het laatste generale kapittel en aandacht besteed aan interne zaken als internationale congregatie met o.a.
– Het al of niet voortbestaan van het Kinderheim St. Mauritz. Het eerste begin van de congregatie in 1842.
– De plaats van het generalaat. Een klein team heeft een voorstel uitgewerkt met suggesties en impulsen dat in de komende provinciale/regionale/generaal kapittels verder besproken zal worden.
– Het vaststellen van gemeenschappelijk richtlijnen voor de vorming van de zusters en voor hen die hen begeleiden.
– Het  delen van het charisma en de spiritualiteit van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid met leken.
– Het proces van het verdiepen van de constituties in het licht van Gods Woord en de tekenen van de tijd.
– Het thema voor het komend generaal kapittel 2025  is vastgesteld: ”In de kracht van de Verrezen Heer zetten we ons in als pelgrims van hoop voor het leven in het nu. Verheugt u! Vreest niet! Ga en verkondig!” (Mt 28,9-10)

Wij leven in een tijd met belangrijke veranderingen in de samenleving en in de congregatie. Dat mag ons niet de vreugde ontnemen ons charisma in de verschillende omstandigheden waarin we ons bevinden te leven en te getuigen.
In de kracht van de verrezen Heer kunnen wij voor elkaar en de ons toevertrouwden zorgen.

Leden van het overlegorgaan.

[1] Het woord dat graag gebezigd wordt door paus Franciscus


 

Münster, Pasen 2023: Het generaal bestuur,Verbonden in geloof aan Gods trouw en verenigt door hetzelfde charisma, kunnen we weer het paasmysterie vieren. Wij nodigen jullie uit te kijken naar de foto van het hemelgewelf genomen boven de Aasee in Münster. Daarin nemen wij het leven in beweging waar: op het land, in het water, in de wolken, in de zon, in de lucht, in het licht- en kleurenspel, in de vogels, in de mensen, die dit magische moment bekijken, ook wanneer wij ze niet zien.

Op de foto zien we een ruime en mooi gestileerde “tent”, die zich boven het heelal uitstrekt.  Een tent, die al het geschapene welkom heet en onderdak verschaft. Het is een symbool van pelgrimage en van onderweg zijn, maar ook  een teken van Gods aanwezigheid.

In dit teken vermoeden wij de levende aanwezigheid van Degene die tot het uiterste heeft liefgehad. Die van zichzelf zei: “Ik ben het licht van de wereld!” Van Hem die ons verzekert, dat na iedere nacht een nieuwe morgen aanbreekt. Van Hem, die ons zoals de Emmaüsgangers laat vragen: “Blijf bij ons, want het wordt avond; de dag loopt ten einde.” (Lk. 24,28)

In de Bijbelteksten, die zoals in Johannes 20 en in Lukas 24 over de verrijzenis van Jezus en de ontmoeting met de opgestane Heer vertellen, vinden wij de bevestiging, dat de verrezen Heer ons aanspoort, ondanks twijfel en duisternis verder te gaan. Het is de weg, waarop we HEM ontmoeten. Laten we in het leven van alledag en in onze zending de mystiek en de profetie van de “MARIA’S”  leven, van de vrouwen aan wie Jezus op paasmorgen is verschenen. Laat ons voor de mensen die in onze  dagen “gekruisigd worden”, die treuren en zonder hoop zijn, draagsters van de Blijde Boodschap zijn, door het goede bericht van de VERRIJZENIS van Christus te verkondigen! De pijn en het lijden van de mensheid, die ook ons aangaan, zijn veelsoortig.  Dit is een heel belangrijke tijd  om te getuigen, dat Christus het kruis met ons draagt en dat het leven zal overwinnen.

Laten we ons door de gelovige liefde van Maria Magdalena en de brandende harten van de Emmaüsgangers ontroeren!

Laat ons samen eenstemmig vragen: „Schenk ons paasogen, opdat wij de Verrezen Heer onder ons mogen zien!”

Vrees niet! Vrede zij met jullie! Verheugd u! Vreugdevolle paasdagen!

 

 


Inwijding muurschildering Ludgerushof


Op 8 december 2022 een druilerige, winderige, gure morgen vertrokken zr. Cornelia en zr. Henrica met de trein richting Utrecht-Zuilen voor de inwijding van een muurschildering op een buitengevel van een flatgebouw. Onderweg kwamen er nog enkele buitjes voorbij. Wat gaat dat worden? Bij het naderen van het station Utrecht verschenen er blauwe plekken in het wolkendek. Daar we ruimschoots op tijd waren belden we aan bij de zusters Dienaressen van de Altijddurende Aanbidding, in Steyl de roze zusters genoemd, voor een sanitaire stop en om ons op te warmen. Deze communiteit is na de verkoop van hun klooster in Soesterberg in de kleuterschool-handwerklokaal van ons oude klooster getrokken. Zij wonen er nu nog met 6 zusters te weten 4 Filipijnse, een Duitse en een Nederlandse. De laatste kwam ons begroeten vanachter de tralies.


In Zuilen hebben wij een klooster gehad met scholen van 1924-1975. Vandaaruit gingen er ook enkele zusters dagelijks naar scholen op de Draaiweg, richting centrum Utrecht. In 1976 is ons H. Hartklooster samen met Ludgeruskerk, de pastorie pastoor Schiltmanshuis én de binnentuinen verkocht. Intussen zijn daar flats gebouwd. Op de laatste open plek zijn vijf woningen gebouwd en is de binnenplaats afgesloten met een poort. Nu dit project is afgerond vond de gemeente het een goed idee om een stuk geschiedenis tot leven te brengen. De Utrechtse kunstschilder Jos Peeters heeft in opdracht van de woningcorporatie Portaal, het Museum van Zuilen en de directie Voorzieningen van de gemeente Utrecht op een buitenmuur een huizenhoog tafereel met allerlei anekdotes geschilderd waarmee het rijke roomse leven in Zuilen werd vastgelegd.


Verschillende sprekers gaven een toelichting op de muurschildering voordat de wethouder Eva Oosters, een jonge vrouw, de officiële inwijding verrichtte. Om de muurschildering nog beter tot z’n recht te laten komen brak de zon door en zette het geheel volop in een overdaad aan licht waardoor de afzonderlijke tekeningen in volle glorie kwamen te staan.
De zusters-buren volgden vanuit hun klooster de verrichting achter ramen en deuren. In een flyer die uitgedeeld werd aan de gasten zijn verschillende fragmenten met tekst aangeduid zoals de telefoon die de zusters in 1942 moesten inleveren bij de bezetter en pas in 1945 weer terugkregen. Het potkacheltje waar in de hongerwinter 1945 dagelijks voor kinderen en evacuees eten werd gekookt. Groenten en fruit, zelfs een schaap werden daarvoor door de buren aangeleverd. De handwerkklas van zr. Joachima en de samenwerking van de zusters met de parochiekerk is ook goed weergegeven. Als slot werd een tegel met QR-code voor de poort in de grond gemetseld waarop de geschiedenis met een mobiel is af te lezen. Voordat we huiswaarts keerden konden we in een nabijgelegen restaurant napraten en genieten van een kop koffie met warm hapje.


Zr. Henrica


19-10-2022

Eduard Michelis en zijn betekenis voor opvoeding en onderwijs

 

2022 Het jaar waarin onze congregatie haar 180-jarig bestaan viert. Als we naar onze geschiedenis kijken, worden we ons er van bewust  hoeveel missionair leven in de vier continenten Europa, Amerika, Azië en Afrika heeft plaats gevonden

 

Het oorspronkelijke doel van Eduard Michelis was niet de stichting van een congregatie maar het scheppen van een gezonde omgeving voor de opvoeding van de armste kinderen van zijn stad Münster. De kinderen en de jeugd beschermen tegen verwaarlozing en hen een solide basis bieden om in vrede en geluk op te groeien. Maar wie kon die opdracht op zich nemen? Eduard erkende dat dit alleen mogelijk was met vrouwelijke opvoedkundigen die geen vergoeding verwachtten voor hun inzet. Zo stichtte E.M met diep vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid de congregatie van de zusters die hij dan ook dezelfde naam gaf.

 

In 1957 schreef  zr. Montfort M.H. Gabriëls – docent pedagogiek aan de kweekschool in Blerick – na omvangrijk onderzoek voor haar studie een boek dat een historische terugblik weergeeft op het leven en het profetisch werk van Eduard Michelis  met als zwaartepunt “Eduard Michelis en zijn betekenis voor opvoeding en onderwijs”.

Zr. Montfort onderzocht bij dit wetenschappelijk onderzoek Gods invloed op het werk van E.M. in zijn moedige en gevaarlijke strijd voor waarheid en recht in de realiteit van Kerk en Staat. Het totale werk maakte de moed en de invloed van E.M op politiek, kerkelijk en religieus terrein in de toenmalige tijd transparant. Bij zijn ondernemingen handelde  hij nooit  alleen, want hij verstond de kunst er andere personen bij te betrekken en te bewegen naar Gods stem te luisteren en onder leiding van de H. Geest actief te worden.

Zr. Imelda Bieger, van de provincie “Moeder van de Voorzienigheid” in Porto Alegre Brazilië, heeft dit werk van E.M. vertaald in het Portugees met de overtuiging en de zekerheid dat de inhoud de jeugd zal bemoedigen en de opvoeders zal inspireren als basis voor een menselijk bestaan.

E.M. was een man met een synodaal, (lees: zijnde gezamenlijk onderweg) en een wereldwijd apostolisch hart. Een groot voorbeeld voor ons vandaag.

Deze vertaling wordt op 3 november, Stichtingsdag van de congregatie, uitgereikt aan de zusters in Brazilië en Mozambique, alsook aan de leken die in de geest van onze stichter daar werkzaam zijn.

“In de menselijke ziel sluimeren onontwikkelde mogelijkheden die de hulp van andere mensen behoeven om naar eigen vermogen ontwikkeld en geactiveerd te kunnen worden.”

(Eduard Michelis).

 


04-10-2022

Twee 100-jarige zusters Erna en Lydia

In de provincie Porto Alegre, Brazilië, vieren ze dit jaar de 100ste verjaardag van twee zusters. Zr. Erna Hammes is geboren op 28 november 1922 in Lajeado, Rio Grande du Sul. Na het overlijden van vader moest ze al als jong meisje in het huishouden werken wat ze met een groot verantwoordelijkheidsbesef vervulde. Toen ze 21 was zocht ze werk buitenshuis. Via een vriendin vernam zij dat er een vacature was in het ziekenhuis “Beneficicência”. Daar leerde ze de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid kennen. Na twee jaren werkzaam te zijn geweest in de apotheek waar het accent lag op dienstverlening ten behoeve van een beter leven, gezondheid en hoop,  besloot ze in te treden in onze congregatie. Naast haar beroep als apotheker zorgde ze in haar vrije tijd graag voor bloemen en planten.

Sinds 2010 woont ze in „Eduard Michelishuis” in Porto Alegre, waar ze deelneemt aan het gebeds- en gemeenschapsleven en kleine huishoudelijke taken verricht. Ze is in haar omgang prettig, uitnodigend, blij, vriendelijk, optimistisch en eenvoudig.

Door haar manier van dienstbaar zijn, toewijding, moed om tegenslagen van haar leven een plaats te geven is zr. Erna getuige van evangelisch leven en van  Gods Voorzienigheid.

Zr. Lydia Fengler, geboren op 5 augustus 1922 in Venântio Aires, Rio Grande du Sul, trad in 1942 in de Congregatie Zusters van de Goddelijk Voorzienigheid. Als jonge zuster was ze werkzaam in het “Collégio São Vincente” als lerares aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast was ze ook een gedegen bibliothecaresse die mensen aanmoedigde tot het lezen van boeken.

Ze hoorde tevens tot de eerste missionarissen van Paraguay. Zij had interesse voor hun taal om zo de inlandse bevolking beter te leren kennen.

Als gepensioneerde bezocht ze zieken en bejaarden en bracht hen de communie. Bij de bezoekjes wisselde woorden van moed en troost met hen.

Ze verheugt zich over kleine gebaren en voorvallen. Haar levensmotto is: ”Wat er ook gebeurt ik ben in Gods Hand, aan Hem vertrouw ik me toe”. Ze leeft als 100-jarige zuster van de Goddelijke Voorzienigheid, die haar religieus leven blij aanvaardt en zich ervoor geeft.

 

Hartelijk gefeliciteerd, zuster Erna en zuster Lydia. We hopen dat het jullie beiden niet ontbreekt aan levensvreugde, vogelgekwetter en bloeiende bloemen. Moge het leven jullie nog vaak tot lachen brengen.


02-07-2022

                                               “IN BLIJDSCHAP VIEREN”

            Algemene feestdag te Boxmeer 8 juni 2022

Onder de mooie entourage van de kapel van St. Anna werd de eerste aanzet gegeven van een mooie, sfeervolle en feestelijke dag van een zestal jubilaressen die hun leven in dienst hebben gesteld van God en Zijn zoon Jesus.

Alle aandacht van de aanwezigen werd in de inleiding gericht op zr. Marie Desiree Peulen en zr. M. Agnes Maas die in 2020/2021 hun 65-jarig jubileum beleefden. Samen met hen werden ook de zusters Marita Pouwels, Magdalien Roijackers, Jeannetti Dennissen en Martine Martens, allen 60 jaar in het klooster, in het zonnetje gezet terwijl het buiten flink regende.

Na het openen van de viering met het toepasselijke lied “De vreugde voert ons naar dit huis” refereerde zr. Cornelia aan de vele afgelopen jaren waarin zo veel gebeurd was dat “deze viering het danken meer dan waard is”. Dit werd gesymboliseerd met schalen gevuld met geplukte vruchten in de vorm van lekkere zoete druiven gerijpt en vruchtbaar geworden door weer, wind,  zon en regen.

Zr. Cornelia sprak ook haar dank uit aan de twee personeelsleden Thea en Wilma die de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, maar toch nog enige uren per week ter beschikking stellen in dienst van de zusters.

De adviserende leden van ADREM kregen ook een woord van dank.

De viering werd voortgezet met lezingen uit Jesaja 65 en Johannes 3, 1-8 en driemaal opgeluisterd door zangeres Edith Dings die aan het eind het Ave Maria van Giulio Caccini zong dat heel wat anders klonk-  maar ook heel mooi – dan de andere overbekende Ave Maria’s.

In haar overweging legde zr. Cornelia het accent op de roepende God in ons leven ook al worden we ouder. Juist op basis van levenservaringen en grenzen die we hebben overschreden blijft God scheppend met ons bezig. En als wij allen zoals de jubilaressen er voor openstaan kunnen we de vruchten plukken en delen en kunnen we gevormd worden naar Zijn beeld.

De voorgelezen toegift “Er is meer tussen hemel en aarde “ werd geschreven door pater Theo van de Vossenberg, Norbertijn.

Na de viering trok men naar de feestruimte om de feestelingen al dan niet uitgebreid te feliciteren met het overhandigen van cadeaus. De aanwezigen werden verblijd met koffie, thee en gebak gevolgd door gezellige drankjes.

Op een gegeven moment werden we door zangeres Edith verrast met een zangstrofe waarbij ze iedere jubilaris persoonlijk benaderde met de tekst:

Hey, schone vrouw .. mooie vrouw.
U hebt heel veel jaren van uw leven hier gegeven /of om te dienen.
Hey, schone vrouw, mooie vrouw .
U hebt heel veel jaar van uw leven hier gegeven
In goedertrouw/aan God de Heer.

Aan de gezichten te zien genoten de zes zusters in volle teugen van deze aubade en kregen ze een gerbera in de hand gedrukt. Na ieder couplet zongen we samen de “ingestudeerde” tekst:

Wij danken u, wij danken u voor alles wat u doet.
Wij danken u voor wie u bent. Fijn dat wij ons kent!!

Er mag nog gezegd worden dat Edith inspiratie van dit lied kreeg tijdens een fietsrit. Ja, zo werkt dat bij creatieve mensen.

