Eerste Graaf van Loonstraat 6a – 5921 JC – BLERICK

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Steyl 1876-1965, Venlo 1965-1989, Tegelen vanaf 1989).

Nederlandse namen: Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid; Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid; Zusters van Steyl
Latijnse naam: Divina Providencia
Stichter: Priester Eduard Michelis
Stichtingsjaar: 1842
Land/plaats Stichting: Münster (Duitsland)
Vestiging generalaat: Neubrückenstrasse 22, Münster (Duitsland)
Vestiging Nederland: 1876
Patroonheilige: Drievuldigheid / Drieëenheid, 1ste Zondag na Pinksteren Vincentius, H. Jozef, Maria, H. Hart. Al had het klooster ook deze naam, dat wilde niet zeggen dat het gevierd werd, uitgezonderd de H. Jozef.
Doelstelling: Vanuit het geloof antwoord geven op een concrete nood van de tijd.

Begin: Armenweeshuis voor meisjes in St. Mauritz, Münster.

Geschiedenis in Nederland:
Uitgegroeid in Nederland tot onderwijs o.a. kleuterschool, l.o., mulo, kweekschool, huishoudschool. Internaten voor: wezen, schipperskinderen, blo-kinderen, huishoudleerlingen. Gezondheidszorg: ziekenhuis, geestelijke en lichamelijk gehandicapten, huizen voor pensiongasten, bejaardenzorg, woonwagenwerk, wijkverpleging. Huishouding seminaries /pastorieën. Missiewerk,Pastoraal en sociaal werk.
Kerkrechtelijke structuur: Stichting onder de diocesane Bisschoppen. Vanaf 1957 via een pauselijk decreet onder “De heilige Congregatie voor Religieuzen” te Rome.
Rechtspersonen: Nederlandse provincie van de Congregatie der Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Venlo.
Missielanden; Vanuit Duitsland: Brazilië (1896) Vanuit Nederland: Indonesië  Java (1934. Nederlandse Antillen, Aruba (1955).  Afrika, Malawi (1960).

Aantal leden: 1920  500 zusters bij de stichting van de Nederlandse Provincie;
1938  750 zusters
1955  650 o.a. 40 zusters overgeschreven naar de provincie Indonesië
1990  220 zusters
2008    62 zusters
2016    33 zusters
2018    26 zusters (1-1-2018)

Opmerking:  Door de Kulturkamf kwamen Duitse zusters naar Nederland. Zij werden al snel door pastoors in de dorpen gevraagd. Daar de Nederlandse taal een beperking met zich meebracht, begonnen ze overal met bewaarscholen, naailessen, hygiëne voor vrouwen en meisjes, wijkverpleging, opvang van wezen, armen en pensiongasten. Enkele jaren later kwam dan de meisjesschool tot stand en vanuit de naailessen groeide eenvoudig huishoudonderwijs. Nadat de zusters de Nederlandse taal beheersten, erkende diploma’s hadden gehaald en het bijzonder onderwijs bij de wet in 1920 gelijkgesteld werd met het staatsonderwijs, groeide de andere activiteiten vanzelf.
De wijkverpleging in de dorpen hield voor de meeste van onze zusters op, nadat er gediplomeerde wijkzusters kwamen.

Naam vestiging: H. Hartklooster
Adres: Patoor Jeukenstraat 6 Horst – America 
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1926
Vertrek uit pand: 1981
Patroonheilige: H.Hart. Het beeld is een geschenk van het klooster te Steyl
Activiteiten:     Kleuterschool, meisjesschool, naaischool, v.g.l.o. school,  wijkverpleging, kerkenwas.
Geschiedenis: Door de pastoor werden de zusters gevraagd voor bovengenoemde  werkzaamheden. Het klooster was eigendom van de parochie.
Hergebruik: Laefhoès voor gezondheidszorg en openbare woonkamer dorpsgenoten

Naam vestiging: Maria Convent
Adres: Aalbersestraat 249 Amsterdam
Provincie: Noord- Holland
Historie adressering: Nieuwbouwwijk Geuzenveld, Amsterdam West
Vestiging in plaats: 1955
Vertrek uit pand: 1983
Activiteiten:   Het stichten van kleuter- en lagere meisjesschool. Later is daarbij gekomen sociaal, medisch hygiënische zorg in probleemgezinnen, kindercréche, algemene hulpdienst senioren
Geschiedenis: De zusters woonden voorlopig in een gezinswoning 1955-1963. Van
1963-1988 was het klooster Maria Convent woonplek voor de zusters. Het gebouw ging daarna over aan de Stichting “De Brug” voor sociale doeleinden van de wijk Geuzenveld. De zusters namen de huishouding over voor de Paters Kruisheren tot 1993. De drie laatste zusters verhuisden daarna weer naar een gezinswoning in de Cornelis Rooboltstraat, tot 1998
Hergebruik:  Huiskamer voor eenzamen en buitenlanders

