Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Vergrijzing betekent vooruitzien…………

Een titel die uitdagend is en tegelijkertijd ook zorgen oproept. Als provincie staat voor ons voorop, dat wij als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, grijs en wijs, veel waarde hechten aan positief oud worden, aan hoopvol in het leven staan. Wij vinden dat de verworven levenservaringen en de geestkracht van allen waardevol zijn en blijven, en dus volop de moeite waard zijn om die te delen, ook door middel van dit artikel.

Zusters van overtollige zorgen bevrijden om op een andere wijze aandachtig en zover mogelijk ontspannend te kunnen leven met elkaar, met de natuur en met de Schepper van al wat is, zien wij als waardevol bij het gelukkig oud zijn en worden.

De leefsituatie
Een consequentie van de vergrijzing is , dat er een geheel andere leefsituatie is ontstaan: De grote kloosters zijn opgeheven en verkocht of doorgeschoven naar een ander goed sociaal werk. De zusters vertrokken vanuit Steyl naar het verzorgingshuis bij een andere congregatie: zo zitten er een groep in Boxmeer, in het bejaardenhuis Stichting St.Anna , bij de zusters van Julie Postel.
De zusters die in kleine leefgroepen begonnen waren sinds de jaren 70 van de vorige eeuw verloren steeds meer medezusters. Deze gingen naar het verzorgingshuis, of ontvielen ons door ziekte en dood. Zo bleven verschillende zusters alleen achter. Dikwijls wilden zij toch blijven wonen in de plaats, waar zij steeds actief geweest waren. De congregatie zocht dan een kleiner huis.

Contacten behouden
Niet meer wonen in een eigen klooster, of alleen wonen vraagt om versterken van de onderlinge contacten. In verzorgingshuizen is er sprake van “Mantelzorg”. Dat is de zorg, die wij als familie hebben voor onze zusters. Om die goed te kunnen geven heeft de provincie van het begin af aan voor extra begeleiding van de zusters gezorgd. Om de contacten met de zusters te behouden wordt er geregeld een bezoekrooster gemaakt. Ieder bezoek is welkom en brengt leven in de brouwerij.

Aantrekken van deskundige leken
Vergrijzing betekent ook, dat we steeds meer hulp en ondersteuning nodig hebben voor allerlei opgaven Het allereerste gebeurde dat op huishoudelijk gebied. Al jaren zijn daarvoor leken ingeschakeld. Maar ook de behoefte aan verzorging werd groter zodat we ook op dat terrein steeds meer op anderen aangewezen waren. Daar waar nodig werd thuiszorg ingeschakeld of werden er in huis aanpassingen aangebracht. Zelfs voor de begeleiding van groepen zijn heel competente leken gevonden. Deze zijn op een geweldige manier actief voor onze zusters, niet alleen op het gebied van de verzorging maar ook voor de begeleiding van iedere dag, en voor de momenten van bezinning. Enkelen van hen verzorgen zelfs het “in memoriam” als een van de zusters komt te overlijden.

Vergrijzing betekent ook financieel vooruitzien.

Om onze financiën goed op peil te houden hebben we gelukkig deskundige hulp van financieel deskundigen. Een van de Adrem-leden heeft regelmatig gesprekken met enkele banken, de accountant en een beleggingsinstantie over: de beleggingsportefeuille, het bijsturen van financiële zaken en projecten die om ondersteuning vragen. De gedelegeerde neemt besluiten en verricht handelingen in overeenstemming met het eigen recht van de congregatie dat in overeenstemming is met kerkelijk- en burgerlijk recht. In de adviesraad Eduard Michelis (Adrem) worden alle belangrijke lopende zaken van de Nederlandse Communiteit besproken en wordt regelmatig/jaarlijks een overzicht van de stand van zaken gegeven.
Vergrijzing betekent in deze: “Vooruitzien en de toekomst in het oog houden.” Het rentmeesterschap zo goed mogelijk behartigen.