Zr. Cornelia hervatte weer het woord en liep gewapend met de microfoon naar iedere jubilaris persoonlijk om hen met een kort maar aangrijpend woordje te eren. Zo werd zr. Desiree “de oudste en nog lopend als een haas en trots op haar ouderdom” o.a. geroemd om haar rijmen en dichten en zr. Agnes om haar “geheugenmotor” en grote dienstbaarheid. Zr. Marita zag heel wat dromen in vervulling gaan geleid langs heuvels en dalen. Zr. Jeannetti “Kwek, kwek, ik kom uit Groesbeck!”ging opgeruimd door het leven “ook al was het niet altijd kermis om je heen”. Jong en oud gaf ze veel liefde. Zr. Magdalien vertoonde veel inzet met sjouwen en bezorgen. Ze wist ook veel raad te geven aan mensen die haar vaak van alles vroegen: “Vraag maar aan zr. Magdalien, die zal er wel iets op vinden.” Zr. Martine, ooit harde werkster in de verpleging, verzorging en begeleiding ondergaat nu zelf deze drie facetten van zorg, een weg die door medezusters bewonderd wordt.

Het feest ging verder: Na de toost en gezellig gekeuvel zette Edith voor de feestelijk maaltijd het overbekende maar weinig gezongen lied “Klankresten van een onvoltooid verhaal” van Huub Oosterhuis in.

Tussendoor kregen Wilma en Thea een flinke bloemenruiker evenals Dré Gommans die nu 40 jaar organist was en destijds gevraagd werd door Moeder Antoine om orgellessen te nemen.

Ook de scheidende ADREM-leden (Adviesraad Eduard Michelis) werden verrast met een bloemstuk.

De maaltijd begon met een overheerlijke gebonden aspergesoep gevolgd door een gevarieerd buffet.

Vervolgens bracht Edith het lied “What a wonderfull world” ten gehore en later wederom een Engelstalig lied “The rose” met als inhoud ‘liefde overwint alles’.

Als afzakkertje werden koffie en thee rondgedeeld. Hier maakte zr. Desiree gebruik van om de microfoon –“onder druk” zoals ze zei – ter hand te nemen.  Ze vertelde dat zij samen met de collega-feestelingen erg onder de indruk en overrompeld was door alle gebeurtenissen rond dit feest. Ze bedankte iedere aanwezige voor zijn of haar inzet en vooral ook voor het bedienend personeel een dank-je-wel dat met een groot applaus ondersteund werd.

Al met al: een hemelse dag. De overleden zrs. M.Josepha Jansen (70j) en Marcellina Oudenhoven (60j) zullen tevreden hebben mee gekeken.

Harry van Helden


02-07-2022

Eerste professie op Drievuldigheidzondag

 Op 12 juni 2022, het hoogfeest van de congregatie, hebben de zusters Edicleia Batista Reges van de provincie Porto Alegre, Elisa Wirade uit Mozambque en Thais Fernandes de Sousa van de provincie Florianopolis hun “Jawoord” gegeven op de roep van God en hun eerste geloften afgelegd als zuster van de Goddelijke Voorzienigheid.

In de eucharistieviering, die in de kapel van de provincie Florianopolis plaatsvond, hebben de zusters hun lof en dankbaarheid voor God uitgesproken. Aan de viering hebben zusters van de vier provincies, zr. Maria Rita Mendes van het generaal bestuur, familie en vrienden deelgenomen. De viering werd via de televisie verder verspreid. Zo konden afwezige familieleden, zusters in hun communiteiten en andere mensen aan deze belangrijke feestelijke viering deelnemen. De moeder van zr. Edicleia uit Pará, Noord Brazilië, en de zus van zr. Elisa uit Mozambique hebben zo eveneens op deze wijze de plechtigheid kunnen volgen.
We zijn dankbaar dat God in het jaar waarin we ons 180-jarig stichtingsfeest vieren drie jonge vrouwen geroepen heeft Hem in onze congregatie te volgen, de spiritualiteit en het charisma – erfenis van onze stichter Eduard Michelis – te leven en zich daarvoor te willen inzetten. 

Wij danken de drie families die hun dochter voor de dienst van het Rijk Gods in de congregatie van de Goddelijk Voorzienigheid hebben afgestaan. Dank ook aan allen die deze jonge vrouwen hebben ondersteund en aan hun vorming hebben bijgedragen. Laten we hen verder ondersteunen in hun voorbereidingstijd op de eeuwige professie en in hun zendingsopdracht.

Na de Eucharistieviering wachtte er voor alle aanwezigen een heerlijk middagmaal. Zo kon de vreugde van deze dag verder tot uitdrukking worden gebracht.


06-05-2022

Christus Koning – Een bijzonder moment.

Een nieuw beeld van Christus Koning prijkt in de kasteeltuin van Kasteel de Keverberg. Het vorige beeld raakte beschadigd bij de herbouw van Kasteel de Keverberg.

De sokkel waardoor het beeld gedragen wordt, is vanuit zijn standplaats op de vroegere speelplaats van de St. Anna meisjesschool, nu verplaatst naar de tuin van het kasteel. Bij de inzegening van dit beeld waren Henny Roosen en zr Henrica aanwezig.


De voorzitter van Stichting Kruisen en Kapellen memoreerde het volgende:
“De doelstelling van de Stichting in 2010 was om de gehele geschiedenis van het kasteel te vertellen:
– Middeleeuwse vluchtburcht
– Nieuwe tijds Woonkasteel
– en de 19e-20e -eeuwse Kloosterfunctie als exponent van het rijke Roomse Leven

Historie: Vanaf medio 1880 hebben de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid het kasteel in gebruik als klooster en school met internaat. Ook verzorgde zij onderwijs aan de kinderen uit Kessel. Na de veranderingen ten gevolge van de beëindiging van de Schoolstrijd  in 1917 (waardoor Bijzondere scholen in gelijke mate aanspraak konden maken op overheidssubsidie als Openbare scholen) zagen we in Kessel hoe Openbare schoolbesturen veranderden in Bijzondere Schoolbesturen en hoe er afzonderlijke scholen voor jongens- en meisjesonderwijs kwamen.

Voor de meisjes kwam er begin dertiger jaren een nieuwe school; gelegen pal aan de kasteeltuin en met sterke inbreng vanuit het klooster. De Sint Anna-school.
Zoals dat in die tijd van ‘Het rijke Roomse Leven’ gebruikelijk was, werden de kinderen overal en altijd ‘ondergedompeld in de rituelen en ornamenten van het kerkelijk leven’. Zelfs tijdens het speelkwartier werd aan spelende meisjes meegegeven dat het (drink)water als bron van leven onderworpen was aan de Almacht van de Schepper: Christus Koning. Elke 1ste vrijdag van de maand werd er, voordat de school begon, hulde gebracht bij het Christus Koningbeeld. Daarom past het om met dit beeld, als uniek restant daarvan, om die sfeer en historie in deze kasteel/kloostertuin te illustreren. Van de voormalige jongensschool was immers alles begin zeventiger jaren al weggegooid ‘in de zgn. opstuwende vaart der volkeren.

Ook die Mariagrot aan de andere kant van de muur, was van groot belang om het denken uit de tijd van dat Rijke Roomse Leven te illustreren.
Die Mariaverering had in de 2e helft van de 19e eeuw een nieuwe ‘hype’ gekregen rondom de miraculeuze Maria verschijningen aan  Bernadette Soubirous te Lourdes 1858.  Juist die verering van Maria van Lourdes  en daarna de opkomst van R.K. scholen vallen samen met die opkomst van de kerkelijke kracht in Zuid Nederland,  Zo ook de aanwezigheid van het kloosterinstituut van die Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Ook illustreerde dat Mariagrotje  en dit Christuskoning beeld hoe ALLES, hoe onbelangrijk ook, werd ingezet om dat ideaal van de R.-K. kerk te ondersteunen. Met veel vlijt en ijver werden, ogenschijnlijk, wegwerpproducten (sintels) gebruikt om de ruimte te maken voor een plaatselijke Mariaverering.   (ook dat was al een vorm van recycling)                       

Juist omdat er met de renovatie van het kasteel al zoveel van die kloosterfunctie was verdwenen:
– denk aan de brevier-paden tegen de kasteelhelling;                    
– denk aan de zitbanken langs die paden;                                     
– denk aan de Aloysiusbeeltenissen bij de opgang naar het kasteel;       
– denk aan de kruiswegstaties in de kasteelmuur.                                                                               

Juist daarom was óók die Mariagrot van groot belang en is het een blunder om zo snel te besluiten om dat alles dan maar op te ruimen.

Vertel ons maar eens:

Waar in Nederland zijn plekken te vinden waar men met behulp van tastbare artefacten zowel -de politieke, als de  – religieuze ontwikkeling van Nederland kan illustreren?  

Nagenoeg nergens.  En als men bedenkt dat het uitgangspunt bij die Renovatie (2006-2015) van kasteel en kasteeltuin juist was om het gehele historische verhaal tot zijn recht te laten komen. 

Daarom is met de inhuldiging van dit beeld weer recht gedaan aan een stukje historische beleving”.    

Een koor van ijverige vrouwen zongen het “Aan U o Koning der eeuwen” dat  door de aanwezige uit volle boerst werd meegezongen. Na deze plechtigheid werden we uitgenodigd voor een kop koffie en natuurlijk Limburgse vlaai in het kasteel.

Henny Roosen


Geloofd zij U, mijn Heer. 

“De aarde is ons gemeenschappelijk huis waar alles met elkaar verbonden is. Voor de bescherming van het milieu is iedereen verantwoordelijk om voor de volgende generatie een waardevol en achtenswaardig leven mogelijk te maken” zo schrijft zuster Maria Rosa. 

Om die verplichting van zorg voor ons gemeenschappelijk huis concreet  te maken zijn de zusters in Indonesië naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van hun provincie “Maria Bintang Laut” bij alle communiteiten een proces van ecologische omkeer begonnen. Enkele communiteiten hebben een tuin aangelegd, zodat ze groenten voor hun dagelijks gebruik kunnen planten. Anderen hebben uit fruit- en groentenschillen milieuvriendelijke enzymen ontwikkeld als reinigingsmiddel voor vuil huisgereedschap of verwerken van afval op een gepaste manier. Bovendien hebben de zusters gebruikte mondkapjes zó bewerkt dat ze opnieuw gebruikt  kunnen worden. 

 

  

 

Zuster Nurwaningsih schrijft: dat 10 januari is uitgeroepen tot “Werelddag van de Milioenen-Bomen-Beweging”.  Dit initiatief werd in Indonesië in 1993 in beweging gezet en wordt tot nu toe gehandhaafd.  Deze beweging richt  zich niet alleen tot milieubeschermers maar ook tot studenten die vorm willen geven aan hun toekomst. Zo roept de organisatie van de “school voor vervolg en hoger onderwijs” in “Kebon Dalem”  de leidinggevenden op zich voor het milieu in te zetten. Zo hebben zij een plantdag voor bomen  ontwikkeld die  de duurzaamheid van de natuurlijke hulpbronnen in stand houdt.  

Tot nu zijn er op twee plaatsen bomen geplant. Eén in de omgeving van Kebon Dalem en één op een stuk grond van de vader van een van de leerlingen die op de school van Kebon Dalem werkt. Ongeveer vijftig Durian-stekken werden op beide plaatsen door de leerlingen geplant. 

 

 

 

 

Aanleiding tot deze actie was de bestudering van de encycliek „Laudate Si” van Paus Franciscus. Hij vindt het  belangrijk leerlingen bewust  te maken en te bewegen zich om de aarde te bekommeren als ons gemeenschappelijk huis. 

U allen gelukgewenst met de bewustmaking van de “Dag van de miljoenen Bomen” 

 

 

Visitatie van het generaal bestuur 2021.

Een van de taken van het generaal bestuur is om minstens een keer in de bestuursperiode elke provincie/regio te bezoeken en in gesprek te komen over de realiteit van het leven. Deze dagen waren voor onze Nederlandse communiteit gepland op 15 – 16 september.

Na een reis met 2 uur vertraging, verkeersopstopping, kwamen zr. Maria Rita en zr. Christa in Boxmeer aan. Zr. Magdalien en zr. Jeannetti organiseerden provisorisch en snel een versterking. Daarna werden de 3 zusters bezocht die in het verpleeghuis St. Anna verblijven. De volgende dag hadden de overgebleven zusters zich verzameld in Blerick. Vóór deze visitatie waren we op pad gestuurd met het thema: “De kracht van het charisma zet ons aan ons voor het leven in te zetten”. Het eerste hoofdstuk van de geactualiseerde constituties gaat over het charisma van onze congregatie. Daarin wordt vooral benadrukt de navolging van Jezus Christus en het getuigen zijn van Gods liefde en christelijke hoop. Hoe beleef ik dat en welke kracht put ik daar uit.. Het werd een levendige uitwisseling van gedachten. Het charisma van onze congregatie is en blijft een kostbaar geschenk van God dat we delen met anderen. Na de namiddag werden we uitvoerig geïnformeerd, d.m.v. een PowerPoint, over de activiteiten en het welbevinden van de zusters in de andere provincies en regio’s. Het was een wederkerige ontmoeting die ons heeft gesterkt  en bemoedigd om ons blijvend  in te zetten voor het leven met de mogelijkheden die we nog hebben.

 

Onthulling van 2 beelden in de tuin van het Laefhoês in America

Op zaterdag 17 juli waren zr. Marita en zr. Henrica aanwezig bij de opening van de kloostertuin in America. De tuin die grenst aan het vroegere klooster, voorheen pastorie, is nu “’t Laefhoês”/gezondheidscentrum. In de periode van 1926 – 1981 hebben 61 zusters daar gewoond en gewerkt. Na de ontvangst en een kop koffie met een stuk Limburgse vlaai, raakten zij al gauw in gesprek met de echte bewoners van America, die veel wisten te vertellen en zo werden enkele zusters in herinnering geroepen. Sommigen hadden nog bij de zusters in de klas gezeten. Behalve de opening van de tuin werden ook twee beelden onthuld; een als herinnering aan de pastoors, herders van de parochie en een als herinnering aan de zusters die zich hebben ingezet voor onderwijs, kerk en gemeenschap. Na een korte inleiding werden mgr. Maessen en de pastoor/deken van Horst-America uitgenodigd om het beeld van de pastoor te onthullen. Daarna werd de zuster onthuld. Een foto van zr. Margriet onderwijzeres aan de school, heeft bij het ontwerp als voorbeeld gediend. Zr.Marita en zr.Henrica werden uitgenodigd de feestelijke strik en de zwarte doek te verwijderen. Bij het beeld zijn het  habijt en zelfs de rozenkrans niet vergeten. De kunstenares, Petra Noordijk-Tielen vertelde hoe het ontwerp van beide beelden tot stand was gekomen. Het beeld van de zuster van aluminium-cement weegt maar 350 kilo en is zo bestand tegen weer en wind.

Aansluitend volgde de rondleiding door de prachtige tuin die door deskundigen is aangelegd en door vrijwilligers wordt bijgehouden. Een welkomstbord aan de straatkant werd door deze vrijwilligers onthuld en het bord “Welkom in de kloostertuin” kwam tevoorschijn.

Beide zusters hebben daarna nog even het gebouw, ons klooster, van binnen bezichtigd. Daarbij kwamen veel dierbare herinneringen boven drijven.


Teken van Gods liefde zijn en vrucht dragen

Met een noveen, een negendaagse reeks gebeden, die door het vormingsteam was georganiseerd en die door  de zusters van de Indonesische provincie via Instagram gevolgd kon worden, hebben 2 junioren zich voorbereid op de eeuwige professie.

Op Drievuldigheidszondag (30 mei 2021) het hoogfeest van de congregatie hebben zr. Theresiani en zr. Luisa Maria de eeuwige geloften afgelegd in de congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Dit professiefeest vond plaats tijdens de Eucharistieviering in de Theresiakerk in Bongsari. Deze keer konden er meer zusters en gasten aan de vieringen deelnemen, hoewel het aantal begrensd bleef door de coronapandemie. Voor anderen was de viering te volgen op internet. 

Twee priesters uit de parochie van Bongsari gingen voor in de Eucharistieviering. Het thema van de viering was: “Teken van Gods liefde zijn en vrucht dragen”..