Naam vestiging: Klooster Nazareth
Adres: Arnhemseweg 348  Apeldoorn
Provincie: Gelderland
Historie adressering: Het Bisschoppelijk seminarie Culemborg verhuist naar Apeldoorn
Vestiging in plaats: 1935
Vertrek uit pand: 1973
1973-1984 zijn de laatste 3 zusters meegegaan voor de zorg van de priesters, de kathedraal en het convict in Utrecht
Activiteiten: Leiding van de huishouding in het Klein Seminarie
Geschiedenis: Behalve de zorg voor de huishouding voor priesters en leerlingen
waren er veel feesten: 50 jaar priesteropleiding in het Aartsbisdom, 25 jaar bestaan Seminarie, 40 jarig priesterfeest van President Ramselaar en van Kardinaal Alfrink, ouderdagen, congressen.
Hergebruik:  Politieacademie

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres: Arcen
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1882
Vertrek uit pand: 1951
Activiteiten:   Kleuterschool, lagere meisjesschool, naaischool, K.J.V jeugdwerk, consultatiebureau voor baby’s, wijkverpleging.
Geschiedenis: Arcen kent een moeilijk begin en einde. Beide keren konden contracten en bouw niet doorgaan vanwege bisdom, pastoor of       congregatie. In 1920 en 1926 overstroming van de Maas in huis.

Naam vestiging: Huize “De Raaphorst”
Adres: Velperweg  Arnhem
Provincie: Gelderland
Historie adressering: De Mariastichting kocht de Patriciërswoning gelegen aan de Velperweg van een heer die tot de loge behoorde
Vestiging in plaats: 1920  Arnhem, parochie St. Jan
Vertrek uit plaats: 1947
Vertrek uit pand: 1945
Activiteiten:   Verpleging van rijke kostdames en heren, wijkverpleging, opleiding van jonge meisjes in de huishouding, kleuterschool voor arme kinderen.
Geschiedenis Tijdens de oorlog is het huis intact gebleven en nadien door de
gemeente in gebruik genomen. De zusters met de overige kostlui verhuisden na de evacuatie naar villa “Charlet”, tegenover de Raaphorst. De zusters hebben altijd moeten vechten om het bedrag voor levensonderhoud uitgekeerd te krijgen.

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres: Kloosterstraat 3   Arnhem  Oost, Genoemd “Geitenkamp”
Provincie: Gelderland
Historie adressering: 1925 De eerste zusters verbleven in Huize De Raaphorst.
Vestiging in plaats: 1927.
Vertrek uit plaats: 1970 van dit klooster. 3 zusters verhuizen naar de pastorie tot 1988. Daarna gaan 2 zusters mee met Pastoor Wiering naar de Jansbuitensingel tot 1997
Activiteiten:   Kleuterschool, lagere meisjesschool, naaischool, catechese voor vrouwelijke bekeerlingen, wijkverpleging, sociaal werk in de noodwoningen. Later kosterschap in de kerk.
Hergebruik; Kinderopvang

Naam vestiging: Fatimaconvent
Adres:  Torenstraat San Nicolas  Aruba
Provincie: Bisdom Willemstad Curaçao
Vestiging in plaats: 1955
Vertrek uit pand: 1981
Activiteiten: Kleuterscholen, meisjesscholen, huishoudschool:  gehandicaptenzorg, bejaardenzorg, jeugdwerk A.M.G. Antilliaans Meisjesgilde, zangkoren
Geschiedenis: De scholen werden in 1955 overgenomen van de zusters Dominicanessen.
Hergebruik:  Bezinningscentrum Bisdom