In zijn preek benadrukte pater Sarwanto de beide zusters trouw te zijn aan God en daar de kracht voor elke dag van hun leven te vinden. De sleutel van vreugde voor de roeping ligt in ons zelf, in de persoonlijke relatie met God en deze vreugde kan dan met anderen worden gedeeld.
Zr. Theresiani en zr. Luisa zongen samen het lied: “Swing Low Sweet Chariot” als uitdrukking van dankbaarheid voor Gods liefde en voor hun roeping als zuster van de Goddelijke Voorzienigheid. Aan het slot van de viering was er een verrassing voor de beide zusters nl. een videoboodschap van de ouders en andere familieleden. Omdat niet allen aanwezig konden zijn, had het voorbereidingsteam dit georganiseerd.

Aansluitend gaf de provinciale  overste zr. Klarista aan beide zusters hun zendingsopdracht. Zij zullen getuigen zijn en door hun zending vruchten voortbrengen. Voor zr. Theresiana is dat in de kliniek in Semarang en voor  zr. Luise in de St. Josefschool in Djakarta.

 


Ontvangst van de aangepaste constituties in Indonesië

 

Op 21 april 1934 zijn de eerste 7 zusters uit Nederland aangekomen in Indonesië om hier hun zending als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid tot eer van God en tot heil van de mensen te beginnen.
Op 21 april 2021 deelden we als Indonesische provincie vreugde en dankbaarheid met elkaar. We hebben niet alleen de inspanningen van de eerste missionarissen in herinnering geroepen, maar hebben op die dag ook de geactualiseerde constituties mogen ontvangen. Vanwege de pandemie werd dit feest digitaal gehouden. Zo konden ook Zr. Lydia en Zr. Leonie vanuit Munster hieraan deelnemen.
De bijeenkomst werd met een gebed geopend. Daarna zei Zr. Lydia dat deze constituties een gids zijn voor ons leven. Na een tijd van stilte nodigde ze de leidsters van de communiteiten uit tot het overhandigen van de constituties met de woorden: “Zuster….. mogen de constituties en het directorium je bemoedigen om het charisma in je leven tot uitdrukking te brengen en te getuigen van Gods liefde.

Het is nu onze taak ons in te spannen om volgens de constituties te leven en ons er mee te verbinden. Dan kunnen we steeds meer ware getuigen zijn van Christus aanwezigheid in deze wereld.


Ontvangst van de constituties 18-03-2021

De langverwachte dag, waarop we ons hadden voorbereid, was aangebroken! Wij kregen op 18 maart 2021 de geactualiseerde Constituties in onze handen!
Deze Constituties, werden in het generaal kapittel 2020 eenstemmig aangenomen en door de Kerk (Congregatie voor de Instituten van Godgewijd leven en van de Gemeenschappen van Apostolisch Leven) op 19 juni 2020, op het feest van het Hl. Hart van Jezus, definitief goedgekeurd. Zij zijn voor ons als een geestelijk leider, het Boek voor ons leven. Het directorium, dat eveneens door het generaal kapittel 2020 werd goedgekeurd, houdt direct verband met de Constituties.

Het gaat er bij “Het Boek voor het leven” om, ons van binnen uit te ontwikkelen als religieuzen die toegewijd leven, met de gaven van vrijheid en creativiteit, ingegeven door de H. Geest, zodat wij in staat zijn daarvan te getuigen.

Onze ervaringen laten zien, dat de Constituties dynamisch voor ons hele leven zijn. Zij inspireren ons als medewerksters van Gods zending en nodigen ons steeds weer uit te luisteren naar de tekenen van de tijd om daarop een antwoord te geven.

In de verschillende tijden en op verschillende plaatsen, vanuit ieders eigen realiteit, hebben de Constituties de beweging van het leven zichtbaar gemaakt en ze doen dit nog steeds. Ze dagen ons uit en bouwen verder op de verworven krachten bij het steeds opnieuw zoeken van de bewegende kracht van de H. Geest in en onder ons.

Als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zijn wij ook verplicht in het licht van Gods Woord en de Constituties de zin van ons religieus-zijn te verdiepen door een vruchtbare reflectie en door onderscheiding in geloof te leven en zo te midden van de hedendaagse uitdagingen ons JA voor God te vernieuwen.

 


Benoeming van zr. Márian Ambrosio 02-03-2021

Paus Franciscus heeft zr. Márian Ambrosio benoemd tot adviseuse voor de “Congregatie voor Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven” voor de periode van 5 jaar.
Voor ons als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid is haar benoeming een reden tot vreugde en dankbaarheid.

Moge God haar zegenen en wijsheid schenken voor deze dienst ten gunste van de kerk en in het bijzonder van het religieuze  leven.


 

Overstroming in Semarang 06-02-2021
Vanwege de overstroming die op 6 februari plaatsvond werden we opgeroepen tot concreet handelen tijdens de pandemie. We werden geraakt door een gesprek in de eetzaal met de vraag : “Wat kunnen we doen voor de mensen die door deze ramp  zijn getroffen?” De pandemie is nog niet voorbij en gelijktijdig zijn de mensen door de overstroming met lamheid geslagen.
 

 

De geestdrift werd een vuur dat zich verspreidde en werd door het provinciebestuur en de zusters uit de communiteiten ondersteund. Een eenvoudig aanplakbiljet werd gemaakt en verspreid onder de sociale netwerken van Semarang.  Vrijwillige bijdragen kwamen op gang en ondersteunden zo deze humanitaire actie.

Het bijeengesprokkelde geld werd allereerst besteed aan het klaarmaken van 300 porties rijst. Doordat verschillende grote verenigingen ook actief gingen deelnemen aan dit project, raakten ook meer mensen er bij betrokken. Het was alsof de geest – zoals met  Pinksteren -de grenzen tussen geloof en overtuiging dichter bij elkaar bracht. De samenwerking over grenzen heen schijnt een ark te zijn die ons leidt naar mensen die in nood zijn. We verzamelden ons elke dag in de moskee van Semarang en gingen van daaruit naar het overstromingsgebied waar we rijst, medicijnen, melk, mineraalwater en fruit naar de noodlijdenden brachten.

De visie van onze provincie: “De Voorziening van God is creatief. Zij stelt ons in staat met vreugde grenzen te overschrijden en het bedreigde leven te omarmen” zo werd dit werkelijkheid. We werden op deze manier uitgenodigd aan het scheppingswerk van God mee te werken en daarmee te getuigen van Gods omzien naar mensen, maar ons ook te houden aan de gezondheidsverordeningen. “Het is beter een lamp te ontsteken dan de duisternis te ontvluchten”.


Informatie vanuit het generaal bestuur.  Februari 2021

De inspirerende woorden van Paus Franciscus maken ons deelgenoot met het volgende: „Laten we stilstaan bij het geduld van God, en bidden om het geduld van Simeon en Hanna, zodat ook onze ogen het licht van het heil mogen aanschouwen en we het door kunnen geven aan de hele wereld“.
Laten wij, zoals Simeon, met Gods genade en met open ogen openstaan voor het wereldgebeuren.

Door de gesloten grenzen is alleen online actief zijn mogelijk. Des ondanks dat zijn er tekenen van hoop en zorgen zijn zichtbaar.

In Brazilië en Indonesië hebben  5 junioren de eeuwige professie afgelegd.


Op 1 februari werd de St. Mary Klinik in Mangochi, Malawi geopend. Wij wensen de zusters van Malawi veel succes met dit instituut.  


Na overleg en meerdere gesprekken is er een internationale commissie samengesteld om de besluiten nr. 5 en nr. 6 van ons generaal kapittel 2020 samen te voegen nl.: „Internationaal netwerk ter verdediging van het leven“ en „Gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping samen te voegen tot: „Gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping”.

Als congregatie hebben wij ons tot de verdediging van het leven verplicht. De besluiten nr.9 en nr.10 van het generaal kapittel 2020 – „Het voorkómen van seksueel geweld tegen minderjarigen en volwassenen“ en „Seksueel misbruik, geestelijk misbruik en machtsmisbruik vooral door geestelijken en vrouwelijke religieuzen“ nodigen ons uit onze kennis aangaande dit thema uit te breiden en onze aandacht te richten op de actuele realiteit.

De actuele economische crisis heeft ook zijn uitwerking op onze financiële situatie. We zien nu al afname van onze financiële middelen. Er is echter ook wederzijdse hulp. Kleine positieve initiatieven dragen ertoe bij medewerkers te kunnen behouden, zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten. Dit is het juiste moment om onze levensstijl te herzien om zo eenvoudig, blij en vol vertrouwen te leven.

 

Wij geloven in de wijze woorden van paus Franciscus die zegt: „Gods geduld verlangt geen perfectionisme, maar moed om door te gaan“. Hier ligt een levensprogramma voor ons: Evenals God geduldig te zijn en moedig, ruim en onbekrompen te leven als diegenen, die liefhebben en geliefd zijn.

 

18-01-2021

Tijdschrift ‘COMPARTILHAR”

De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid  in Latijns-Amerika en Mozambique bevinden zich in een herstructurering van de 4 provincies en 2 regio’s tot een provincie. Er wordt naar een weg gezocht om daarin met elkaar te communiceren. Zo is daarvoor een tijdschrift ontstaan. De kunstenaar Anderson Pereira is gevraagd hiervoor een symbool te ontwerpen. De vlammen met een warme kleur spreken van een dynamische beweging, die verwijst naar de geest van liefde en gerechtigheid. De gebogen weg van onder naar boven wijst naar de horizon en kondigt de nieuwe dag aan. De grote handen die elkaar wederkerig steunen, herinneren aan de tegenwoordigheid van Gods scheppende handen en die door de handen van nieuwe vrouwen en mannen een nieuwe schepping vormen.

De verschillend gekleurde handen wijzen op het omarmen van een houding van hoop en eenheid die de rijkdom van de etnische en culturele verscheidenheid voorstellen. Het is een teken van aanwezigheid van het charisma van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika. Door dit tijdschrift dat alle communiteiten per e-mail ontvangen, kan de wens naar eenheid worden versterkt en zo kan men het leven en de zending in dienst van het Rijk Gods beter leren kennen.

Het redactieteam


Tijdelijke professie in Malawi 8-11-2020

 “Mijn ziel prijst de Heer en mijn geest jubelt over God, mijn Redder…!”
Samen met Maria, moeder van de Goddelijke Voorzienigheid, heft iedere zuster van de Goddelijke Voorzienigheid in de Regio Malawi, alsook in de hele congregatie dit danklied aan voor het geschenk van de vier zusters die de stap van hun eerste geloften zetten.
Aartsbisschop Thomas Luke Msusa van het Aartsbisdom Blantyre gaat in deze plechtigheid voor, die plaatsvindt in Nantipwili-Bvumbwe. Meerdere priesters uit het bisdom concelebreren met hem. Enkele van hen zijn pastores uit de parochies waar de zusters vandaan komen.
Moge God onze congregatie met meerdere jonge vrouwen zegenen.

Zr. Elizabeth Balala


 Stichtingsdag, 3 november 2020

Op dit stichtingsfeest willen we als gemeenschap stilstaan bij bijzondere gedenkdagen in onze congregatie, die ons vervullen met vertrouwen en dankbaarheid.

 Dit jaar kijken we terug op drie belangrijke jubilea, waardoor onze congregatie is gegroeid. Wij vieren de 125-jarige aanwezigheid van onze congregatie in Latijns-Amerika. Dankbaar denken we aan moeder Bertha en directeur Wienken die gehoor gaven aan de missionaire oproep en enkele zusters uit Duitsland daarvoor enthousiast konden maken. Begeleid door pater Topp en kapelaan Tombrock zijn de eerste zusters op 11 februari 1895 naar Brazilië vertrokken. Na een zeereis van ongeveer zes weken kwamen de reizigers op 27 maart 1895 in de haven van Desterra, het huidige Florianópolis, aan. Het kleine zaadje, dat de Duitse zusters hebben gezaaid, is een grote boom geworden. Wij danken de Goddelijke Voorzienigheid en de vele zusters die getuigden van Gods liefde.

Op 6 juli 1960, 60 jaar geleden, vertrokken 4 zusters uit Nederland en Duitsland naar Muona in Malawi. Nederlandse Montfortanen die een missie in Malawi hadden, stelden vast dat er zusters voor het ziekenhuis en de school nodig waren. Daarom vroegen zij onze congregatie om zusters. Zo begon onze missie in Malawi met de zorg voor kinderen, armen en zieken.

Nog een reden tot vreugde is het 25-jarige bestaan van onze missie in Mozambique. Enkele zusters uit Brazilië en Malawi trokken zich het lot van de mensen aan die tijdens de burgeroorlog in Mozambique waren gevlucht. Na beëindiging van de burgeroorlog keerden de vluchtelingen terug naar hun thuisland. De zusters gingen met hen mee en begeleidden hen bij hun nieuwe begin. Zo ontstond de missie in Mozambique.  

Laten we ons op onze feestdag opnieuw aansteken door de moed en het enthousiasme van de eerste missionarissen, door de ontelbare getuigen die hen zijn gevolgd en reeds in de eeuwigheid zijn. Laat ons de vlam van onze roeping ontsteken samen met onze medezusters met wie wij leven, Zo kunnen wij op onze vier continenten vrouwen van hoop zijn en in de vreugde van het Evangelie getuigen van Gods liefde en barmhartigheid. Laat ons met vertrouwen in de richting van onze horizon verdergaan.

Generaal coördinatieteam


 

Zending van 2 zusters in Malawi

Zaterdag 26 september 2020 was een gedenkwaardige dag voor onze zusters in de regio Malawi, Afrika, en voor de hele congregatie. Het coördinatieteam vond het wijs een plechtigheid voor de uitreiking van het zendingskruis, te organiseren om zo de 2 zusters te begeleiden bij hun zending naar het generalaat in Munster, Duitsland.

Zr. Prisca werd in februari, tijdens het generaal kapittel in Curitiba, Brazilië, gekozen tot lid van het generaal bestuur. Tevens werd daar het besluit genomen om in het generalaat een internationale communiteit te vestigen. Daar de congregatie in 4 continenten aanwezig is, zou ook Malawi daarin vertegenwoordigd moeten zijn. De Regio benoemde daarvoor zr. Dora Maulana.

De ceremonie vond plaats in Chinyonga, het centrum van de regionale communiteit gelegen in het aartsbisdom Blantyre. De viering begon met een Eucharistie. De voorganger pater Franciscus zei in zijn preek: “Waar God ons zendt, daar is Hij reeds aanwezig daarom hoeven we niet bang te zijn. We moeten niet vragen om het kruis dat we ontmoeten te omarmen, maar bidden om kracht zodat we het kruis kunnen dragen”.
Zr. Agnes Banda, coördinatrice, die het kruis als symbool voor de zending overhandigde, onderstreepte nog eens dat het kruis herinnert aan hun ‘JA‘ op de benoeming om als gezondene op weg te gaan. Het is ook een bron van kracht en vreugde om in de zending Christus te volgen bij de evangelisatie van Gods volk.
De zusters van de regio Malawi zijn trots en dankbaar voor de bereidheid van beide zusters die deze uitdaging aannemen namens hun regio.


Plaatsing van het Mariabeeld

Met de verhuizing van de zusters vanuit de Friedrichsburg naar het nieuwe provincialaat kreeg ook het Mariabeeld, ontworpen door de in 2008 overleden zuster Kunigild, een mooie plaats in de nieuw aangelegde tuin. Dit met banken omgeven beeld nodigt uit tot meditatie. Met een Mariadienst werd deze plaats ingewijd.


Bij de beschouwing van deze figuur valt naast de rustgevende gezichtsuitdrukking de heldere kristal op die Maria in haar rechterhand houdt. In  Openbaring 2, 17 staat geschreven: “Wie oren heeft moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt: Wie overwint die zal ik van het verborgen manna geven; en ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam, die niemand kent dan hij die hem ontvangt.