Naam vestiging: Annaklooster
Adres: Kloosterstraat  Bergharen
Provincie: Gelderland
Historie adressering: Het echtpaar Jan Toonen en Johanna Derks schonk in 1882 een stuk weiland, liggende in  Deest, aan de kerk dat besteed moest worden voor een “Gesticht van Liefde” .
Vestiging in plaats: 1910
Vertrek uit pand: 1966
Patroonheilige: H. Moeder Anna
Activiteiten: Kleuterschool, naailessen, lagere meisjesschool, wijkverpleging.
De vertrekken van klooster en school werden voor allerhande doeleinden gebruikt, o.a. spreekuur dokter, kleuterbureau, vergaderingen boerenbond, zangkoor, schutterij, R.K.Kiesvereniging, toneelclub, sportvereniging, fanfare, e.h.b.o., kookcursussen, missiethuisfront.
Geschiedenis: Het klooster is altijd van de kerk geweest. Tijdens de oorlog heeft het weinig geleden.  De Duitse zusters werden in november 1944 naar het concentratiekamp in Vught gebracht tot maart 1945.
Hergebruik:  Gezinswoningen

Naam vestiging:  Vincentiusgesticht, Antoniusklooster en Maria Regina
Adres:  Maasstraat, Antoniuslaan / Koestraat-Kloosterstraat  Blerick
Provincie: Limburg
Historie adressering: Er zijn in de loop van de geschiedenis meerdere kloosters voor de zusters gebouwd en afgebroken. De zusters wonen nu in appartementen aan de 1ste Graaf van Loonstraat.
Vestiging in plaats: 1876
Vertrek uit plaats: Zusters nog aanwezig.
Vertrek uit pand: 1896, 1945 jongensinternaat, 1965 scholen, 2000 sloop klooster
Patroonheilige: Antonius, Het beeld werd geschonken door de schippers Maria Regina voor kweekschool en klooster.
Activiteiten: Verzorging van ouden van dagen, jongensinternaat en –school, kleuterschool, lagere school, V.G.L.O, mulo, kweekschool, wijkverpleging
Geschiedenis: De eerste zusters uit Duitsland hebben in 1876 hun intrek genomen in Blerick. Er is bittere armoede geleden wat leidde tot een bijna faillissement in 1888. Door ingrijpen van een kapelaan is nadien de situatie verbeterd en is er in Blerick veel tot stand gebracht. Buiten het kloosterterrein waren nog 3 meisjesscholen en kleuterscholen. De gemeente Venlo plaatste in 1992 een beeld van een lezend meisje als dank voor wat de zusters voor Blerick hebben betekend.

Naam vestiging:
Adres: Dorpstraat 10  Buggenum
Provincie: Limburg
Historie adressering: “Kom  no 91”.
Vestiging in plaats: 1878
Vertrek uit pand: 1889
Activiteiten: Kleuterschool, naaischool
Geschiedenis: Baron van Keverberg steunde de zusters, de gemeente betaalde de huur voor de boerderij waar de zusters in woonden. Door gebrek aan het nodige werden de zusters in 1889 teruggeroepen.

Naam vestiging: Seminarie van het Aartsbisdom
Adres: Culemborg
Provincie: Utrecht
Vestiging in plaats: 1924
Vertrek uit pand: 1935 Verhuizing naar Apeldoorn.
Activiteiten: Leiding van de huishouding voor priesters en leerlingen, verzorging van zieken.
Geschiedenis: Het seminarie was in 1906 overgenomen van de Jezuïeten.

Naam vestiging: Mariaklooster
Adres:  Dorpstraat  Helden-dorp
Provincie: Limburg
Historie adressering: Nonnenklooster, zustersschool
Vestiging in plaats: 1876
Vertrek uit de panden: 1880, 1920, 1967
Activiteiten: Kleuterschool, meisjesschool, weeskinderen, wijkverpleging, kerkenwas
Geschiedenis: Weldoeners hadden de huurwoning ingericht en zorgden de eerste tijd voor levensonderhoud van de zusters. Door forse uitbreiding van werkzaamheden, verhuisden de zusters telkens naar een groter gebouw.
Hergebruik:  Museum en gemeenschapshuis

Naam vestiging: Aloysiuspensionaat
Adres: Kasteel “ De Keverberg” Kessel
Provincie: Limburg
Historie adressering:
Vestiging in plaats: 1876
Vertrek uit pand: 1953
Activiteiten: Pensionaat voor weeskinderen, school voor Duitse jongens, in het kasteel; daarbuiten kleuterschool, meisjesschool, naaischool en wijkverpleging
Geschiedenis: Baron Charles de Keverberg d’Aldengoor verhuurde het kasteel aan de zusters. In 1903 werd het eigendom van de congregatie. In 1944 werd het kasteel totaal verwoest. Het onderwijs kon voortgang vinden in de bijgebouwen. De ruïne en bijgebouwen werden aan de gemeente verkocht. Monumentenzorg heeft het kasteel overgenomen. Van de bijdrage oorlogsschade kon in Venlo nieuwbouw plaatsvinden.
Hergebruik:  Kasteel, museum, restaurant

Naam vestiging: St. Lambertusgesticht,   Huize St. Jozefklooster
Adres: Lent
Provincie: Gelderland
Historie adressering: 1909 – 1913 Lambertusgesticht;
1913 – 1954 Huize St. Jozefklooster.
Vertrek uit pand: 1954
Activiteiten: Kleuterschool, meisjesschool, naaischool, wijkverpleging. Na 1913 pensionaat en huishoudschool voor meisjes; pension voor oude van dagen.
Geschiedenis: In de oorlogsjaren hebben de zusters veel betekend voor de bevolking en de soldaten (Het Manneneiland). Er is een gedenkplaat geplaatst ter ere van de zusters. Bij evacuatie in december 1944 werden de Duitse zusters er uitgehaald en naar het concentratiekamp in Vught gebracht van december- maart 1945
Hergebruik:  Verzorgingstehuis

Naam vestiging: Henricusgesticht
Adres: Wijk A11 , Offermansstraat  Lierop
Provincie: Noord-Brabant
Historie adressering: genoemd naar de vader van Pastoor Offermans. Klooster en scholen waren eigendom van de kerk.
Vestiging in plaats: 1910
Vertrek uit pand: 1964
Activiteiten: Pension voor dames en heren; kleuter- en lagere school extern.
In 1911 werd de 1ste Landbouwhuishoudschool van Nederland opgericht voor boerendochters inclusief internaat. In 1936 is het overgenomen door N.C.B. en toen ook toegankelijk voor externen.
Geschiedenis: Er was een mooie nieuwe huishoudschoolschool gekomen in 1951. Voor de internen en de zusters bleef het een primitieve toestand. Het internaat en de bejaardenzorg werden opgeheven en de zusters teruggehaald.

Naam vestiging: H.Hartklooster
Adres:  Maasbracht
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats:1923
Vertrek uit pand: 1930
Activiteiten: kleuterschool, naailessen, wijkverpleging
Geschiedenis: Er was geen goede samenwerking met de pastoor wat leidde tot een spoedig vertrek van de zusters.
Hergebruik:  opvanghuis schippers

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres: Dorp 32  Maasbree
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1903
Vertrek uit pand: 1988
Activiteiten: kleuterschool, handwerkschool, meisjesschool, v.g.l.o., wijkverpleging.
Brandmeldcentrale in de laatste jaren.
Geschiedenis: De zusters waren niet welkom, maar er was wel een onderkomen gebouwd, dat in 1907 gekocht werd. Na een ongeval van de hoofdonderwijzer en de goede verzorging van de ziekenzuster veranderde de gemoedsgesteltenis van de bevolking. In de oorlog werden ouden van dagen, pensionairen en zusters van Blerick opgenomen, eveneens oude mensen van Maasbree en onderduikers vonden er een plek.
Hergebruik:  Gezinswoning

Naam vestiging: St Luciaklooster 
Adres: Pastoorskamp B 430  Maasniel
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1913 Na 1965 overgenomen door de Zusters van Don Bosco
Vertrek uit pand: 1965
Activiteiten: Kleuter-, meisjesschool, naaischool, wijkverpleging van 1918-1925, zondagsschool voor meisjes o.a. koken, inmaken, wasbehandeling, gezondheidsleer, wellevendheid, gym, zingen, godsdienst. Pension voor dames en een pastoor.
Hergebruik:  Ontmoetingscentrum

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres: Rijksweg   Neer
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats:1877
Vertrek uit pand: 1982
Activiteiten: Kleuterschool, naailessen, wijkverpleging, na 1911 meisjesschool, K.J.V.
Geschiedenis: De zusters werden met open armen ontvangen in een huis aangeboden door de Heer Aquarius in de Engelmansstraat. In 1911 bouwde de congregatie een nieuw klooster met meisjesschool aan de Rijksweg. Na verbouwingen tussen 1946-1960 werd het klooster gebruikt voor vakantiezusters en bewoning van onze vitale bejaarde zusters.
Hergebruik:  Gezinswoningen.