Deze „nieuwe naam die alleen degene kent die hem ontvangt” geeft aan dat het gaat om een speciale erkenning van Jezus naar een specifiek individu. Het herinnert ons ook aan de koosnaam die men soms geeft aan een familielid, vriend of markante persoon en die in de regel niet openbaar bekend is. Dat deze liefdevolle houding mag leven tussen Jezus en de enkeling komt in het gedicht van zr. Kunigild tot uitdrukking bij dit Mariabeeld..

Enkele gedachten hieruit:
“Dochter van onze aarde…
eenvoud in al uw schoonheid
uw charme koninklijk….
U droeg de vrucht -de genezing
en het herstel van alle volkeren –
voor alle tijden
Jezus, Gods Zoon, Redder van de Wereld.


Bezoek van Bisschop Monseigneur Harrie Smeets 13-08-2020

Dit bezoek bij de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Blerick was een maand tevoren vastgelegd door het bisdom Roermond. Zo konden meerdere  vaste bezoekers van de kapeldiensten hierbij aanwezig zijn. In de Eucharistieviering sprak de bisschop zijn waardering en dank uit aan de zusters van de Nederlandse communiteit die in het verleden zoveel hebben bijgedragen aan het welzijn van mensen, met zorgende aandacht, veel liefde en geduld en vooral met grote toewijding.
Na de viering was er een gemoedelijk samenzijn in de huiskamer. Aan het einde sprak de bisschop woorden van hoop. Hij was blij te mogen constateren, dat ondanks de vermindering van het aantal religieuzen in zijn bisdom, er binnen de kerk toch veel in beweging is op catechetisch gebied, in projecten van jongeren, in vrijwilligerswerk en in de mantelzorg. Laten we die hoop levend houden.

 


Vieringen van Intrede en Professie in coronatijd

Intrede in het noviciaat in Latijn Amerika.

In Latijns-Amerika gedenken we een jubileumjaar! Op 27 maart vierden we de 125ste verjaardag van de aankomst van de eerste zes zusters in Brazilië. Op 8 juni hebben we de 165ste sterfdag van onze stichter Eduard Michelis herdacht.

In deze belangrijke tijd van onze geschiedenis zijn op 8 juni 2020 5 jonge vrouwen in het Latijns-Amerikaanse noviciaat opgenomen. De opname in het noviciaat vond plaats tijdens een Eucharistieviering in de Drievuldigheidskerk in Florianopolis. Hierbij waren aanwezig een vertegenwoordigster van het generaal coördinatieteam, de provinciale overste van Florianopolis, leden van het vormingsteam, de postulantenleidster, leden van de noviciaatscommuniteit en zusters uit de huisgemeenschap.

Eerste professie in Malawi

 Op de eerste zondag in juni, 6 juni 2020, begaven de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit de regio Malawi zich op weg naar het vormingshuis Eduard Michelis dat in het bisdom Blantyre ligt om de plechtigheid bij te wonen van de eerste professie van zr. Agnes Magombo. De hoofdcelebrant in de Eucharistieviering was de Aartsbisschop van Blantyre met enkele priesters uit de omgeving. In deze viering sprak zr. Agnes haar “JA””  uit tegenover God in de drie geloften.

Door de Covid19-Pandemie was het aantal deelnemenden beperkt, om zich aan de preventieve maatregelen voor de pandemie te houden. Behalve een aantal zusters waren er enkele gasten uit de buurt.
Zr. Agnes is blij dat ze de professie, de eerste geloften, waar ze zo lang naar had verlangd, toch nog kon afleggen. Wij zusters uit de Regio Malawi zijn zeer dankbaar voor dit kostbare geschenk dat Hij ons gegeven heeft.
Wij zijn er trots op dat onze regio groeiende is. Moge God ons verder met vele roepingen in de 4 continenten, waar onze zusters werkzaam zijn, zegenen.

Eeuwige professie in Indonesië

Op zondag 14 juni 2020 de dag waarop in verschillende streken Sacramentsdag gevierd wordt, vierden zr. Veronika Kurniati uit het Diocees Semarang en zr. Maria Rosa Rosminta Sagala uit het Aartsdiocees Medan, Noord Sumatra, hun eeuwige professie.

De Eucharistieviering om 10.00 uur met de aflegging van de Eeuwige Geloften werd live uitgezonden vanuit de parochiekerk H. Theresia in Semarang. Het thema: “Door de wijding je voor altijd toevertrouwen aan God en Hem met vertrouwen dienen” is de kern van de roepingsweg van beide zusters. De viering begon met het lied: “De roep van de Heer” en werd verder geleid door pater Eduard Didik Cahyono sj en door de pastoor van de parochie Bongsari-Semarang. Om de uitbreiding van het coronavirus te verhinderen was het aantal personen naar de voorgeschreven regels beperkt gebleven. Vandaar dat er veel lege plaatsen in de kerk waren.

De ouders van zr. Maria Rosa, familieleden, vrienden, bekenden en onze zusters, in Sumatra, konden hun ondersteuning tot uitdrukking brengen, indien ze ‘online’ aan de Eucharistie deelnamen.
In de preek benadrukte pater Didik opnieuw dat de professie, de binding door de drie geloften, in vruchtbare liefde ten dienste staat van de armen, zwakkeren, uitgestotenen en  mensen met beperkingen. De geloften van armoede en celibaat leiden tot verlossende daden van liefde en de gelofte van gehoorzaamheid roept op om aan een actieve zending deel te nemen.
Na de viering bracht de vader van zr. Kurma, als vertegenwoordiger van de familie, zijn dankbaarheid tot uitdrukking tegenover de congregatie die de eeuwige geloften van  de beide zusters had aangenomen. Hij zei dat hij gelooft, dat het proces van toewijding door de eeuwige geloften een uitdrukking is van Gods barmhartigheid. Hij citeerde in het Javaans woorden van bisschop Soegyopranato: “Ga met Jezus Christus tot aan het einde” , dat betekent overeenkomstig met wat Jezus heeft gedaan tot het einde van Zijn leven.

 

 

Tot slot  benadrukte zr. Clara, provinciale overste, dat we geen angst moeten hebben voor de wereldsituatie, omdat God ons altijd ondersteunt.
De geestelijke vruchten van de eeuwige geloften van zr. Kurnia en zr. Maria Rosa zullen tot uitdrukking worden gebracht in hun zending. Zr. Kurnia begint haar werk als secretaresse in het economaat van de provincie en bij de onderwijsinstelling van de congregatie. Zr. Maria Rosa begint haar werk als coördinatrice van de gezondheidskliniek in Temanggung.


Een  Lents  pad  genoemd  naar  Zuster  Hélène (link naar het online magazine)


6-2020

(Bron; VARIK.NL Dorp aan de Waal )


Bezinning 17-06-2020

Het generaal kapittel van januari 2020 ligt nog vers in ons geheugen. Zr. Cornelia had ons aan het werk gezet met inhoudelijke teksten die uit de berichten van de provincies en het generaal coördinatieteam waren samengevoegd. De bezinning had betrekking op de thema’s ‘uitdagingen en lichtpunten’. Hieruit was tevens de nieuwe horizon, als gemeenschappelijke richting, voor de komende 5 jaren geformuleerd. Met persoonlijke voorbereiding en een uitwisselingsgesprek in een groep hebben we op onze manier het kapittelgebeuren meebeleefd. Zo voelen we ons steeds verbonden met de internationaliteit van onze congregatie.
Aan het eind van deze bijeenkomst kregen we een vertaling aangereikt van de besluiten van het generaal kapittel, als studie voor een volgende keer.


Feest van de Drievuldigheid

Het communiteitsteam stuurde ons de volgende feestwens bij gelegenheid van het hoogfeest van onze congregatie verwoord in een tekst van Anton Rotzetter.

Wij geloven in verbondenheid

Wij geloven dat God verbondenheid is en verbondenheid schept.
Wij geloven dat Hij het is,
die ons uit eenzaamheid wegroept,
dat Hij de band is
tussen vader en dochtertussen moeder en zoon
tussen vrouw en man
Wij geloven dat God de derde is
als er twee samenkomen en bij elkander zijn,
als oost en west elkaar omhelzen,
als noord en zuid met elkaar delen.
Wij geloven dat God de brug is
tussen de mensen,
tussen de volkeren
tussen hemel en aarde.
Wij geloven dat God verbondenheid is
en verbondenheid schept.

Wij hopen dat onze spiritualiteit, van waaruit we leven als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, een leven is in verbondenheid met de Drieëne God en we vertrouwen erop dat Hij in alle situaties van ons leven meegaat en ons sterkt.
In deze geest wenst het team ons een vreugdevolle feestdag toe in verbondenheid met al onze medezusters in de wereld, maar bijzonder met alle mensen die ons direct nabij zijn.

 

 


24-04-2020

Solidariteit binnen de congregatie
De wereldwijde coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen. In veel situaties, die inherent zijn aan onze congregatie als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, zijn we een teken van Gods Voorzienigheid, die in ons leeft en handelt. In deze dagen waarin de mensheid lijdt onder de door Covid-19 veroorzaakte pandemie is dit niet anders. Ons charisma roept ons op solidair te zijn met degenen die het meest kwetsbaar zijn en het sterkst getroffen worden. Al snel werden creatieve en solidaire manieren gevonden om het leed van getroffenen te verminderen.

Hier zijn enkele getuigenissen vanuit de verschillende provincies.
Zuid-Amerika
In de Drievuldigheidsprovincie Curitiba/PR is in Lages een opslagruimte gecreëerd voor ondersteuning van gezinnen die in nood verkeren. Giften en voedselpakketten worden daar in samenwerking met de sociale dienst van de stad aan getroffenen uitgedeeld. De leerkrachten van de Sr. Rosa school hebben de gift die ze als Paascadeau ontvingen, ter beschikking gesteld van de noodlijdenden.

In de H. Hart provincie Florianopolis/SC helpen de zusters mensen van de ‘vuilnisdienst’ die moeten leven van het verzamelen van straatvuilnis en die nu hun inkomen verliezen omdat ze de straat niet meer op mogen. De zusters hebben voedingsmiddelpakketten samengesteld om deze hongerige mensen te helpen.


In de provincie Porto Alegre/RS werkt Zr. Maria Helena met haar team onvermoeibaar door voor de daklozen. Door de pandemie verkeren zij nog meer op een sociale afstand dan voorheen. Zonder woning en voeding lopen zij een groot risico op besmetting en ondervoeding.

In de H. Geest provincie Cuiabá/MT zijn er veel mensen die op straat leven. Onder hen zijn er veel uit Haïti en Venezuela voor wie deze situatie kritisch is. De zusters van de communiteiten in Cuiabá bekommeren zich met andere sociale en religieuze instituten om zo’n 3000 daklozen. Hun eerste doel is de honger te stillen en hygiënisch materiaal ter beschikking te stellen.

In Santa Cruz, Bolivia, is de situatie door het coronavirus alarmerend geworden vanwege de strenge maatregelen die de regering heeft genomen. Men ziet hele gezinnen die zonder bescherming eten zoeken in vuilnisbakken. Zij zeggen: “We zullen niet door het virus sterven ,maar door de honger”. De zusters proberen in samenwerking met de buren hulp te bieden. Ze bereiden voedsel en verdelen het eten onder kinderen en oude mensen en bezorgen melk bij moeders voor hun kinderen.

In de regio Minas Gerais werden krachten gemobiliseerd om, net zoals de vroedvrouwen van Egypte, mensenlevens te redden. Op 8 april ontvingen 57 gezinnen, samen 198 personen, uit 3 streken in het Noorden van Minas Gerais een pakket met reinigingsmiddelen en homeopathische medicijnen ter versterking van hun immuunsysteem.

Indonesië

Onze provincie op Java vierde op 7 april in Solo het 77-jarig bestaan van het noviciaat. Als uitdrukking van dankbaarheid, vreugde en hoop deelden ze de zegen met anderen. Midden in de uitbraak van covid-19 is ook de stad Solo een rode zone geworden door uitbreiding van het virus. Veel taxirijders van bedjaks – een populair transportmiddel – en andere taxichauffeurs en mensen met een gering inkomen worden slachtoffer in deze crisis. De communiteit van het noviciaat begon met het samenstellen van voedingsmiddelen voor de zaterdagse maaltijden. Door deze actie van solidariteit geraakt, bracht een naburige gemeenschap geld bij elkaar ter ondersteuning van dit project. Voor het noviciaat werd buiten een waterkraan geplaatst zodat de mensen vaak hun handen konden komen wassen.

Afrika

In de regio Malawi bereiden de zusters zich er op voor om de pandemie tegemoet te treden met kleine acties: door mensen, vooral de medewerkers/sters bewust te maken van de omvang van de problemen die dit virus kan veroorzaken.

Europa

In de Duitse provincie en de Nederlandse communiteit strekken de zorgen zich vooral uit naar de vele bejaarde zusters en familieleden. De zusters maar ook gezinsleden worden door het bezoekverbod en door veel hygiënische maatregelen voor besmetting beschermd, maar ook afgezonderd waardoor vereenzaming versterkt wordt. Kleine signalen zoals een brief, een gebed, een telefoongesprek zijn juist nu van onschatbare waarde. In Nederland zijn reeds 2 zusters aan de coronavirus overleden. In zulke momenten zijn we dankbaar voor de internationale verbondenheid in gebed.
Het gaat hier niet meer om ‘mij’ maar om ‘ons’. Moge de verrezen Christus, grond van ons bestaan, met ons blijven. Hij is onze kracht. In Hem vinden we volheid van Leven.


 

14-05-2020

Zr. Elídia viert haar 100ste verjaardag

Op 14 april 1920 is Lidwina Guilhermina Bösing geboren in San Salvador, Rio Grande du Sul. Bij haar intrede kreeg ze de naam zuster Elídia. In Trinidade, Florianopolis werd het feest midden in de paastijd voorbereid. De dag begon met de lauden. Tijdens dit gebed hernieuwde zuster Elídia haar geloften. Omhelzingen en zoenen waren vanwege de covid-19 na de dienst verboden. Desondanks drukten de zusters hun liefde uit in kleine gestes, met bloemen, kleine geschenken, felicitaties die werden voorgelezen, belangrijke momenten van haar leven die in herinnering werden geroepen en als afsluiting het traditionele lied: “Viel Glück und viel Segen…”.
De meest charmante persoon was zuster Elídia zelf die gezond, helder en blij van geest in haar rolstoel zat. Met een lachend gezicht vloeiden dankwoorden over haar lippen vanuit een dankbaar hart. “Ik kan alles door Hem die mij troost” is het motto van zuster Elídia.


 

08-04-2020

Herinneringen uit onze geschiedenis  

27 Maart 2020 is een bijzondere dag voor ons zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, omdat 125 jaar geleden de eerste zes zusters uit Duitsland in Florianopolis Brazilië zijn aangekomen. Ze werden hartelijk ontvangen in het huis van de Duitse gemeenschap Francisco Bruggeman.

Enkele dagen later zijn ze naar Blumenau en Tubarão vertrokken waar de eerste twee communiteiten op Braziliaanse grond werden gesticht. Wij zijn dankbaar voor hun moed, hun missionaire geest en hun liefde voor het Rijk Gods.

 


31-3-2020

Ondanks het allesoverheersende “corona” gaat nu toch het leven door!
De zon blijft schijnen, kinderen spelen, bloesems ontluiken en het gras gaat weer groeien.
Vorige week heb ik ons kloosterpark, de Roepaen Ottersum, weer gemaaid en het gazon op de oude begraafplaats.
Hier liggen nog steeds begraven een groot aantal op jonge leeftijd overleden zusters, die ong. 100 jaar geleden aan de TBC epidemie zijn bezweken.
Meisjes van tussen de 20 en 35 die een roeping hadden om “goed te gaan doen” voor anderen!
Hieronder een van de lijsten van zusters met hun leeftijden die begraven zijn op ons kerkhofje.

Tonnie Kuijpers
Directeur

 


25-03-2020

 


Blijvende herinneringen  (21-2-2020)

Als we naar onze geschiedenis kijken vanaf 1876 kunnen we terugzien op een rijk verleden en mogen we zeggen dat er veel moois tot stand is gebracht . Metz, een Duits theoloog zegt “De geest waait waar Hij wil en zolang Hij wil”. Dat we geen  recht hebben op eeuwigheidswaarde is ons intussen wel bekend. Enkele zusters hebben in het verleden een naam verworven die nog lang zal blijven bestaan. Een aantal straatnamen is naar hen genoemd in de dorpen waar zij als zusters werkzaam waren.