Naam vestiging: Maria Regina
Adres: Hoofdstraat 32  Oirlo
Provincie: Limburg
Historie adressering: E 19b
Vestiging in plaats: 1931
Vertrek uit pand: 1959
Activiteiten: Kleuter- en meisjesschool, naailessen, wijkverpleging.
Geschiedenis: De bijzondere school was te klein geworden. Voor de meisjes werd in 1931 een nieuwe school gebouwd waar specifiek de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid voor werden gevraagd door de inspecteur van onderwijs Dhr v.d. Donk.
Hergebruik:  Tehuis voor Poolse werknemers/sters

Naam vestiging: Antoniusklooster
Adres:  “ t Stepke’”  Ottersum
Provincie; Limburg
Vestiging in plaats: 1896
Vertrek uit pand: 1958
Activiteiten: kleuter- en meisjesschool, naailessen, jeugdwerk,
Geschiedenis: De meisjesschool was in Huize Maria Roepaan van 1880-1884. In 1893 ging een zuster vanuit M.R. naar Ottersum. In 1896 kwam het klooster gereed.
Hergebruik:  Woningen en atelier

Naam vestiging: Maria Roepaan
Adres: Kleefseweg 9 Ottersum
Provincie: Limburg
Historie adressering: De nieuwbouw van het Zwakzinnige Instituut kwam aan de Siebengewaldseweg in Ottersum.
Vestiging in plaats: 1882 -1951 eigendom van de congregatie
1951 – 1996 in dienst van de Stichting Maria Roepaan
Vertrek uit pand: laatste 3 zusters in 1996
Activiteiten: tot 1944; kleuterschool, meisjesschool, internaat voor Duitse meisjes, huishoudschool, wijkverpleging, pension voor, veelal Duitse dames en heren, verpleging van longzieke zusters. Na de oorlog vonden de zusters een totaal verwoest pand terug, dat gedeeltelijk gerestaureerd werd. In 1951 werd dit overgedragen aan de Stichting Maria Roepaan voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. De laatste zusters vertrokken in 1996.
Hergebruik:  Evenementen en cultureel centrum

Naam vestiging: Carolus Borromeusgesticht
Adres:  Kloosterstraat  Panningen
Provincie: Limburg
Historie adressering: het klooster veranderde van naam naar Gasthuis en enkele jaren later werd het weer Gesticht.
Vestiging in plaats: 1914
Vertrek uit plaats: 1958
Vertrek uit pand: 1944 na bombardement. De zusters die ook bij de Heren Lazaristen werkten kregen vanaf die tijd daar onderdak.
Activiteiten: Kleuterschool, later ook meisjesschool, opnemen van zieke en ouden van dagen, wijkverpleging, zorg voor de kerk. Vanaf 1934 de zorg voor de keuken en eetzaal in het Missiehuis van de Heren Lazaristen

Naam vestiging: St. Annaklooster
Adres: Roosteren
Provincie: Limburg
Historie adressering: St. Annagesticht
Vestiging in plaats: 1877 in het vroegere kasteel van Rossum
Vertrek uit pand: 1951
Activiteiten: Kleuterschool, meisjesschool, handwerk voor grotere meisjes, zorg voor de kerk.
Geschiedenis: De inkomsten waren gering, zodat de zusters kampten met grote armoede.
Hergebruik:  Hotel restaurant

Naam vestiging: Driekoningenhuis
Adres: Heemraadsingel  Rotterdam
Provincie: Zuid-Holland
Historie adressering: Het Driekoningenhuis stond in de Slotstraat. Dit huis werd te klein en een nieuwe bestemming volgde in twee herenhuizen in de Heemraadsingel.
Vestiging in plaats: 1965
Vertrek uit pand: 1970
Activiteiten: Internaat van debiele, moeilijk opvoedbare kinderen tussen 6-18 jaar
Geschiedenis: De “Vianneystichting” vroeg zusters voor dit werk.  4 Zusters Franciscanessen woonden nog in dit pand, die na 2 maanden vertrokken.

Naam vestiging: St. Egbert
Adres: Schiermonnikoog
Provincie: Groningen
Historie adressering: Vakantie – Herstellingsoord
Vestiging in plaats: 1922
Vertrek uit pand: 1926
Activiteiten: De leiding van dit vakantieoord, huishouding en zorg voor de kinderen. In 1925 waren er 174 kinderen
Geschiedenis: Het vakantiehuis werd beheerd door het echtpaar Reinhart. Er werd met rekeningen geknoeid en leningen opgenomen onder een vervalste naam van de overste. Vlak voor het faillissement zijn de zusters teruggeroepen door het bisdom en de eigen congregatie .