Slot van het generaal kapittel (9.02.2020)

In de laatste fase van het kapittel hebben we gewerkt aan de richting voor de komende vijf jaren.


Het kapittel is afgesloten met een Eucharistieviering. Er waren veel zusters uit Latijns-Amerika hierbij aanwezig. Met veel zang en muziek was het een feestelijke viering. Onze Afrikaanse zusters brachten dansend het evangelieboek naar het altaar. De zusters uit Indonesië lieten aan de hand van een dans zien hoe de samenwerking kan slagen.

Zuster Lydia Liong sloot officieel het generaal kapittel. Door het generaal bestuur werd aan alle provincies, regio’s en de Nederlandse communiteit een bloemenkaars overhandigd. Een symbolische manier om het licht van het kapittel aan alle zusters door te kunnen geven.

Commissie communicatie


Het nieuw gekozen generaal bestuur  2020-2025 (05.02.2020)

Uit de internationale gemeenschap hebben we 5 zusters gekozen uit 4 continenten.
Voor de eerste keer hebben we een Indonesische generale overste en een Malawische zuster in het bestuur. Daar zijn we blij om. Het is een blijk van onze interculturele congregatie.

 

De verkiezing werd door zr. Annette ingeleid met een onderscheidingsproces

Ze nodigde ons uit bij de keuze niet naar één “ster” te zoeken maar naar een “combinatie van meer sterren”. Ze wees op het onderscheid van: Het gaat niet om meer lichten, maar het samen licht te zijn”.
Ze herinnerde ons aan de Bijbeltekst Joh. 12,1-10 over de zalving in Bethanië. Maria zalfde de voeten van Jezus, waar anderen bij waren, omdat ze Jezus liefhad en zo bracht ze deze genegenheid tot uitdrukking. Wij herhaalden dit gebaar en de geur van de olie vervulde de ruimte. Dat gebaar, van elkaars voeten zalven, was indrukwekkend en liet ons o.a. in een intensieve, zorgzame en open houding tot elkaar komen zodat het in de keuze tot uitdrukking kwam.

We zijn dankbaar voor:
– de bereidheid zich voor dit proces te openen;
– het gezamenlijk luisteren naar God;
– de openheid met elkaar te delen over datgene wat ieder vanuit het hart beweegt;
– de bereidheid, zich voor de opdracht ter beschikking te stellen;
– het concrete ”Ja”
– de vele gebaren, woorden en tekens van verbondenheid;
– de overgave aan de leiding
– voor de ervaringen, gemeenschappelijk als team bereid te zijn de uitdagingen met alle zusters en andere mensen, met wie ze op weg zijn, aan te nemen.

Commissie communicatieCuritiba 29.01.2020

Beste zusters in onze internationale communiteit,
Wij hebben een nieuw bestuur gekozen:

Zr. Christa –  zr. Beatriz –  zr. Lydia –  zr. Maria Rita – zr. Prisca

Zuster   Lydia Liong                                Generale overste
Zuster   Maria Rita Xavier Mendes      Plaatsvervangster
Zuster   Christa Brünen
Zuster   Beatriz Mohr
Zuster   Prisca Phwandaphwanda

Wij zijn blij en dankbaar voor het ‘Ja’ van deze zusters. Ze hebben het gegeven in vertrouwen op Gods belofte, dat Hij in ons midden is: “Waar twee of drie in mijn Naam samenzijn, ben ik in jullie midden”.            

Wij verheugen ons op het gezamenlijk op weg gaan….
Een hartelijke groet.
Commissie Communicatie


Voortzetting van het generaal kapittel (27.01.2020)

Onze „Leefregel“ is vastgesteld! God zij dank!
Onze geactualiseerde constituties en het directorium spreken van vreugde in het evangelie; van vreugdevol samenzijn en gezonden worden; van vreugde die ons vervult van vitaliteit en hoop die in de geloften vervat zijn. De “Commissie Actualisering van de Constituties” waarin zusters uit 3 generaties, 4 continenten en 4 talen hebben samengewerkt met secretaressen en medewerkenden – theoloog en jurist – werd uitbundig bedankt.

Met de aanzet van „Welke vreugde bezielt ons?” zijn we de nieuwe werkweek ingegaan.
We bevinden ons nu in de fase van ons bezig houden met de thema’s die door de zusters zijn aangedragen. We willen eerst de inhoud helder krijgen. Het is interessant en spannend hoe veelzijdig de reacties, realiteiten, gevoelens, wensen en voorstellen zijn. We zijn op weg om de gemeenschappelijkheid erin te ontdekken en deze met concrete woorden te beschrijven en tot besluitvorming te formuleren.
In ons dagelijks naar elkaar luisteren en naar de Woorden van Jezus, vervolgen we onze weg vol hoop en moed zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Omdat er ook ontspanning nodig is tijdens het kapittel, is er in het nabijgelegen bos een barbecue georganiseerd en daarbij is afscheid genomen van het huidige generaal bestuur een dankwoord uitgesproken voor hun inzet in de 5 voorbije jaren.

Intussen is de voorbereiding op de keuze van een nieuw bestuur begonnen.
Commissie communicatie


Voortgang van het generaal kapittel (22-01-2020)

In de eerste week was de terugblik op de voorbije periode van vijf jaar aan de hand van de uitgeschreven berichten van de provinciale besturen en het generaal bestuur. Daaruit zijn belangrijke punten genoteerd, die verder geformuleerd en meegenomen worden in verloop van het kapittel.
In de tweede week is gewerkt aan de aangepaste, gedeeltelijk herschreven, constituties. Er is in de voorgaande jaren door een internationaal samengestelde commissie grondig voorwerk gedaan. Dat is beloond met een goedkeuring binnen een week tijd. De derde week is begonnen met het bijbehorende directorium dat op donderdag 22 januari werd afgestemd. De constituties moeten nog voor officiële goedkeuring naar Rome. Voor het directorium is dit niet nodig.
Iedere zuster heeft de mogelijkheid gehad aanbevelingen (wensen, voorstellen) te sturen naar het kapittel. Daarvan is een voorselectie gemaakt die de komende dagen de revue zal passeren. Vanuit al deze gegevens kunnen dan de besluiten worden geformuleerd die als richtlijn dienen voor de toekomst. Uit de verschillende reacties van kapittelleden vernemen we dat de sfeer zeer goed is en het klimaat passend wat het werken gemakkelijker maakt.


Integratie aan de hand van het verslag van het generaal bestuur (10-01-2020)

Op de weg van ons generaal kapittel nodigde onze leidinggevende, Zr. Annette Havenne ism, ons uit tot een meditatieve wandeling. Deze leidde door vijf Bijbelse tuinen.

De tuin van Eden met de “Levensboom” Gen. 2,8-9
God plant en legt een bijzondere tuin aan en vormt de mens.
Alles is op het leven georiënteerd en dient het leven.
De mens zorgt en verzorgt….
God en de landbouwer.

De tuin met de “Boom van het Rijk Gods” Mt. 13,31-32
Het zaad, de kleinste zaadkorrel, wordt gezaaid en wordt een boom.
In deemoed het leven laten groeien en beschermen wat waardevol is.
De mens zaait…..
God is de zaaier.

De tuin met de “Boom van het Kruis” Goede Weekliturgie Joh. 19, 14 
Deze leidt van vluchten naar zegenen en opent de weg naar het leven.
De mens denkt en dankt……
God is de Verlosser.

De tuin van “Ontmoeting en verandering” Joh. 20,15-16
De vrouw gaat op weg en zoekt de Geliefde. Ze ontmoet de Goddelijke tuinman.
De vrouw treedt naar buiten en verkondigt……
God van het leven en de opstanding.

De tuin met de “Boom van de hoop” Openb. 22,2
De boom staat in de stad. Hij draagt 12 keer in het jaar vruchten en de bladeren dienen tot genezing van het volk.
Leven in volheid zonder discriminatie.
De mens kan in het land goed leven zonder het kwaad.

God met ons…..
Aansluitend vond een intensieve uitwisseling plaats..

Na deze rijke ervaringstocht „van de ene tuin door de andere” gingen we aan het werk met het verslag dat het generaal bestuur had samengesteld over het leven en de zendingsopdracht van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, gedurende hun ambtsperiode van 2015-2020.
Wij waren verrast over de vele bewegingen die hadden plaats-   gevonden en zijn dankbaar over Gods leiding in deze tijd.
Commissie communicatie


Informatie Generaal kapittel 06-01-2020

Realiteiten, uitdagingen en inspirerende Bijbelse persoonlijkheden

Een enerverende en rijke eerste week ligt achter ons. We hebben ons intensief bezig gehouden met de verscheidenheid van realiteiten die leven in de verschillende continenten en hebben een blik geworpen op de congregatie als geheel.

De statistiek over de ontwikkeling van het ledenaantal maakt duidelijk dat we in de toekomst kleiner in aantal worden.

Uit alle berichten en overwegingen had zr. Annette Havenne een grafisch overzicht gemaakt. Zij moedigde ons aan, uitgaande van het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid, om de concrete uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Er is licht dat we kunnen aansteken en aannemen als we ons openen voor de liefde van God en leven uit deze kracht met de mensen van deze tijd.

Een bewogen moment beleefden we toen we de vele gedachten en wensen van de afzonderlijke zusters hoorden, die zij aan de kapittelleden hadden meegegeven. Wij voelden daarin een diepe verbondenheid en dankbaarheid.
Op een bezinningsdag aan het eind van de week hebben we ons verdiept in het mystiek-profetisch leven aan de hand van “Bijbelse personen” en gekeken welke houdingen in ieder persoonlijk en in die van onze congregatie aanwezig zijn.
We zijn blij en vol vertrouwen samen op weg en gaan stap voor stap verder.

Commissie communicatie g.k.


Opening van het 29ste generaal kapittel 2020

Met een openingsdienst op 5 januari 2020 is in de parochiekerk van Curitiba het 29ste kapittel begonnen. De bisschop met de pastoor van de parochie gingen daarin voor. Veel zusters en parochieleden waren daarbij aanwezig. In zijn preek sprak de bisschop over het feest van de Verschijning van de Heer en bracht dat in verbinding met het religieus leven als verschijning van God aan de wereld.

Zr. Márian Ambrosio, de generale overste, opende het kapittel met de woorden: “Negen maanden geleden hebben we bij de uitnodiging voor het  29ste generaal kapittel van de congregatie iedere zuster opgeroepen tot de profetische kracht van het woord Gods dat ons uitdaagt, bemoedigt en motiveert.

-Laat ons opstaan daar Jezus ons roept!
–  Laat ons opstaan om ons voor het leven in te zetten!
–  Laat ons opstaan voor een mystiek-profetisch leven!

Maria van Bethanië stond direct open ging naar Jezus (Joh. 11, 29)”.
Blijven we in gebed verbonden met de wetenschap dat God ons leidt.

Tot zover de commissie communicatie van het G.K.
We zijn goed aangekomen in Curitiba na een vermoeide reis met een lange wachttijd in São Paulo. Het in- en uitchecken was niet eenvoudig Ze willen telkens opnieuw alles zien. We zijn hier hartelijk ontvangen. Het weer is fijn van temperatuur. De kamers zijn goed verzorgd. Ik was toe aan een goede nachtrust.

De volgende dag werd het generaal kapittel officieel geopend en iedere afgevaardigde opgeroepen om haar ja-woord te geven. In het midden van de zaal was de woning van Bethanië opgebouwd. Vandaaruit waren wegen gelegd en werd het huiswerk, dat de zusters aan haar afgevaardigde hadden meegegeven, verdeeld. In de namiddag werden de technische apparaten voor het stemmen  en voor de simultaan uitgeprobeerd.
Intussen zijn we met de provincieberichten gestart. Uitgaande dat ieder kapittellid de berichten had gelezen  moesten we in groepen verdeeld aan de hand van symbolen; boom, wortel, stam enz., onze opmerkingen bij de berichten weergeven. Het generalaat geeft haar bericht mondeling weer.

Tot zover zr. Cornelia


Generaal kapittel 2020

Eind december en begin januari begeven de kapittelleden van onze congregatie zich op weg naar het generaal kapittel in Curitiba, Brazilië. Ook zr. Cornelia is daarbij als  afgevaardigde namens de Nederlandse Communiteit. We hopen dat het provinciehuis in Curitiba een huis kan worden waar Jezus zowel het centrum is als het oriëntatiepunt. Door Hem en met Hem en in Hem herkennen we de wegen die we vol vertrouwen gaan om ons in te zetten voor het leven in een mystiek-profetisch religieus leven. We willen alle kapittelleden met ons gebed ondersteunen zodat ze de toekomst hoopvol en liefdevol vorm kunnen geven.


Op weg naar het generaal kapittel 2020

Van 5 januari tot 9 februari 2020 vindt in Curitiba, Brazilië, het 29ste generaal kapittel plaats.

In 2019 was er een gezamenlijke voorbereiding in alle communiteiten. Het generaal coördinatieteam had daarvoor 4 bezinningsbijeenkomsten op papier gezet om met Maria van Bethanië op weg te gaan. Het thema luidt: “Laat ons vol vertrouwen op weg gaan en ons voor het leven inzetten in een mystiek-profetisch leven”. We worden nu uitgenodigd tot gebed en ondersteuning opdat, in vertrouwen op Gods Voorzienigheid, het gehele proces naar wens mag verlopen.


Intrede van 11 jonge vrouwen in de Regio Malawi

Op 3 november 2019, de 177ste Stichtingsdag van de congregatie, werden 7 jonge vrouwen als postulanten in de congregatie opgenomen. Dit gebeurde tijdens een plechtige vesperdienst in de Kapel van Trinity Convent in Muona.
Hieraan voorafgaande zijn op 1 november 4 postulanten met hun noviciaat begonnen in het vormingshuis Eduard Michelis. Deze gebeurtenis vond plaats tijdens een Eucharistieviering voorgegaan door een priester Montfortaan en de pastoor van de parochie.
Het is een bemoedigend teken dat deze jonge vrouwen van beide groepen zich gelukkig prijzen deelgenoot te zijn van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en zich willen laten vormen in de leefstijl van de congregatie. Ook de regio is blij deze jonge vrouwen als geschenk van God te ontvangen. Het groeiende aantal sterkt de continuïteit van de regio in Malawi en van de congregatie.

Eerste professie in Malawi
Enkele dagen later legden, op 9 november, 4 novicen hun 1ste geloften af in de kapel van het pastoraal centrum van Nantipwili dat naast het Vormingshuis Eduard Michelis ligt. In een feestelijke Eucharistieviering, voorgegaan door de Aartsbisschop van Blantyre en de pastoor van de parochie, spraken de zusters hun eerste professie in de congregatie uit. Na de dienst was er middageten voorzien in het pastoraal centrum dat door de postulanten en de zusters van het Vormingshuis was verzorgd.


Bijeenkomst met Duitssprekende Voorzienigheidszusters in Munster

Omdat u waardevol bent

Dit was het thema van de jaarlijkse bijeenkomst van 5-8 september waar 20 Duitssprekende zusters van 6 congregaties, die de naam Goddelijke Voorzienigheid dragen, in Munster bijeen waren. Het was tevens een jubileum want 25 jaar geleden kwamen deze congregaties voor de eerste keer bijeen. Na een lange reis uit Ribeauvillé, St. Jean de Bassel, Schönbrunn, Portieux en Baldegg was de groep van 20 zusters compleet.

 

De avond werd gevuld met een meditatie van Lioba Munz “De schepping van de mens”. God die met een liefdevolle en tedere blik zijn schepsel in de ogen kijkt en hem omhelst. Hier wordt zichtbaar dat Gods Voorzienigheid liefde is die ook mij in zijn blik vasthoudt.