Naam vestiging: St. Annaklooster
Adres: Maasbreeseweg 6  Sevenum
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1877
Vertrek uit pand: 1977
Activiteiten:Verplegen van zieken en ouden van dagen, pension voor dames en heren, opvang van weeskinderen, jongensinternaat, meisjesschool, wijkverpleging, kleuterschool, huishoudschool.
Geschiedenis: Het eerste woonhuis was de voormalige woning van Dhr. Everts, directeur van Rolduc. In 1908 werd het nieuwe klooster en de meisjesschool plechtig ingezegend door Professor Everts. Er is daarna nog veel ver- en nieuw gebouwd. In 1961 kwam er een nieuw bejaardenhuis met de naam “Sevenheym”.  Nu staat er weer een nieuw gebouw 2005

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres:  Graverstraat 1 Spekholzerheide
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1910
Vertrek uit pand: 1968
Activiteiten: Meisjesschool, huishoudschool met internaat, b.l.o. school, Mater Amabilisschool:  kleuter- en meisjesschool in Kaalheide; kerkenwas.
Geschiedenis: Na lang aandringen van de pastoor kwamen er zusters uit Munster, voorlopig in een huurhuis van de gemeente. In 1916  was het nieuwe eigendom van de congregatie nl. klooster en schoolgebouw klaar.

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres: Waterloostraat 18  Steyl
Provincie: Limburg
Historie adressering: Omdat Steyl veel kloosters kent, werden wij de zwarte zusters van het Veld genoemd. (grondstuk waarop wij woonden) De andere zusters waren blauw of roze gekleed.
Vestiging in plaats: 1876
Vertrek uit pand: 1994
Patroonheilige: St. Jozef
Activiteiten: Generaal moederhuis van 1878-1892. Duits meisjespensionaat met school, handelscursus voor meisjes van Steyl, huishoudschool met internaat, mulo, leraressenopleiding in 1999 naar Blerick verplaatst. In 1920 werd Steyl het provinciaal moederhuis met noviciaat. In de oorlog was het klooster een toevluchtsoord voor de bevolking van Steyl, zieken en gewonden via het Rode kruis gebracht, onderduikers, internen van Blerick, Zusters Dominicanessen van Mariadal Venlo. In 1965 verhuisde het provincialaat naar Venlo, eveneens het noviciaat. Het gedeelte naast en onder de kapel werd verbouwd voor de eigen zieke en verzorgingsbehoeftige bejaarde zusters. Steyl verzorgde daarbij de was voor een aantal huizen en van kerken in de wijde omtrek en maakten talloze paramenten.
Geschiedenis: De rentmeesterwoning is in 1876 gekocht van Mevrouw weduwe Moubis – de Reijk. Er hebben nadien veel verbouwingen en nieuwbouw plaats gevonden.
Hergebruik:  De Moubis: Gezinswoningen.

Naam vestiging: St. Josephklooster 
Adres: Kerkstraat 36 Tegelen
Provincie: Limburg
Historie adressering: De zusters kregen het huis van voerman Ewals, later café Ewals Oude Markt 7, daarna “Het Vredeshuis” aan de Grotestraat, vandaar naar een deel van het Oude Raadhuis. Door de gemeente werd in 1903 een klooster met 4 klaslokalen gebouwd aan de Kerkstraat, dat in 1910 eigendom werd van de congregatie.
Vestiging in plaats: 1877
Vertrek uit pand: 1987
Patroonheilige: St. Jozef
Activiteiten: Bewaar- en handwerkschool, wijkverpleging, later kleuter- en meisjesschool, mavo, v.g.l.school, huishoudschool, Mater Amabilisschool,
Van 1910 – 1920 noviciaat van de Nederlandse provincie.

Naam vestiging: Annaklooster
Adres: St. Annastraat 71 Tegelen
Provincie: Limburg
Historie adressering: Start in een nieuwbouwwijk.
Vestiging in plaats: 1932 begin van de meisjesschool
Vestiging in het pand; 1933
Vertrek uit pand: 2015
Activiteiten: Kleuterschool, meisjesschool, K.J.V., K.J.M. wijkverpleging, woonwagenbezoek.
Geschiedenis: In 1988 werd het klooster en de leegstaande kleuterschool verbouwd tot provincialaat. Het provinciaal bestuur trok er eind 1989 in.
Hergebruik:  Zorgcentrum

Naam vestiging: R.K. Ziekenhuis  De Goddelijke Voorzienigheid, 
1962  Willibrord Ziekenhuis

Adres: Schoolstraat 36  Tegelen
Provincie: Limburg
Historie adressering: R.K. ziekenhuis was eigendom van de congregatie. In 1956 werd het een Stichting die in 1962 het Willibrord Ziekenhuis bouwde, dat in 1984 verpleeghuis Martinus werd.
Vestiging in het pand: 1927
Vertrek uit pand: 1983
Activiteiten: Zorg voor zieken, voor tbs-patiënten, opleiding verpleging, internaat voor verpleegsters en meisjes.
Geschiedenis: Op eigen kosten moesten de zusters het ziekenhuis bouwen, wat in 1914 reeds begonnen was en in 1921 op aandringen van de burgemeester weer hervat werd. De jaarlijkse subsidie van de gemeente van fl 2000,- was slechts een druppel op de gloeiende plaat. De zusters hebben het kapitaal op eigen krachten bijeen moeten sprokkelen.