De volgende dag zijn wij in de sporen van Kardinaal Van Galen getreden. Door een film leerden we zijn biografie kennen en zijn markante persoonlijkheid. In de oorlog van 1940-1945 heeft hij in 3 preken zijn stem verheven tegen de vernietiging van waardevolle mensenlevens. Zijn getuigenis is voor ons nu een voorbeeld om de waarde van een mensenleven hoog te houden en gehoor te geven aan de barmhartige liefde van God. In de namiddag bezochten wij de grafkapel van Kardinaal Van Galen in de Paulus Dom en zijn grote beeltenis met belangrijke teksten achter de Dom. Daar werd tevens een foto van de groep genomen.  
Op zaterdag waren de zusters van de Duitse provincie uitgenodigd, die in groten getale aanwezig waren voor een hartelijke ontmoeting. Aan de hand van Jesaja 43, 1-7 gaf zuster Jacqueline van Ribeauvillé een impuls. Zij benadrukte de teksten: “Wees niet bang; Je bent waardevol; Je bent geliefd bij God”. Daarna gingen we in 8 groepen over het gehoorde in gesprek. Met een Eucharistieviering als slot en daarna een gezamenlijke maaltijd was dit tevens een mooie afronding van het 25-jarig jubilee.


Voorbereiding Generaal Kapittel 2020

In onze voorbereiding staat het huis van Bethanië met Maria, Martha en Lazarus centraal. In 7 stappen werd ieder persoonlijk of met anderen samen in groepsgesprekken uitgenodigd om aan de voorbereidende bezinning deel te nemen. Belangrijke thema’s daarbij waren:  De roeping; de leefstijl; de zalving van Jezus en zijn betekenis; het mystieke, profetische teken van Bethanië voor onze tijd.

De voorbereiding benadrukt het verder gaan in verbondenheid met Maria van Bethanië.
Maria van Bethanië doet ons denken aan hoop, geloof en liefde.
Maria van Bethanië, door Jezus geroepen deel te nemen aan het wonder van het leven.
Maria van Bethanië, een vrouw die getuigt van liefde en trouw aan haar meester.

 Onze Zr. Laurensia uit Indonesië heeft daarbij een meditatiebeeld geschilderd met rechts het licht vanuit het graf van Lazarus. In het midden boven, Jezus die ons wil opwekken ten leven.  Aan de onderkant is een door stenen gevormde weg. De weg duidt op beweging want de lucht is in beweging. In het midden is de gemeente van Bethanië: intercultureel, verenigd door hetzelfde levensproject, het project Jezus. Ze lopen blootsvoets, zonder angst, niet denkend aan zichzelf, bereid zich voor het leven in te zetten.
Als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, uitgezonden in 4 continenten, lopen zij het leven tegemoet, om het leven te verdedigen. Met hen lopen andere vrouwen met daarboven wat onopvallender mannen mee… onze zusters en broeders die bij dit project voor het leven betrokken zijn.

 


BIJEENKOMST IN LATIJNS-AMERIKA

Zoals in Europa heeft ook Latijns-Amerika met terugloop van het ledenaantal en veroudering van leden te maken. Ook daar wordt het steeds moeilijker geschikte bestuursleden te vinden voor de verschillende provincies en regio die Brazilië telt.
Daarom was er van 24-27 juni 2019 in Florianopolis, Brazilië een bijeenkomst van het generaal bestuur met afgevaardigden van de 4 provincies/regio en enkele commissies. Bij dit samenzijn werd bij wijze van spreken een eerste stap gezet in het proces van het samengaan van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika. In de verschillende kapittels van provincies/regio van 2018 was dit besluit genomen om in de toekomst tot één provincie in Brazilië te komen. Tot het generaal kapittel ligt de verantwoordelijkheid bij het generaal bestuur om dit proces van coördinatie te begeleiden. Daartoe behoren een netwerkteam en drie commissies: Vorming en Spiritualiteit; Zending; en Structuur. Bij deze eerste bijeenkomst werden doel en handelwijze voor de tijd van 2019-2023 vastgesteld.


Op weg naar het generaal kapittel 2020

Met onze steeds kleiner en ouder wordende groep zusters in Nederland voelen we ons binnen de internationale congregatie nog steeds uitgedaagd deel te nemen aan de activiteiten ter voorbereiding op het generaal kapittel dat in januari 2020 in Curitiba, Brazilië zal plaatsvinden. De commissie ‘Herstructurering constituties’ vraagt om verbetering/ aanvulling van de herschreven tekst. Verdieping in deze tekst roept op tot inkeer en verdieping van je eigen beleving en je functioneren binnen een internationale gemeenschap.

Daarnaast houdt het thema van het kapittel : “Bethanië, icoon van een mystiek-profetisch kloosterleven, dat op weg gaat om op te komen voor het leven” ons bezig. Toetsend aan het bezoek van Jezus in Bethanië stelt het ons voor de vragen: Hoe beleef ik mijn relatie met Jezus? Waar ligt onze zending nu? Welke openheid is noodzakelijk om de identiteit van Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te duiden? Welke eigenschappen willen we als gemeenschap in acht nemen binnen de machtsconflicten van onze tijd? Met een groep van 7 personen zijn we daarvoor een middag samen in discussie geweest. Het delen van elkaars visie hierop heeft ons versterkt, bemoedigd en houdt ons actief betrokken bij het internationaal gebeuren.


Een internationaal netwerk ter verdediging van het leven

Tijdens het generaal overleg dat in 2016 in Duitsland plaatsvond, werd de aanbeveling gedaan om als provincies/regio’s een gezamenlijk project te starten. Dit project zou als doel hebben het opkomen voor vrouwen en meisjes en opvangen van migranten en vluchtelingen en zo mensenhandel tegen te gaan. Op 3 november 2017 werd dit project door alle provincies/regio’s en de Nederlandse communiteit officieel goedgekeurd.
Allereerst werd nagegaan wie reeds in dit werk hand en spandiensten verrichtte.
Zr. Laurentine uit Indonesië was in 2012 al voor deze opdracht vrijgesteld, nadat ze aan een training over activiteiten tegen mensenhandel had deelgenomen. Een actie die georganiseerd werd door de Indonesische religieuzen. Met zr. Lydia , generaal bestuurslid, volgde zij in 2018 een cursus in Rome, georganiseerd door de stichting van Religieuzen die de naam draagt van Talitha Kum.

Ook in Brazilië waren al enkele zusters vrijgesteld voor opvang van vrouwen die in mensenhandel terecht waren gekomen.
Het netwerk van zusters in de USA tegen mensenhandel organiseerde een bijeenkomst voor religieuzen om in gezamenlijk overleg deze problematiek ter sprake te brengen. Deze bijeenkomst vond plaats van 24-27 oktober 2018 in Cleveland /Ohio. Vanuit het Braziliaanse netwerk “Een schreeuw om Leven” was onze medezuster zr. Valmi Bohn uit Manaus, coördinatrice van dit netwerk, afgevaardigd met nog een pater uit Curitba en zr. Joanne uit Maceio “ .Meer dan 1000 religieuzen kwamen daar samen uit Noord- Midden- en Zuid Amerika. Zij zijn allen verenigd en aangesloten bij het netwerk Talitha Kum in Rome. Het thema was: “Grenzen vormen geen barrière”.

Belangrijke aandachtsvelden voor de toekomst werden hier vastgelegd:
– De onderlinge solidariteit, de netwerken en de communicatie versterken
– Andere mensen activeren voor het preventieve werk tegen mensenhandel
– Elkaar ondersteunen en versterken om instanties/regeringen mede te beïnvloeden om mensenhandel te stoppen en de overlevenden te helpen.

Het was een rijke ervaring zo’n uitgebreid inzicht te krijgen in de gezamenlijke problematiek van mensenhandel in Noord-Midden- en Zuid Amerika. Belangrijk was ook te ontdekken met hoeveel enthousiasme zoveel zusters en broeders zich inzetten in deze strijd tegen mensenhandel.
Zr. Laurentine deelt in 2019 haar verdere ervaringen met ons:
“De stem van het hart is de stem van de Heer” dat is de leidraad van onze dienst, om de slachtoffers van mensenhandel te begeleiden. Wij geloven dat deze dienst de roep van God is. Deze opdracht is niet eenvoudig, zelfs zeer gevaarlijk, omdat ze tegen de Maffia voor mensenhandel in Indonesië ingaat.
Daarnaast kreeg ik in 2015 van het Ministerie van Sociale Zaken in Indonesië de opdracht om 120 kinderen en volwassenen te begeleiden die voor werk naar Maleisië gestuurd zouden worden. Gelukkig ging dit plan niet door. De Sociale Dienst van Oost Nusa Tenggara heeft deze mensen opgevangen en mogelijkheden aangeboden om bepaalde werkzaamheden te leren, voordat ze naar hun families zouden terugkeren.
Hoe meer ik op de zaak in ga des te meer kom ik uit bij de problemen van migranten. De arbeidsters worden door de werkgevers mishandeld; ze worden ziek door ondervoeding; hebben te zwaar werk; worden depressief, ziek en krijgen HIV en TBC, of sterven door een ongeval. Het is treurig te weten dat enkele mensen van de regering Immigrantenzorg, medewerksters van het vliegveld of van de politie daaraan meewerken.
Sinds 2 jaar doe ik in samenwerking met het netwerk moeite om overleden migranten naar hun familie terug te brengen. Vaak worden deze overledenen gebruikt om er geld van te maken. De diensten in Maleisië en Indonesië die de overledene naar hun familie sturen, vragen daar veel geld voor, zo’n € 1 tot 1½ miljoen. Ze helpen hen niet, maar maken de problemen alleen maar erger, waar uiteindelijk de regering voor verantwoordelijk is.
Ik neem ook deel aan het program preventieve zorg. We begeleiden jonge mensen zodat ze het gevaar van mensenhandel kennen en bieden mogelijkheden aan om hun capaciteiten te ontplooien. Mijn Provinciaal bestuur heeft nog twee andere zusters vrijgesteld om deze zendingsopdracht tegen mensenhandel voort te zetten”.

Bijeenkomst met de kapittelleden in Munster

Op de bijeenkomst voor kapittelleden van de Provincie Duitsland op 16 en 17 maart waren wij als Nederlanders ook uitgenodigd. Centraal stond op deze dagen de bespreking van de herschreven constituties en het directorium. We kregen allereerst uitvoerige informatie over het werk dat de Commissie Constituties in de 4 jaren verzet heeft. Werd er eerst gedacht over gedeeltelijke aanpassing, uiteindelijk werd het een geheel nieuwe formulering. De oude uitgave van onze leefregel was van 1984 en gezien de ontwikkelingen was deze aan vernieuwing toe.
We hadden ons thuis kunnen inlezen in de aangepaste versie. Op de bijeenkomst werd ons charisma nog eens duidelijk verwoord. De rode draad is: vertrouwen in Gods Voorzienigheid, de christelijke hoop en Gods liefde uitdragen en samen met andere mensen als zusters opkomen voor het leven en werken aan bevrijding. Deze kerngedachten zijn in de herschreven teksten veelvuldig terug te vinden.
Opdracht is nu de teksten te bestuderen en waar nodig wijzigingen aan te brengen.
Deze moeten voor 15 juli binnen zijn. De commissie verwerkt deze, zodat ze in januari 2020 definitief afgestemd kunnen worden op het generaal kapittel in Brazilië.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2a.jpg

Eerste bijeenkomst als voorbereiding op het generaal kapittel in Curitiba/Br

Van 1-3 maart 2019 waren 27 kapittelleden van Brazilië in Curitiba aanwezig om het proces van de actualisering van de constituties en het directorium te bespreken. Belangrijke momenten die daar plaatsvonden waren:

1. Een gevoelsmatig inleven door het maken van patchwork om de persoonlijke bereidheid van de kapittelleden op te roepen en daarmee indrukken weer te geven over de realiteit  van de eigen provincie/regio en van Latijns Amerika.

2. Een terugblik te werpen op het werk van de Commissie Actualisering van de Constituties en het Directorium en het verdiepen in de geschiedenis van de congregatie om het gemeenschappelijk fundament waarop we staan te beleven. 

  1. De vreugde van de herschreven constituties en directorium tot uiting te brengen door enkele oefeningen die tot bevestiging kunnen leiden.
  2. Een creatieve evaluatie in de vorm van een interview van Moeder Bertha met Eduard Michelis bracht een positieve houding tot stand die leidde tot een hoopvol en bemoedigend perspectief naar het generaal kapittel.

Gelijksoortige bijeenkomsten vinden in alle continenten plaats. In Indonesië was dit op16 en 17 januari, in Duitsland is dit geweest op 16 en17 maart en in Malawi zal dit eind april zijn.
In vertrouwen gaan we verder op deze weg die ons uitdaagt om de nood van de tijd steeds opnieuw vanuit het geloof een antwoord te geven.


Voorbereiding Generaal kapittel 2020

Nadat alle provinciale/regionale kapittels hebben plaatsgevonden en de afgevaardigde leden voor het generaal kapittel gekozen zijn, worden nu ook alle zusters opgeroepen deel te nemen aan de voorbereiding van het komende generale kapittel dat in 2020 in Curitiba, Brazilië zal plaatsvinden.

Het thema dat we gezamenlijk volgen is:
Bethanië, icoon van een mystiek-profetisch leven,
is op weg gaan om op te komen voor het leven.
”Maria stond meteen op en ging naar Hem toe” (
Joh. 11,29)
Sleutelwoorden: lopen… ontmoeten…. opkomen voor het leven.

De gemeenschap van Bethanië is als inspirerende icoon en vooral als “spirituele plek” voor de doorvoering van het generaal kapittel rijk aan Bijbelse wezenlijke resonanties. Het opent perspectieven van vernieuwing en van een daadkrachtig antwoord in dialoog met Jezus en in de zorg om het leven van broeders en zusters – de kern van het charisma van het apostolisch leven. Het geeft mogelijkheden het nieuwe te ontdekken dat de Goddelijke Voorzienigheid ons laat zien te midden van situaties zoals chaos, sterven en woestijnen in deze wereld, die ons raken en onze zending kunnen verdiepen.
Zoals Malala, zuster Dorothy en zuster Zilda willen we op weg gaan om op te komen voor het leven. Zoals Hagar, Ruth, Maria uit Nazareth en veel andere vrouwen, vriendinnen van vandaag en gisteren, willen we strijden om het leven te verdedigen. Stap voor stap willen we de weg naar het huis van Bethanië gaan in de heroverweging van onze roeping als pelgrimsweg naar de bronnen van onze zending als congregatie.


Evaluatie in de Duitse provincie Munster 30.11-02.12. 2018

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1.jpg  

In al onze provincies en regio’s hebben intussen kapittels plaatsgevonden. In de Duitse provincie zijn ze met de bouw van het nieuwe provincialaat bezig, met daarop volgend een grote verhuizing. Het provinciaal kapittel is hiervoor verschoven naar 2020. Wel heeft nu met de leden van het laatste kapittel een terugblik plaatsgevonden op de voorbije jaren en tevens werden er nieuwe afgevaardigden gekozen voor het komend generaal kapittel dat in 2020 zal plaatsvinden in Curitiba Brazilië.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3.jpgIn het midden van de zaal lagen meerdere sleutels. De herinnering aan die verschillende sleutels was heel persoonlijk, maar bracht ook de verwachting van de komende dagen tot uitdrukking. Voor de evaluatie van de voorbije jaren had de provincie een PowerPoint samengesteld om daarmee de uitvoering van besluiten en aanbevelingen van het provinciaal kapittel in 2014 uitvoerig te bespreken. Het werd duidelijk hoe veelvuldig en op verschillende manieren de opdrachten aangenomen en doorgevoerd waren. Tevens werd naar de toekomst gekeken.
De volgende thema’s werden geformuleerd:

Ontwikkelen van alternatieve vormen van leiding geven; verdere ontwikkeling van intercommunitaire gespreksgroepen; het leven in een nieuw provincialaat; voorbereiding op het kapittel van 2020; vorming van zusters om voor te gaan bij liturgische vieringen. Hiervoor werden verschillende gespreksgroepen gevormd die in oktober 2019 voorstellen ter tafel zullen brengen.