Naam vestiging: “ ’t Peske”
Adres: Schoolstraat 56 Tegelen
Provincie: Limburg
Vestiging in het pand: 1989
Vertrek uit het pand: 2 Zusters nog aanwezig
Activiteiten: Huismeester van ’t Peske , mantelzorg bij onze zusters in KBO Steyl ziekenhuis,en verpleeghuis MartinusTegelen, les voor allochtone vrouwen, paramenten maken op bestelling.
Geschiedenis: Na de verkoop van de kloosters in Venlo en Venray werd een nieuwe groep van 8 zusters gevormd.
Hergebruik:  Seniorenwoningen

Naam vestiging: H. Hartklooster
Adres: St. Hubertuslaan  Terwinselen
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats:1920
Vestiging in het pand: 1923
Vertrek uit pand: 1959
Activiteiten: Kleuterschool, meisjesschool, huishoudschool
Geschiedenis: In 1920 begon de bewaarschool, vanuit Spekholzerheide. In 1923 was het klooster klaar voor bewoning.

Naam vestiging: H. Hartklooster
Adres: Ludgerusstraat 1 Utrecht
Provincie: Utrecht
Vestiging in plaats: 1924
Vertrek uit pand: 1975
Activiteiten: Kleuterschool, meisjesschool, handenarbeid, ziekenverpleging, zorg voor inwonende priesters, het geven van godsdienstlessen.

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres: Schoolstraat 139  Velden
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1913
Vertrek uit pand: 1957
Activiteiten: Kleuter- meisjes, naaischool, wijkverpleging,
Geschiedenis: Het klooster met kleuterschool werd gebouwd door bijdragen van de inwoners, bestuursleden van het gilde “St. Sebastianus”, die zusters in hun dorp wensten. Er is later nog veel bijgebouwd.

Naam vestiging: Wylderbeek
Adres: Hulsterweg 6 Venlo
Provincie: Limburg
Historie adressering: Voorheen heette dit bouwterrein “Huize Gusto”
Vestiging in plaats: 1965
Vertrek uit pand: 1989
Activiteiten: Provinciaal Moederhuis met noviciaat, kweekschool (later Pedac, nu Fonty’s) met internaat. Na 1970 kwam het internaat leeg en namen de eigen vitale bejaarden er hun intrek. Het huis stond ter beschikking voor cursussen en vergaderingen. Voor priesters, congregaties, SNVR, ziekenhuis, retraites, bezinningsdagen enz .
Geschiedenis: Er lagen al lang plannen van de congregatie om in Tegelen te bouwen. Daar de kweekschool in Blerick te klein werd, moest die wel in Venlo blijven. De Tegelse grond werd door verplaatsing van de Wylrebeek nu Venloos gebied en konden beide objecten gerealiseerd worden. Daar de Hogeschool Venlo uitbreiding behoefde, viel hun oog op de Wylderbeek en omgeving. In 1989 werd de koop gesloten en verhuisden de zusters naar elders. 4 Zusters verhuisden voor een jaar naar de rectorswoning gelegen op het verkochte gebied.
Hergebruik:  Fonty’s: Onderwijsinstelling

Naam vestiging:
Adres: IJsvogelstraat 11 Venlo
Provincie: Limburg
Vestiging in het pand: 1990
Vertrek uit pand: Gedeeltelijk in 2006
Activiteiten: Bestuursfunctie, parochieactiviteiten, vrouwenclub, alg.hulpdienst
Geschiedenis: Nadat het moederhuis “De Wylderbeek” in 1989 verkocht was, zijn de zusters over verschillende huizen en groepen verspreid geraakt of met een nieuwe groep gestart. Een groep van 8 zusters is in de IJsvogelstraat begonnen, waarvan er in 2006 nog een over bleef. Het huis werd in twee huizen gesplitst. Een deel werd verkocht.

Naam vestiging: Klooster Maria Visitatie
Adres: Gymnasium van de paters Franciscanen  Venray
Provincie: Limburg
Vestiging in plaats: 1945
Vertrek uit pand:1964
Activiteiten: Huishouding en keuken in het gymnasium.
Geschiedenis: Na de oorlog waren er geen eigen broeders voor de huishouding en werden onze zusters gevraagd. In 1964 werd een huis van de Franciscanen in Katwijk opgeheven en kwamen er weer eigen broeders vrij, die het werk overnamen.

Naam vestiging: St. Josephklooster
Adres: Overloonseweg 2 Venray
Provincie:Limburg
Vestiging in plaats: 1876 (Armenhuisjes)
Vestiging in het kloosterpand: 1880 dat in 1903 eigendom van de congregatie werd
Vertrek uit pand:1989
Patroonheilige: St. Jozef
Activiteiten: Armenzorg, pension voor dames en heren, opvang van weeskinderen en arme kinderen, kleuterschool, meisjesschool, blo school voor jongens en meisjes met internaat. Nazorg van Psychisch zieke vrouwen.  Wijkverpleging, Kindercréche
Geschiedenis: Er is in Venray de eerste 30 jaren veel armoede geleden en keihard gewerkt door de zusters onder erbarmelijke omstandigheden. Er is veel tot stand gebracht. De zusters stonden later in hoog aanzien bij de bevolking.
Hergebruik:  Bedrijveninstelling

Naam vestiging: St. Vincentiushuis
Adres: Heuvelstraat 7  Venray
Provincie:Limburg
Vestiging in pand: 1935
Vertrek uit pand: 1986
Activiteiten: Verzorging van psychisch zieke vrouwen. Later nazorg van chronisch zieke patiënten van St. Anna, nu “Van Goghinstituut”.
Geschiedenis: Dit huis, bestemd voor psychisch zieke vrouwen was in 1935 al op het terrein van St. Josephklooster gebouwd en werd beheerd door de inwonende zusters van genoemd klooster. Na de nieuwbouw in 1969 werd er een eigen communiteit in gevestigd.

Leefgroepen
Vanaf 1971 kwamen nieuwe leefgroepen tot stand. De zusters kozen zelf hun woonplek met medezusters. Hier ging een intense voorbereiding aan vooraf van een jaar of meer. Het doel was op een eigentijdse wijze gestalte geven aan het evangelie. Meer openheid, eigen verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen, meer persoonlijke inbreng, zelfstandig handelen en onderlinge stimulans waren de voorwaarden die ieder lid zich stelde om daaraan vorm en inhoud te geven.
Meestal gingen de normale werkzaamheden door, die ze voorheen uitoefenden.
De groepen hebben zich geleidelijk aan opgeheven, wegens leeftijd. Een enkeling bleef als alleenwonende achter.
De groepen die na 1980 gevormd zijn, zijn ontstaan door opheffing van grote huizen.

Naam vestiging; Schijndel
Adres: Accaciastraat
Provincie Noord Brabant
Vestiging in plaats: 1988 met 5 zusters
Vertrek uit pand: 2005
Activiteiten: Mantelzorg voor medezusters in verpleeghuis” Huize Barbara”, bejaardenbezoek, wereldwinkel, parochieactiviteiten, bestuursfunctie in de congregatie en parochiekerk.

Naam vestiging: Boxmeer
Adres: Beugenseweg 7
Provincie: Noord Brabant
Vestiging in Plaats: 1993 met 3 zusters
Vertrek uit Pand: 2 zusters zijn er nog aanwezig
Activiteiten: Leiding en mantelzorg voor de verzorgingsbehoevende medezusters in KVH St. Anna. Bestuursfunctie in de congregatie

Zusters in verpleeg- of verzorgingshuizen

Voor onze eigen zusters hebben we nooit zelf verpleegzorg kunnen bieden.
Ná 1975 bij de verbouwing in Steyl en in 1994 toen we ons Klooster Bejaardenoord verkocht hebben, zijn de zusters die verzorging nodig hadden, in Houthem en Boxmeer gekomen.

Bejaardenhuizen
Huize “Vroenhof”  in Houthem Limburg vanaf 1976
Huize “St. Anna” KVH Boxmeer – Zrs. Julie Postel vanaf 1993

Verpleeghuizen
Wijbosch.Huize “Barbara”, Zrs. Van Liefde van Schijndel vanaf 1980
Heerlen, Voskuilenweg, Zrs. Kleine H. Jozef
Tegelen, Martinushof,
Venray, De Kruuze
Venray St. Anna
Venlo Auxiliatrix