Provinciaal kapittel in Porto Alegre 1-8 december 2018

Het voorbereidingsproces op dit kapittel begon op 9 december 2017, bij de slotbijeenkomst van het 175 jarig jubileum van de congregatie. Daarbij werden alle zusters uitgenodigd om de eerste stappen te zetten tot onderscheiding van de Geest en de voorbije periode te evalueren, analyseren en een dialoog op gang te brengen. Vóór het kapittel hadden we 2 bijeenkomsten waar we een toekomstvisie ontwikkeld hebben voor de komende 5 jaren.
Het kapittel zelf had als thema: „Met de profetische houding van Jezus opkomen voor de verdediging van het leven” en de uitnodiging: “Sta op en kom naar buiten”.
Bij de opening van het kapittel op 1 december zei zr. Inês Preto onder andere: “Met Jezus en zoals Jezus plaatsen we ons in een houding van luisteren, dialoog, vertrouwen en medeverantwoordelijkheid door ons open te stellen voor het proces van onderscheiding. Dat Gods Geest ons daarbij moge leiden en bemoedigen”.

Op 6 december 2018 heeft het provinciaal kapittel het nieuwe bestuur voor de komende 5 jaren gekozen: 

Zr. Sandra Maira Pires – provinciaal
Zr. Maria Beatriz Mohr – plaatsvervangster
Zr. Janete Beatriz Maders
Zr. Aline Elisa Ody
Zr. Cleusa Maria Andreatta

Wij danken allen die gedurende het kapittel met ons verbonden waren. We hebben duidelijk de kracht en het geloof van deze verbondenheid ervaren.

Regionaal kapittel Montes Claros 22- 24 november

Bij de opening van het regionaal kapittel waren Zr. Márian en Zr. Maria Rita van het generaal bestuur, Zr. Sandra provinciaal van Florianopolis en alle zusters van de regio aanwezig. Met het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” werd het kapittel geopend. Met vreugde en geloof in Gods Voorzienigheid die ons oproept tot die mystieke-profetische zending in het noorden van Minas Gerais zoals ook in de hele wereld, sprak de regionale overste Zr. Pureza in haar openingswoord over de omstandigheden die in de loop van de laatste 5 jaren in de regio hebben plaatsgevonden en die steeds om nieuwe antwoorden in geloof vroegen.

Ter sprake kwamen de Braziliaanse cultuur, de internationaliteit en algemene aandachtspunten van de congregatie. Na veel gebed en intensieve gesprekken werden 3 prioriteiten vastgesteld. Deze weerspiegelen de wezenlijke brandpunten nl.: vorming, zending onder het volk en de reorganisatie van de regio. Ten slotte vond de keuze van een nieuw bestuur voor de komende 5 jaar plaats.

In het regionaal bestuur werden gekozen:  

Zr. Magdalena de Jesus – regionale overste
Zr. Alenice Aparecida- plaatsvervangend
Zr. Leticia Moreira – lid

 

Bij de sluiting gaf zr. Márian als aanbeveling mee: Hanteer bij de roepingenpastoraal nieuwe methodes, maak gebruik van sociale netwerken, spreek de jeugd persoonlijk aan en wees getuige van je charisma. Met andere woorden; schud  de wereld wakker!

 

Provinciaal kapittel in Cuiabá, Brazilië 14-18 november
Op 14 november 2018 werd het 7de kapittel in Cuiabá geopend. Het thema voor het kapittel was: “In verbinding met de bron, dankbaarheid voor het voorbije, sterkte voor het heden en een nieuwe stap naar de toekomst”. Bij de opening verzamelde men zich bij een bron. Daar werd uit het Johannesevangelie 4,1-30 de tekst gelezen: “Geef mij te drinken” Wij werden uitgenodigd uit deze Bron te drinken, “Want bij u is de Bron van het leven, door uw licht zien wij licht”. Ps. 36,10
Het provinciebestuur gaf daarna een overzicht van de voorbije 5 jaren met symbolen en thema’s die in die jaren aan de orde waren gesteld.
De begeleidster laste een integratiemoment in van “Ik zie u – Ik ben hier”. Dit moment schonk de groep licht, vreugde, liefde, leven schenkende energie, nieuwe moed en een gevoel van saamhorigheid. Met deze verworven energie werden de stappen voor de komende 5 jaren geformuleerd.
Op 17 november werd na de bevestiging van de genomen besluiten, het nieuwe bestuur gekozen. Na een dag van stilte en bezinning rond de tekst uit het boek Rechters 5, over de Bijbelse vrouw Debora, kwam het moment van onderscheiding.

Als nieuw bestuur voor de komende 5 jaren werden gekozen:
Zr. Maria Regina de Oliveira
Zr. Dulce Maria Abreu
Zr. Elizabeth Alves da Silva

Tijdens de Eucharistieviering werden de nieuw gekozen bestuursleden door de priester voorganger en de zusters feestelijk gezegend. Met een blij hart danken zij allen die door hun gebed en wensen hebben bijgedragen voor het slagen van dit kapittel.

Verheugend bericht uit Malawi
De 3de november 2018, voor ons een belangrijke dag vanwege de 176ste Stichtingsdag van onze congregatie, hadden we extra reden tot vreugde en dankbaarheid. Drie zusters legden de eerste Geloften af en twee postulanten werden
opgenomen in het noviciaat. De feestelijkheden vonden plaats in de kapel in Natipwili.

Aansluitend waren er spontane ontmoetingen. Met liederen, gezangen en dansen werd onze dankbaarheid tot uitdrukking gebracht.
Wij verheugen ons met de roeping van deze jonge Malawische vrouwen en wensen hen de zegen toe van Gods voorzienigheid op hun weg in navolging van Jezus Christus.

 

3 November 1842-2018

Op onze stichtingsdag vieren we als zusters van de Goddelijk Voorzienigheid ons leven in de navolging van Jezus Christus.
We staan stil bij de woorden van onze Stichter Eduard Michelis: “Christus is de sleutel van de wereldgeschiedenis; zoals de mens het heden slechts begrijpt in Christus, zo verstaat hij ook alleen in Hem het verleden en de toekomst”.

(dagboek Eduard Michelis 1838)

Vandaag, op de 176ste Stichtingsdag  van onze congregatie kijken we dankbaar terug op ons leven in dienst van het Rijk Gods. In onze congregatie bespeuren  wij een intensieve innerlijke en uiterlijke beweging. Wij ervaren dit zowel persoonlijk alsook in ons gemeenschappelijk leven, in onze provincies en regio’s. Wij zijn allen op zoek naar een gelovig antwoord op de vragen van onze tijd.

Het beeld wil de beweging in ons leven tot uitdrukking brengen. Hoeveel wegen zijn we al gegaan? Hoeveel wegen willen en moeten we nog gaan om op te komen voor het leven en daarvoor zorg te dragen?

Deze dag laat  ons ook vreugde, hoop en de uitdaging herkennen, die God ons heden ten dage stelt: vreugde over alles, wat wij door onze inzet voor het leven, verder gaande dan onze geschiedenis, kunnen doen. Vreugde over de overgave van zoveel zusters, die ons voorgingen en hun getuigenis hebben nagelaten. Hoop, door de initiatieven, die wij gezamenlijk met onze broeders en zusters op zoek naar meer leven plannen en doorvoeren. De uitdaging, als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in verbondenheid te leven, om zo levende tekens te zijn van de mystiek-profetische kracht te midden van de verdeeldheid in onze wereld.

 (Feestwens van het generaal bestuur.)

Provinciaal kapittel in Florianopolis 22-28 oktober

Het was het 15e kapittel dat in deze provincie plaatsvond. Een gebeurtenis die extra aandacht kreeg binnen de zending van vrouwelijke religieuzen. Ook hier was het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” met het motto: “Hier ben ik, zend mij” Jes. 6,8. De voorbereidingsdag was een dag van bezinning door P. Vanio da Silva met impulsen over de zending van Abraham, de bekering van de Samaritaanse vrouw, en het beschouwen van de leliën op het veld. De officiële opening was op 23 oktober waar veel zusters uit de provincie aan deelnamen.
Daarna volgde rijke dagen waar veel activiteiten in alle rust en verantwoordelijkheid werden doorgenomen. De zegen van de Drie-ene God en de kracht van de H. Geest gaf de nodige dynamiek voor een goed verloop van het kapittel.

Tijdens deze dagen werd ook het nieuwe coördinatieteam van de provincie gekozen:
Zr. Sandra Judite Roaris  –  Coördinatrice  
Zr. Rosiléa  Aperecida Maia – plaatvervangster
Zr. Jacira Maria dos Santos   – lid.

Het kapittel werd afgesloten met een Eucharistieviering waarin de Aartsbisschop Dom Wilson Tadeu Jönck voorging.

 

Provinciaal kapittel in Curitiba Brazilië 13 – 20 oktober

Uitgaand van het thema: “Laat ons vol vertrouwen naar buiten treden om ons voor het leven in te zetten in een mystiek, profetisch leven” en onder het motto: “
Maria stond onmiddellijk op en ging naar Jezus” gingen we het kapittel in. In deze dagen bemerkten wij het werk van de Geest bij onze evaluatie en besluitvorming dat ons gelijktijdig naar een onderscheidingsproces leidde.
We werden door de theologische begeleidster zr. Annette Havenne ism uitgedaagd de weg met Jezus te gaan. Zo openden we als voorbeeld een weg waar we onze zendingsopdracht opnieuw vormgaven in vorming om zo de namen en gezichten van armen en uitgestotenen te herkennen. In de geest van de zalving in Bethanië gingen we de geloofsweg van onderscheiding. Dat was een wonderlijk en door God gezegend proces.
In dit proces van openheid en grootmoedigheid gaven de volgende zusters hun jawoord voor de komende 5 jaren: 
Zr. Beatriz Zanatti, provinciale overste
Zr. Maria José de Lima
Zr. Leny Stahl
Zr. Johanna Mensor
Zr. Sueli Maria Tavares

Jaarvergadering Nederlandse Communiteit 16 oktober 2018

Daar wij een communiteit vormen onder het generaal bestuur, hebben we geen kapittel meer, maar een jaarlijkse vergadering. Deze bijeenkomst vond plaats op 16 oktober 2018 in Boxmeer waar de meeste van onze zusters wonen. Er stond dit keer veel op het programma. Een overzicht van gebeurtenissen binnen de communiteit; vergaderingen, overlegsituaties, overleden zusters met daaraan verbonden verhuizingen, veranderingen in de woonsituatie in het Zorgcentrum St. Anna en de komende bestuurswisseling binnen de Adviesraad. De vernieuwde website werd gepresenteerd met de aanvulling van de werkgroep Erfgoed. Vanuit het generaal bestuur kregen we informatie over de voorbereiding op het generaal kapittel die in januari in Indonesië had plaatsgevonden en waar het hoofdthema voor de komende provinciale/regionale kapittels werd aangegeven. Verder informatie over de kapittels in Indonesië en Malawi die reeds een nieuw bestuur hebben gekozen voor de komende 5 jaren. De mogelijkheid tot ontmoeting, gesprek en het stellen van vragen gaf de betrokkenheid intern en extern weer. Het was een volle middag maar ook een vreugdevol samenzijn.


.
.
Commissie herstructurering Constituties

Op 20 en 21 september 2018 was er in het generalaat in Munster een bijeenkomst van de commissie Constituties met de kerkrechtelijke adviseur, P. Leonello Leidi, uit Rome over de actualisering van de constituties. P. Leonello had de wens geuit om over de eerste op schrift gestelde aanpassing van de constituties en het directorium met enkele leden van de commissie in een open gesprek enkele kritische formuleringen te bespreken. Bij deze bijeenkomst waren Zr. Marian, zr. Lucia, zr.Laetitia en zr. Leonie aanwezig. Het was een verrijkende en leerzame bijeenkomst die helpt om de tot nu toe afgelegde weg tot herstructurering van de constituties en het directorium voort te zetten.

 

 


Als voorbereiding op het Generaal kapittel dat in 2020 zal plaatsvinden zijn intussen de regionale en provinciale kapittels begonnen.

Provinciaal kapittel in Indonesië 2018

Op zaterdag 1 september was de opening van het kapittel in de provincie Maria Sterre der Zee.
De 26 gedelegeerden en medewerkers begonnen met een pelgrimstocht naar het kerkhof van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en naar de Mariagrot in Kerep Ambarawa.

Het kapittel dat van 1-7 september plaats vond, had als thema:
“De Goddelijke Voorzienigheid, die creatief is, geeft ons kracht om met vreugde grenzen te overschrijden en het leven dat bedreigd wordt te omarmen”.
De evangelietekst van Matheus 15: 21-28  ‘De genezing van de dochter van de heidense vrouw’ zou deze dagen mede inhoud geven.

Na een terugblik op de ambtsperiode 2013-2018 rond – berichten van de provincie, economaat, vorming en communiteiten – kwamen er actuele vragen aan de orde over kerk en gemeenschap. Bovendien kon het kapittel naar nieuwe wegen en concepten zoeken voor de komende 5 jaren.

Op 6 september werd een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2018-2023.
Sr. Klarista Laksmiwati – herkozen als Provinciale overste
Sr. Grace Budiman -plaatsvervangende overste
Sr. Teresa Nani Agustina – lid
Sr. Anna Marie Mei Jin – lid
Sr. Cendra Tan-  lid

De Indonesische provincie is dankbaar voor deze gezegende dagen en staat nu voor de uitdaging om de volgende stappen te zetten.
Moge de Drie-ene God hun daarin begeleiden. Hun dank gaat uit naar allen die het kapittelproces mede vorm en inhoud hebben gegeven

 


Het regionaal kapittel in Malawi 27 juli – 3 augustus 2018

Op zaterdag 27 juli begon het regionaal kapittel in Malawi. Door 26 zusters werd daar aan deelgenomen, 21 zusters met eeuwige geloften en 5 junioren. Het kapittel kreeg als thema mee:

  “ Laat ons met vertrouwen  op Gods Voorzienigheid 
     op weg gaan en profetisch leven.

De evangelietekst Lucas 5: 11 ‘Ze trokken de boten aan land, lieten alles achter en volgden Hem’ was hun inspiratiebron. Moge de H. Geest het kapittelproces begeleiden.

Gedurende deze dagen werden nieuwe wegen ontsloten, die voor de komende jaren noodzakelijk zijn voor het leven en werken van de zusters. Als vertegenwoordigsters van het generalaat waren zr. Marian en zr. Lydia hierbij aanwezig. Onder hun leiding vond tevens de keuze van het nieuwe regionaal bestuur plaats.
Voor de periode 2018-2023 werden gekozen:
Sr. Agnes Banda – regionale overste
Sr. Matilda Likoto,
Sr. Helena Mkaka

Het nieuwe bestuur kreeg een lamp als symbool van licht voor hun zending, voor de internationale verbondenheid en het komende generale kapittel

 

Het nieuwe bestuur met hun gekozen symbool voor hun nieuwe zendingsopdracht.
Van rechts naar links:
Zr. Agnes Banda, zr. Mathilde Likoto en
zr. Helena Mkaka

 

Wij wensen het regionale bestuur veel vreugde en Gods zegen bij hun nieuwe opdracht en dat de zusters in Malawi samen met openheid en moed de toekomst ingaan.


ECHOS BIJ DE SLUITING VAN HET JUBILEUMJAAR

Het generaal bestuur stuurde een feestwens voor 3 november met de volgende tekst: 
Een jaar lang, evenals op andere momenten van ons leven, spiegelden wij ons aan de houdingen van de anonieme vrouw uit Lucas 15, 8-10,
vrouw – die zinnebeeld is voor het Rijk Gods
vrouw – die licht is
vrouw – die authentiek is
vrouw – die initiatieven neemt
vrouw – die op zoek blijft
vrouw – die ontmoeting zoekt
vrouw – die viert!
Zoals jij, hebben we een gave, een schat geërfd, met als doel deze ten gunste van het leven in te zetten. Wij zijn erfgenamen van een onvergelijkbaar rijk en vruchtbaar charisma: “Door Jezus Christus gezonden, moeten wij voor de mensen, vooral de armen getuigen van christelijke hoop en liefde van de Vader”. (Const. Nr.1)
Op de afbeelding van Cláudio Pastro zien we een vrouw met “tweesnijdend zwaard”. Moge Gods Woord zo ook tot de diepte van ons leven als zuster van de Goddelijke Voorzienigheid doordringen.

In het kader van het jubileumjaar kwam
 van 25 oktober tot 4 november een internationale groep zusters, 2 zusters uit iedere provincie en regio, samen in Munster om in de sporen van de stichter de geschiedenis van onze congregatie van dichtbij mee te maken. Ze gingen met elkaar in dialoog, wisselden hun ervaringen uit – opgedaan in eigen provincie/regio en brachten hun meegebracht symbool, als gevonden drachme, in.
Internationale bijeenkomst in het provincialaat, Münster
Onder het Thema: “Verheugt u met mij” kwamen ze samen om de Eucharistie te vieren met verschillende culturen, met muziek, zang, dans, lichtprocessie en gebed waarin de verscheidenheid van taal en cultuur tot uitdrukking kwam en waar vreugde merkbaar was.
De groep deelneemsters van de internationale bijeenkomst presenteerde zich nadien. Hiermee  kwamen enkele markante punten van de verscheidenheid van  provincies/regio’s tot uitdrukking. 
– In Malawi leven 25 zusters met 4 novicen, 6 postulanten en 5 vrouwen die binnenkort opgenomen zullen worden.
– Bij de voorstelling van de afzonderlijke leden van Latijns-Amerika kwam naar voren dat de gezinnen waaruit de zusters afkomstig zijn verschillende wortels hebben: Afrika, Bolivia, Italië, India, Duitsland, en Portugal.
– Met een dans uit Java werd de vreugde van de teruggevonden drachme tot uitdrukking gebracht.

 

De bijeenkomst eindigde met een gemeenschappelijke maaltijd en intensieve gesprekken. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het mortuarium op het kerkhof bij het Vorsehungskloster. Het was een gelegenheid om de zusters te gedenken die in de loop van het feestjaar waren gestorven. Voor hen werd een lichtje aangestoken en tevens werden de overleden missionarissen herdacht met een witte roos.

 

In vreugde samenzijn!’
Op 31 oktober bracht de internationale groep zusters, in verband met ons 175-jarig bestaan een bezoek aan de Nederlandse Communiteit, om te beginnen in Blerick, waar Jacqueline als communiteitsleidster had gezorgd voor koffie met speciale gebakjes  waarop ‘175 jaar’ vermeld stond. Heel toepasselijk. Omdat niet alle zusters in Blerick aanwezig konden zijn en we toch graag alle zusters erbij wilden betrekken, hebben we dit gedaan aan de hand van een symbool: een kleurig, sprankelend boeket. Iedere bloem vertegenwoordigt een zuster. Iedere bloem (zuster) is belangrijk, oud of jong, hoe verschillend we ook zijn. Geen enkele zuster kunnen we missen.
Samen vormen we een kleurig, levendig boeket (gemeenschap). We voelen ons sterk met elkaar verbonden. Tot slot werd aan iedere gast een zakje met zaad gegeven, om daar waar ze werkzaam zijn het uit te zaaien en zo het leven uit de Nederlandse Communiteit door te geven want het leven is de moeite waard, ook als we ouder zijn! 
Rond 15.00 uur arriveerden de zusters in Boxmeer waar ze ook weer allerhartelijkst ontvangen werden en met de nodige tolken tot goede kennismakingsgesprekken kwamen.


Viering van het 175-jarig bestaan in Mauritzkinderheim in Münster

Een samenkomst van vieren en zich verheugen bij de wieg van onze congregatie.
De gezegende bodem die ook vandaag nog het leven van kinderen, opgroeiende jeugd in risicosituaties opneemt, verdedigt en vormt. Hoogtepunt van de feestelijkheid was de Eucharistieviering met de zusters, kinderen, medewerkers/sters, leden van het directiebestuur en vrienden. Met een trommelkorps van kinderen en leidsters werden we verwelkomd. Het thema de “zoekende vrouw”, (Lk. 15, 8-10) met wie we een heel jaar onderweg waren, liep als een rode draad door de hele viering heen. Een afgevaardigde van iedere provincie had een symbool meegebracht dat kort toegelicht in het midden van de zaal op een keurig uitgespreide doek werd neergelegd. De Nederlandse communiteit had een herfstkrans. “We leven allemaal in de herfst van ons leven, waar de kleuren niet ontbreken. We zijn en blijven nationaal en internationaal verbonden”.
Na het middageten bezochten we op het kerkhof St. Mauritz het graf van Franz Spiegel, een vriend en medewerker van Eduard Michelis en in de Mauritzkirche baden we aan de doopvont, waar Eduard Michelis gedoopt werd. Bij deze gelegenheid en op deze gezegende  plek startten we ons gezamenlijk project: “Internationaal netwerk van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ter verdediging van het leven”, dat we onder de bescherming van onze stichter Eduard Michelis hebben gesteld.

Drievuldigheidszondag, hoogfeest van onze congregatie.

Barmhartig zijn als de Voorzienige God

In de vierde etappe van ons vernieuwingsproces zijn we solidair met onze zusters en broeders in Afrika die in hun situatie barmhartigheid van ons vragen. In 1960 begonnen 5 zusters uit Duitsland en Nederland in Malawi hun zendingsopdracht.

In ons vernieuwingsproces van Barmhartigheid danken we God voor de liefde, de moed, het uithoudingsvermogen en de bereidheid van de zusters die in Malawi geleefd en gewerkt hebben. Zij zijn het missiewerk begonnen (ziekenhuis, bejaardenzorg, internaat en onderwijs) dat nu door onze zusters uit Malawi wordt voortgezet. Tevens gedenken we de missionarissen van Brazilië en Malawi die sinds 1994 zich inzetten voor de vorming van meisjes en vrouwen in Mozambique.

In deze vierde fase, vlak voor de viering van onze stichtingsdag op 3 november, herinneren we ons Eduard Michelis, hoe hij op de noodkreet in zijn omgeving reageerde. Nu mogen wij het 175-jarig jubileum van onze congregatie vieren, omdat onze zusters gevoelig zijn gebleven voor de vele noodkreten van broeders en zusters, dichtbij en veraf. Daar waar wij gehoor geven aan de noden van mensen en ons daadkrachtig samen met hen inzetten voor betere levensvoorwaarden, daar hebben wij te midden van alle leed alle reden, het leven te vieren en Gods barmhartige Voorzienigheid met ons dankbaar te prijzen.

Drievuldigheidszondag, hoogfeest van onze congregatie.

 Bij deze gelegenheid kregen we een extra impuls, via beeld en woord, vanuit het generaal coördinatieteam in Münster. Ieder persoonlijk  kreeg de bijgevoegde kaart met een afbeelding,  gemaakt door de Zwitserse kunstenares Sr. Caritas Müller. Een uitnodiging om in rust en eerbied stil te staan bij het geheim van de barmhartige Drievuldigheid.

 

In het beeld richten de Vader, de Zoon en de Geest zich tot de mens, die in hun midden is opgenomen. De rondingen drukken de cirkelvormige dynamiek van het geheim van de liefde uit. Deze open cirkels wijzen ook op de wisselende aanvulling en de openheid, die deel uitmaken van het zijn en handelen van de Drievuldigheid, de oorsprong, de bron en de drijfkracht van Barmhartigheid.

 

Bijgevoegd werd een tekst van paus Franciscus uit Misericordiae Vultus:

Uit het hart van de Drie-eenheid, uit het diepste van het mysterie van God ontspringt en vloeit onophoudelijk de grote stroom van de barmhartigheid. Deze bron zal nooit opdrogen, hoe velen er ook zijn die tot haar naderen. Telkens als iemand er behoefte aan zal hebben, zal hij tot haar kunnen komen, omdat de barmhartigheid van God eindeloos is. Zo ondoorgrondelijk als de diepte van het mysterie dat zij omgeeft, zo ondoorgrondelijk is ook de rijkdom die eruit voortkomt.

 
Meester van Alkmaar: De zeven werken van barmhartigheid

Ga eens in de schoenen van de ander staan

Barmhartig zijn als de voorzienige God 

is het thema dat we in februari aangereikt kregen voor ons vernieuwingsproces op weg naar ons 175 jarig bestaan van de congregatie.

In deze 3 maanden, van boetetijd voor Pasen en de verrijzenis, verbinden we ons heel bijzonder met de broeders en zusters van het Latijns-Amerikaans continent. Hier begonnen onze zusters 122 jaar geleden in alle openheid aan hun eerste missiewerk buiten Europa en gaven gehoor aan de vele dringende noodkreten voor barmhartigheid, gerechtigheid en het leven van dit reusachtige continent. We willen ons in gebed verenigen met de zusters in Brazilië, Bolivia en Paraguay  in hun solidariteit met de daklozen en landloze boeren, met de vrouwen en allen die een zwaar kruis te dragen hebben.

Op onze gemeenschappelijke weg herlezen we hoofdstuk II van onze constituties: “Onze zending als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid”. Hoe maken we ons ter plekke gevoelig voor de noden en realiteiten om ons heen? Kijk ik bewust naar de mensen op straat, in de omgeving en neem ik hetgeen ik waarneem mee in mijn gebed? Wat raakt me en welke tekenen van barmhartigheid  heb ik gegeven? Ben ik een getuige van christelijke hoop en Gods Liefde? Genoeg aanzetten om niet moe te worden ons hart te laten vormen naar Gods hart.

Ontmoeting met de Europese coördinatieteams

Op 12 januari 2017 vond een ontmoeting tussen de coördinatieteams van de Duitse provincie en de Nederlandse communiteit plaats in het generalaat. Die dag stond in het teken van “De toekomst met hoop omarmen door met passie in het heden te leven!”.

In de ochtend was er tijd voor ontmoeting, een gebed en een korte bijbels-theologisch reflectie. ’s Middags werd er aandacht geschonken aan de verschillende onderwerpen van de coördinatieteams. Het was een stimulans voor uitwisseling en wederkerige ondersteuning.

 

 

Als men alleen droomt is het slechts een droom …

 “Als men alleen droomt is het slechts een droom …
… Als we samen dromen, dan is dit het begin van een nieuwe werkelijkheid. “

Deze zin, die Dom Hélder Câmara vaak gebruikte, kan worden toegepast op onze geschiedenis. Over de stichting van onze congregatie Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, lezen we in onze constituties het volgende;
“Münster, 3 november (1842 –  175 jaar geleden). “Het was op de dag van Onnozele-Kinderen van het vorig jaar, dat onze vrienden bij elkaar kwamen om te overleggen, hoe de vele wezen, die geen aanspraak konden maken op een opname in het bestaande burgerweeshuis, een toevluchtsoord kon worden geboden. Daar zouden ze dan in hun nood geholpen worden en er zou zorg gedragen worden voor een opvoeding tot een vroom, deugdzaam en werkzaam leven. In dit tehuis zouden ook kinderen worden opgenomen die nog wel een vader of moeder in leven hadden, maar die er vaak erger aan toe waren dan echte wezen”. (zie zondag journaal voor katholieke christenen, S . 479 f)
Opening jubeljaar 2016 – 2017
Op 3 november 1842 is in Münster/ Duitsland de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gesticht door de priester Eduard Michelis. Als voorbereiding op het 175-jarig bestaan op 3 november 2017  zijn we op 3 november 2016  gestart met een  vernieuwingsproces als voorbereiding op het jubeljaar van barmhartigheid. Vanuit het generaal coördinatieteam kregen we daarvoor het nodige materiaal aangereikt.
Een kalender vermeldt alle belangrijke gebeurtenissen die in die 174 jaar in de 4 continenten hebben plaatsgevonden, zoals bv. stichtingsdagen van de provincies, regio’s en communiteiten of andere  gegevens, waaraan we herinnerd worden. Voor elke maand zijn speciale gebedsthema aangereikt o.a. straatkinderen, daklozen, vluchtelingen, vrouwenhandel, honger, congregatie, kerk e.a. Verder kunnen   natuurlijk persoonlijke intenties, intenties van de communiteit of van de provincie of regio worden ingebracht.
Bij de opening op 3 november  werd een enveloppe uitgereikt, waarop iedere zuster haar naam schreef. Deze enveloppe dient als verzamelmap voor de bezinningsteksten die in vier fases worden aangereikt. Tevens is het een uitdrukking van de bereidheid tot deelname aan dit project. Iedere zuster kan er afzonderlijk ofwel in groepsverband mee aan de slag gaan. Zo zijn we gezamenlijk op weg gezet en proberen er het beste van te maken.
  

4 BEZINNINGSMIDDAGEN

De vrouw bij de bron

Pater Cees Maas neemt ons met een inleidend woord en prachtige afbeeldingen mee naar de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw. (Joh. 4, 1-42
In Jezus’contact met haar laat Hij zien dat het Hem gaat om de persoon van deze vrouw, om haar heil en geluk. Hij is daarvoor bereid om over vooroordelen en grenzen, die er in die tijd wel degelijk waren, heen te stappen.we kunnen het verhaal niet los zien van onze tijd. Onze wereld kent vele ‘vreemdelingen’: zij wonen dichtbij en veraf.
Er is nooit eerder zoveel mobiliteit geweest, maar…. Ze is er wel altijd geweest!

Datum: dinsdag 16 februari

Plaats Blerick

Tijd: 14.00 tot 16.00 u

Inleiding: Pater Cees Maas SVD

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis, waar ieder schepsel een unieke waarde heeft.

Paus Franciscus spreekt in zijn Encycliek “Laudato Si” de zorg uit voor ons gemeenschappelijk huis in de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is. Het gaat hem niet alleen om het klimaat, maar ook de gerechtigheid jegens de armen die kwetsbaar zijn, jegens de komende generaties en tegenover alle schepselen Gods. Het voorbeeld van Franciscus volgend stelt hij ons een andere kijk op de schepping voor en een spiritualiteit van eenvoud die zijn vreugde vindt in de kleine dingen van het leven.

Gerard Moorman wil dit gedachtegoed van Paus Franciscus toelichten en met ons daarover in gesprek gaan.

Datum: dinsdag 26 april

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: Gerard Moorman

De vlucht van Jezus, de gezalfde, naar Egypte

In de bijbel komt de woorden ‘vluchteling’ en ‘vluchten’ naar verhouding maar weinig voor. Maar verhalen over mensen, die een goed heenkomen moeten zoeken of op de vlucht gedreven worden voor honger en/of geweld des te meer!
Dit maakt mensen tot vluchtelingen, d.w.z .’vreemdelingen’; en de vreemdeling tot ‘mens’ en ‘mede-mens’-voor- jou.De samenleving wordt door de vluchteling uitgedaagd tot mensvriendelijkheid en menslievendheid. Zo leert ons het bijbelse verhaal van Ruth 1 – 4. Vluchten voor de honger en voor het geweld is in de bijbel schering en inslag, net als in de ons omringende wereld nu. Jezus zelf is zo’n belichaming van de vluchteling. zo wordt ons verteld in het geboorteverhaal van Matteus 2: 1-23).
Wat betekent mijn antwoord concreet voor mijn omgang met ‘andersdenkenden’ over vluchtelingen, die asiel zoeken bij ons in Nederland?

Datum: dinsdag 13 september

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: Dr. Bert Zonneberg

Zorg

Waar staan we … Waar staan we voor…..?

Ieder van ons heeft zijn eigen kern, zijn eigen innerlijk kompas en zal dus bij zichzelf te rade gaan.

De kern van ons leven is een routebeschrijving een manier waarop we beslissingen nemen ten aanzien van ons leven en ons staan in de samenleving. De Bijbel geeft daarvan voorbeelden o.a.

“Hebt uw naasten lief als uzelf” “ De zeven werken van barmhartigheid” en zoveel andere.
We staan midden in een samenleving met veel ontwikkelingen. Wat kan ik betekenen om die samenleving overeind te houden? Vanuit de praktijk kunnen we ons afvragen wat zijn onze kernwaarden? Waar liggen voor ons de grenzen als ontvanger en als gever? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan.

Datum: donderdag 10 november

Plaats: Blerick

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Inleiding: door de vormingsgroep